select language:  lietuvių  |    english
Naujienos
Renginiai
Apie LEI
Mokslo padaliniai
Informacija
Išduoti sertifikatai
Ilgalaikės institucinės MTEP programos
Biblioteka
Leidiniai
Publikacijos
Naujienlaiškiai
Moksliniai žurnalai
Ginamos disertacijos
Stipendijos, fondų parama
Nuorodos
Skelbimai
Tarptautiniai projektai
Doktorantūra
Karjera
   spausdinti

Informacija / Ilgalaikės institucinės MTEP programos / Srautai

Vienfazių ir dvifazių srautų dinamikos, šilumos ir masės pernašos procesų tyrimas
 
Programos vykdytojas - Lietuvos energetikos institutas.
Norminiai etatai skirti programai – 13.
.
Programos tikslai:
     Išvystyti tyrimų metodus ir atlikti vienfazių ir dvifazių srautų struktūros, šilumos ir masės pernašos dėsningumų tyrimus, sprendžiant naujų šilumos energijos gamybos iš biokuro schemų efektyvumą, energijos ir masės srautų matavimo ir šilumos bei masės pernašos intensyvinimo uždavinius pasireiškiant srautų nestacionarumams, pereinamiesiems tekėjimo režimams, fizinių savybių ir termogravitacijos jėgų poveikiui bei garo kondensacijos procesams
 Efektyvus energijos vartojimas ir tausojimas bei gamtosauginių problemų sprendimas, energijos ir masės pernašos procesų energijos gamyboje ir technologiniuose procesuose intensyvinimas bei naujų pažangių procesų ir technologijų vystymas reikalauja iš esmės gilesnių ir detalesnių žinių apie srautų kanaluose dinamiką ir struktūrą, kurios apsprendžia impulso, šilumos ir masės pernašos procesų vyksmą. Tai ypač svarbu, kai vienu metu srautą trikdo įvairūs poveikiai ir tekėjimo režimo pasikeitimai arba nagrinėjami kondensacijos procesai dvifaziuose vandens-garo srautuose. Tik turint tokias žinias gali būti sukurtos naujos, inovatyvios, efektyvesnės ir mažiau kenksmingos aplinkai technologijos.
 Programoje numatomi tyrimai susieti su aktualiais uždaviniais, spręstinais kaip įprastinės, taip ir branduolinės, ypatingai kalbant apie naujos kartos branduolinius reaktorius, energetikos srityse. Tai atitinka Nacionalinės mokslo programos „Ateities energetika“ įgyvendinimo plano  bendruosius tikslus - išspręsti aktualiausias mokslines ir praktines Lietuvos energetinio saugumo, energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir ateities energijos gamybos bei tiekimo technologijų tobulinimo ir optimalaus taikymo Lietuvos energetikoje problemas, tačiau nėra susieta su konkrečiais „Ateities energetikos“ uždaviniais, nes šiuose tyrimuose pagrindinis dėmesys skiriamas fizikinių procesų vyksmo fundamentiniams dėsningumams atskleisti ir formuoti mokslinį pagrindą pažangioms technologijoms energijos gamybos ir kaitos srityse kurti ir vystyti.
Rezultatai turės didelę taikomąją vertę, nes visos ES šalys privalo prisiimti įsipareigojimus įgyvendinant visą eilę direktyvų, pvz. 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją; taip pat įgyvendinant naujai rengiamų (vietoje senų 2004/8/EB ir 2006/32/EB) direktyvų reikalavimus keliamus energijos gamybai, vartojimui ir apskaitai ir kt.
 
Programos uždaviniai:
1 uždavinys. Taikant skaitinius ir eksperimentinius metodus atlikti biokuro degimo produktų ir tiekiamo degimui oro maišymosi procesų ir temperatūrinių sąlygų, apsprendžiančių šilumos energijos gamybos efektyvumą ir taršos lygį, tyrimus.    
2 uždavinys. Skaitiniais ir eksperimentiniais metodais ištirti šilumos mainų ir hidrodinamikos dėsningumus tekant fluidui kanaluose pasireiškiant priverstinės ir natūralios konvekcijų procesų sąveikai. Apibendrinti šilumos mainų tyrimų duomenis įvairaus mastelio technologinėms sistemoms.
3 uždavinys. Ištirti fluidų (skysčių ir dujų) srautų nestacionarumo, kintančio sudėtingais dėsniais, hidrodinaminių trikdžių ir fizikinių savybių įtaką matuoklių, skirtų vėjo greičiui/energijai ir skysčių, dujų bei šilumos kiekiams matuoti, tikslumui ir pateikti praktines rekomendacijas jam vertinti. Sukurti patikimą metodą ir įrangą mobilių ir stacionarių naftos produktų, biodegalų, suskystintų ir suslėgtų dujų matavimo sistemų bandymams ir tikrinimams eksploatacijos sąlygomis atlikti. 
4 uždavinys. Ištirti garo kondensacijos procesus, vykstančius plonuose garo ir vandens sąlyčio sluoksniuose ir sukeliančius garo energijos virsmą į vandens kinetinę energiją.
5 uždavinys. Sukomplektuoti įrangą ir išvystyti judesio kiekio, masės ir šilumos pernašos procesų tyrimus mikro-sistemose panaudojant dalelių judesio vizualizacijos metodus ir pritaikyti juos procesų kapiliaruose ir plonuose vienfazių ir dvifazių srautų tarpusavio sąveikos sluoksniuose arba sluoksniuose arti kietųjų ir porėtų paviršių dėsningumams nustatyti.
    

© Lietuvos energetikos institutas, 2005-2019. Visos teisės saugomos.
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111955219 | PVM kodas LT119552113