select language:  lietuvių  |    english
Naujienos
Naujienų archyvas
2019 metai
2018 metai
2017 metai
2016 metai
2015 metai
2014 metai
2013 metai
2012 metai
2011 metai
2010 metai
2009 metai
2008 metai
2007 metai
2006 metai
2005 metai
2004 metai
2003 metai
2002 metai
Renginiai
Apie LEI
Mokslo padaliniai
Informacija
Tarptautiniai projektai
Doktorantūra
Karjera
   spausdinti

Naujienos / Naujienų archyvas / 2008 metai

2008/04/29 - Dėl Lietuvos energetikos instituto Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijos paskyrimo paskelbtąja (notifikuota) įstaiga

VALSTYBINĖS METROLOGIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS
Į S A K Y M A S

DĖL LiETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJOS PASKYRIMO PASKELBTĄJA (NOTIFIKUOTA) ĮSTAIGA

2008 m. balandžio 18 d. Nr. V-38
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 674 „Dėl Bandymų laboratorijų, sertifikacijos ir kontrolės įstaigų paskyrimo ir paskelbimo (notifikavimo) taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 77-2985), Valstybinės metrologijos tarnybos nuostatų (Žin., 2006, Nr. 130-4917) 7.8 punktu ir atsižvelgdamas į Nacionalinio akreditacijos biuro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymą Nr. V-34 „Dėl Lietuvos energetikos instituto Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijos kompetencijos pripažinimo“,
p a s k i r i u Lietuvos energetikos instituto Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratoriją paskelbtąja (notifikuota) A tipo kontrolės įstaiga atlikti vandens skaitiklių ir šilumos skaitiklių ir jų surenkamųjų mazgų tipo tyrimą (B modulis) ir atitikties tipui deklaravimą, pagrįstą gaminio patikrinimu (F modulis) pagal Matavimo priemonių techninį reglamentą, patvirtintą Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2006 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-31 (Žin., 2006, Nr. 40-1451), kuriuo perimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/22/ EB.

Direktorius Osvaldas Staugaitis
_____________http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=318739&p_query=&p_tr2=

© Lietuvos energetikos institutas, 2005-2019. Visos teisės saugomos.
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111955219 | PVM kodas LT119552113