select language:  lietuvių  |    english
Naujienos
Naujienų archyvas
2019 metai
2018 metai
2017 metai
2016 metai
2015 metai
2014 metai
2013 metai
2012 metai
2011 metai
2010 metai
2009 metai
2008 metai
2007 metai
2006 metai
2005 metai
2004 metai
2003 metai
2002 metai
Renginiai
Apie LEI
Mokslo padaliniai
Informacija
Tarptautiniai projektai
Doktorantūra
Karjera
   spausdinti

Naujienos / Naujienų archyvas / 2010 metai

2010/03/17 - Lietuvos atstovai ir ekspertai Europos Sąjungos 7-osios bendrosios programos specifinių programų komitetuose

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO
Į S A K Y M A S
 
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2008 M. KOVO 12 D. ĮSAKYMO
Nr. ISAK-625 „DĖL LIETUVOS ATSTOVŲ IR EKSPERTŲ EUROPOS SĄJUNGOS 7-OSIOS BENDROSIOS PROGRAMOS SPECIFINIŲ PROGRAMŲ KOMITETUOSE PASKYRIMO“ PAKEITIMO
 
2010 m. kovo 8 d. Nr. V-310
Vilnius
 
P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymą Nr. ISAK-625 „Dėl Lietuvos atstovų ir ekspertų Europos Sąjungos 7-osios bendrosios programos specifinių programų komitetuose paskyrimo“(Žin., 2008, Nr. 33-1202, Nr. 117-4467; 2010, Nr. 3-137) ir išdėstau jį nauja redakcija:
 
„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO
MINISTRAS
 
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS ATSTOVŲ IR EKSPERTŲ EUROPOS SĄJUNGOS 7-OSIOS BENDROSIOS
PROGRAMOS SPECIFINIŲ PROGRAMŲ KOMITETUOSE PASKYRIMO
 
Vadovaudamasis Švietimo ir mokslo ministerijos atstovų delegavimo į Europos Sąjungos ir kitas tarptautines darbo grupes, komitetus, komisijas, susijusias su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra bei aukštuoju mokslu, nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. ISAK-1906 (Žin., 2005, Nr. 116-4207; 2007, Nr. 128-5236):
1. S k i r i u Lietuvos atstovais ir ekspertais Europos Sąjungos 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstracinės veiklos (2007–2013 m.) programos (toliau vadinama – 7 BP) specifinių programų komitetuose:
1.1. Specifinės programos „Bendradarbiavimas“ komitetuose:
1.1.1. „Specifiniame“ komitete:
1.1.1.1. atstove Kristiną Babelytę, Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Technologijų ir inovacijų skyriaus vedėją;
1.1.1.2. eksperte dr. Aistę Vilkanauskytę, Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūros direktoriaus pavaduotoją;
1.1.2. temos „Sveikata“:
1.1.2.1. atstove dr. Dianą Obelienienę, Kauno medicinos universiteto Neurologijos klinikos skyriaus vadovę;
1.1.2.2. ekspertais:
1.1.2.2.1. prof. dr. Rimantą Jankauską, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedros profesorių;
1.1.2.2.2. prof. dr. Dainių H. Paužą, Kauno medicinos universiteto Medicinos fakulteto Anatomijos instituto vadovą;
1.1.3. temos „Maistas, žemės ūkis ir žuvininkystė bei biotechnologijos“:
1.1.3.1. atstovu dr. Rolandą Meškį, Biochemijos instituto Molekulinės mikrobiologijos ir biotechnologijos skyriaus vadovą;
1.1.3.2. eksperte dr. Zitą Duchovskienę, Žemės ūkio ministerijos Mokslo ir mokymo skyriaus vyr. specialistę;
1.1.4. temos „Informacinės ir ryšių technologijos“:
1.1.4.1. atstovu prof. habil. dr. Raimondą Čiegį, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Matematinio modeliavimo katedros vedėją;
1.1.4.2. ekspertu prof. habil. dr. Antaną Žilinską, Matematikos ir informatikos instituto Sistemų analizės skyriaus Optimizavimo sektoriaus vadovą;
1.1.5. temos „Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir naujos gamybos technologijos“:
1.1.5.1. atstovu prof. habil. dr. Leoną Valkūną, Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Teorinės fizikos katedros vedėją;
1.1.5.2. ekspertu prof. habil. dr. Sigitą Tamulevičių, Kauno technologijos universiteto Fizikinės elektronikos instituto direktorių;
1.1.6. temos „Energetika“:
1.1.6.1. atstovu dr. Lauryną Juodį, Fizikos instituto direktoriaus pavaduotoją;
1.1.6.2. ekspertais:
1.1.6.2.1. dr. Rolandą Urboną, Lietuvos energetikos instituto mokslinį sekretorių;
1.1.6.2.2. prof. habil. dr. Vytautą Martinaitį, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Pastatų energetikos katedros vedėją;
1.1.7. temos „Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“:
1.1.7.1. atstovu habil. dr. Vincą Būdą, Gamtos tyrimų centro Ekologijos instituto Ekologinės fiziologijos, etologijos ir parazitologijos skyriaus Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorijos vadovą;
1.1.7.2. ekspertu dr. Vidmantą Ulevičių, Fizikos instituto Aplinkos fizikos ir chemijos laboratorijos vedėją;
1.1.8. temos „Transportas“:
1.1.8.1. atstovu prof. habil. dr. Marijoną Bogdevičių, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Transporto inžinerijos fakulteto Transporto technologinių įrenginių katedros vedėją;
1.1.8.2. ekspertais:
1.1.8.2.1. dr. Andrių Jaržemskį, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Transporto inžinerijos fakulteto Transporto vadybos katedros docentą;
1.1.8.2.2. Gražvydą Jakubauską, Susisiekimo ministerijos Strateginio planavimo skyriaus vyriausiąjį specialistą;
1.1.9. temos „Socialiniai ir ekonomikos bei humanitariniai mokslai“:
1.1.9.1. atstove prof. habil. dr. Rūtą Marcinkevičienę, Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dekanę;
1.1.9.2. ekspertu prof. dr. Liną Čekanavičių, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedros vedėją;
1.1.10. temos „Saugumas“ atstovu dr. Mindaugą Dagį, Puslaidininkių fizikos instituto Mikrobangų laboratorijos darbuotoją;
1.1.11. temos „Kosmosas“:
1.1.11.1. atstove Birutę Bukauskaitę, Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūros direktorę;
1.1.11.2. ekspertais:
1.1.11.2.1. dr. Vladą Vansevičių, Fizikos instituto Žvaigždžių sistemų fizikos skyriaus vedėją;
1.1.11.2.2. Vidmantą Tomkų, Nacionalinės kosmoso asociacijos valdybos pirmininką;
1.2. Specifinės programos „Idėjos“ komitete:
1.2.1. atstovu prof. habil. dr. Eugenijų Butkų, Lietuvos mokslo tarybos pirmininką;
1.2.2. ekspertais:
1.2.2.1. prof. habil. dr. Valdemarą Razumą, Lietuvos mokslų akademijos prezidentą;
1.2.2.2. prof. habil. dr. Valdą Laurinavičių, Biochemijos instituto direktorių;
1.3. Specifinės programos „Žmonės“ komitete:
1.3.1. atstove Eglę Vaitkutę, Lietuvos mokslo tarybos Paramos tyrėjams skyriaus vedėją;
1.3.2. ekspertu dr. Daumantą Matulį, Biotechnologijos instituto Biotermodinamikos ir vaistų tyrimų laboratorijos vadovą;
1.4. Specifinės programos „Pajėgumai“ komitetuose:
1.4.1. temos „Mokslinių tyrimų infrastruktūra“:
1.4.1.1. atstovu dr. Gintarą Valinčių, Biochemijos instituto Bioelektrochemijos ir biospektroskopijos skyriaus vedėją;
1.4.1.2. ekspertais:
1.4.1.2.1. Tadą Juknevičių, Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vyriausiąjį specialistą;
1.4.1.2.2. dr. Ramūną Valioką, Fizikos instituto Molekulinių darinių fizikos laboratorijos Funkcinių nanomedžiagų skyriaus vadovą;
1.4.2. temos „Mažoms ir vidutinėms įmonėms skirti moksliniai tyrimai“:
1.4.2.1. atstove Birutę Bukauskaitę, Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūros direktorę;
1.4.2.2. eksperte dr. Aušrą Abraitienę, Lietuvos tekstilės instituto direktorę;
1.4.3. temos „Žinių regionai“ ir „Mokslinių tyrimų potencialas":
1.4.3.1. atstove Kristiną Babelytę, Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Technologijų ir inovacijų skyriaus vedėją;
1.4.3.2. ekspertu Edgarą Leichterį, asociacijos „Žinių ekonomikos forumas" direktorių;
1.4.4. temos „Mokslas visuomenėje“:
1.4.4.1. atstovu prof. habil. dr. Juozą Vidmantį Vaitkų, Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Puslaidininkių fizikos katedros profesorių;
1.4.4.2. ekspertais:
1.4.4.2.1. prof. habil. dr. Joną Rimantą Stonį, Vilniaus pedagoginio universiteto Gamtos mokslų fakulteto Zoologijos katedros profesorių;
1.4.4.2.2. doc. dr. Arūną Vaicekauską, Vytauto Didžiojo universiteto Etnologijos ir folkloristikos katedros vedėją;
1.4.5. temos „Tarptautinis bendradarbiavimas“ atstove Jūratę Devižienę, Švietimo ir mokslo ministerijos Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėjo pavaduotoją;
1.5. Specifinės programos „EURATOMAS“ komitetuose:
1.5.1. programos „Sintezė“:
1.5.1.1. atstovu dr. Sigitą Rimkevičių, Lietuvos energetikos instituto Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos vadovą;
1.5.2. programos „Skilimas“:
1.5.2.1. atstovu habil. dr. Algirdą Kaliatką, Lietuvos energetikos instituto Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos vyriausiąjį mokslo darbuotoją.
2. P a v e d u Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūrai sudaryti sutartis su Lietuvos atstovais ir ekspertais 7 BP specifinių programų komitetuose – ne valdymo institucijų atstovais – dėl jų atstovavimo ir ekspertinės veiklos 2007–2013 m., apmokant šią veiklą iš švietimo ir mokslo ministro patvirtintų asignavimų, skirtų Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūros veiklai užtikrinti.“
 
Švietimo ir mokslo ministras                                                      Gintaras Steponavičius
__________________

© Lietuvos energetikos institutas, 2005-2019. Visos teisės saugomos.
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111955219 | PVM kodas LT119552113