select language:  lietuvių  |    english
Naujienos
Renginiai
Apie LEI
Mokslo padaliniai
Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija (12)
Degimo procesų laboratorija (13)
Branduolinės inžinerijos problemų laboratorija (14)
Plazminių technologijų laboratorija (15)
Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorija (16)
Branduolinių įrenginių saugos laboratorija (17)
17_tęsinys
Vandenilio energetikos technologijų centras (18)
Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorija (20)
Sistemų valdymo ir automatizavimo laboratorija (21)
Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija (31)
Hidrologijos laboratorija (33)
Informacija
Tarptautiniai projektai
Doktorantūra
Karjera
   spausdinti

Mokslo padaliniai / Branduolinių įrenginių saugos laboratorija (17) / 17_tęsinys

4. BRANDUOLINĖS SAUGOS ŽINIŲ PERDAVIMAS IR MOKYMŲ ORGANIZAVIMAS

  Europos branduolinės saugos mokymo ir konsultavimo institutas

Europos branduolinės saugos mokymo ir konsultavimo institutas (angl. European Nuclear Safety Training and Tutoring Institute) (ENSTTI) įkurtas 2010 m. Institutas glaudžiai susijęs su Europos techninių saugos organizacijų tinklu ETSON ir šiame tinkle dalyvaujančiomis ES bendrijos techninės saugos organizacijomis. ENSTTI tikslas yra teikti mokymo, konsultavimo ir praktikos paslaugas, vertinant branduolinę ir radiacinę saugą. Siekiama, kad techninės paramos organizacijos dalytųsi patirtimi, siekiant pagerinti branduolinę saugą, skleidžiant žinias ir praktinę patirtį branduolinės saugos kultūros srityje.
2016 m. baigtas nuo 2013 m. Europos Komisijos užsakymu vykdomas dviejų dalių mokymų projektas Branduolinio reguliavimo institucijų ir jų techninės paramos organizacijų mokymas ir parengimas. Pagal šį projektą Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos specialistai dalyvavo trijuose mokymo kursuose, iš kurių du vyko LEI:

 1. Branduolinių reaktorių sauga I, Bolonija, Italija, gegužės 2-6 d.
 2. Su reaktyvumo pokyčiais susijusios saugos problemos, Kaunas, Lietuva, gegužės 9-13 d.
 3. Branduolinių objektų eksploatacijos nutraukimo norminė bazė, Kaunas, Lietuva, gegužės 16-20 d.
Mokymuose apie reaktoriaus reaktyvumo pokyčius paskaitas be LEI dar skaitė SSTC NRS (Ukraina) ir ENEA (Italija) specialistai, o mokymuose apie branduolinių objektų eksploatacijos nutraukimą – SSTC NRS (Ukraina) ir IRSN (Prancūzija) specialistai. Kursų dalyviai buvo iš Egipto, Pietų Korėjos Respublikos, Malaizijos, Nigerijos, Ukrainos ir Vietnamo.

Nuo 2016 m. ENSTTI pradėjo vykdyti naują Europos Komisijos užsakymu organizuojamą mokymų projektą Nacionalinių reguliavimo institucijų ir jų techninio palaikymo organizacijų plėtra, reguliavimo ir techninių galimybių stiprinimas, mokant ir parengiant jų ekspertus. Pagal šį projektą LEI 2016 m. rudenį buvo organizuota stažuotė trims Alžyro branduolinės energetikos specialistams iš Draria ir Birine branduolinių tyrimų centrų. Stažuotė „Branduolinių reaktorių saugos įvertinimas“ susidėjo iš dviejų dalių: bendros visiems specialistams įžanginės dalies ir kiekvienam specialistui parengtų specifinių mokymų su individualiomis užduotimis. Per įžanginius pirmojo mėnesio mokymus specialistai iš Alžyro buvo supažindinti su branduolinės energetikos saugos bei deterministinės saugos analizės pagrindais. Laboratorijos specialistai skaitė paskaitas ir teikė konsultacijas reaktorių neutroninės kinetikos, procesų branduolinio kuro strypuose, reaktorių aušinimo kontūruose ir juos gaubiančiuose apsauginiuose kiautuose bei tikimybiniais saugos įvertinimo klausimais. Antroje stažuotės dalyje alžyriečiai atliko individualias užduotis, juos konsultavo tos srities LEI ekspertai. Stažuotojai sudarė branduolinio kuro strypų ar eksperimentinio stendo skaitinius modelius, atliko procesų branduolinio kuro strypuose struktūrinę ir šiluminę-hidraulinę analizes. Taip pat Alžyro branduolinės energetikos specialistai buvo konsultuojami geriausio įverčio taikymo klausimais, jie naudojosi Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos ir Nacionalinio atviros prieigos ateities energetikos technologijų mokslo centro turima technine ir programine įranga.
LEI specialistų aktyvus dalyvavimas mokymų kursuose ir stažuotėse, bei jų organizavimas yra labai naudingas ir jų rengėjams – taip reklamuojamas institutas, užmezgami nauji ryšiai, susisteminama ir gilinama informacija, tobulinama konsultantų-ekspertų kvalifikacija.

Meeting of LEI experts and tutees from Algeria with the ENSTTI tutoring manager
LEI specialistų ir stažuotojų iš Alžyro susitikimas su ENSTTI stažuočių vadove


  Europinės reguliavimo metodologijos ir praktikos perdavimas Baltarusijos branduolinės saugos institucijoms

2016 m. LEI bendradarbiaudamas su RISKAUDIT IRSN/GRS INTERNATIONAL, tęsė darbus Europos Komisijos inicijuoto ir finansuojamo BY3.01/09 (BE/RA/07) projekto Techninio bendradarbiavimo, teikiant pagalbą branduolinės saugos reguliavimo institucijoms, plėtra veikloje. Šio projekto tikslas – teikti pagalbą Baltarusijos Respublikos branduolinės ir radiacinės saugos inspekcijai Gosatomnadzor branduolinės saugos reguliavimo veikloje, licencijuojant statomos Baltarusijos AE paraišką, taip pat apmokant Baltarusijos ekspertus, kad jie galėtų tinkamai atlikti su branduoline veikla susijusių dokumentų peržiūrą. 2016 m. viduryje baigta pirmoji, susijusi su pagalba peržiūrint licencijavimo dokumentus, projekto dalis, ir pradėta antroji, skirta apmokyti Baltarusijos ekspertus naudotis vakarietiškais programų paketais, dalis. Įgyta patirtis leis šiems ekspertams atlikti nepriklausomą statomos Baltarusijos AE saugos analizę. BE/RA/07 projekte, kuriam vadovauja RISKAUDIT, Europos ekspertų vaidmenį be LEI atlieka specialistai iš GRS ir HZDR (Vokietija) ir SSTC NRS (Ukraina). LEI specialistai dalyvaus mokymuose apmokant Baltarusijos ekspertus naudotis ATHLET, COCOSYS ir ASTEC programų paketais. Mokymai prasidės 2017 m.

Tokia parama kaimyninei šaliai būtina, siekiant užtikrinti Baltarusijos branduolinio reguliavimo institucijų savalaikę ir efektyvią statomos branduolinės jėgainės priežiūrą. Tai yra labai svarbu ne tik Baltarusijai, bet ir Lietuvai (kurios pasienyje statoma ši jėgainė) bei visai Europai.5. DALYVAVIMAS ES MOKSLINĖSE ORGANIZACIJOSE IR KOMPETENCIJOS TINKLUOSE


  Europos techninių saugos organizacijų tinklas

Laboratorijos mokslininkai nuo 2009 m. dalyvauja ETSON Europos techninių saugos organizacijų tinklo veikloje. Šiuo metu ETSON sudaro dvylika narių organizacijų: BelV (Belgija), INRNE BAS (Bulgarija), CV Rez (Čekijos Respublika), AMEC (Didžioji Britanija), LEI (Lietuva), IRSN (Prancūzija), VTT (Suomija), PSI (Šveicarija), JSI (Slovėnija), VUJE (Slovakija), MTA EK (Vengrija), GRS (Vokietija) ir trys organizacijos – asocijuotos narės: JNES (Japonija), SEC NRS (Rusija) ir SSTC NRS (Ukraina). Nuo 2015 m. ETSON prezidentu yra BelV generalinis direktorius Benoît De Boeck. Pagrindiniai ETSON tikslai:
 • būti branduolinės saugos srities mokslinių tyrimų ir plėtros mainų forumu;
 • prisidėti skatinant branduolinės saugos praktikos Europoje ir už jos ribų suvienodinimą;
 • planuoti branduolinės saugos mokslinio tyrimo programas ir skatinti jų įgyvendinimą;
 • paspartinti ES direktyvos dėl branduolinės saugos taikymą;
 • bendradarbiauti įgyvendinant saugos vertinimo ir mokslinių tyrimų projektus.
ETSON tinkle veikia keliolika ekspertų grupių, dalyvaujančių svarbiausiose branduolinės saugos mokslinių tyrimų srityse. LEI atstovai aktyviai dalyvauja ir turi savo atstovus visose pagrindinėse ETSON organizacijos struktūrose ir ekspertų grupėse bei jaunųjų ETSON organizacijų darbuotojų programoje EJSP. 2016 m. LEI specialistai dalyvavo ETSON organizacijų tinklo organizuotame EUROSAFE forume, kuris vyko Miunchene lapkričio 7-8 d. Jame buvo nagrinėjamos branduolinių įrenginių saugos, mokslinių tyrimų, branduolinių atliekų tvarkymo, radiacinės saugos ir avarinės parengties bei branduolinių įrenginių ir medžiagų saugumo problemos. Branduolinių atliekų tvarkymo, eksploatacijos nutraukimo ir išmontavimo sekcijai pirmininkavo LEI direktorius, joje buvo pristatytas ir pranešimas, kurio bendraautoris yra ir LEI darbuotojas. LEI veikla taip pat buvo reprezentuojama stendiniame pranešime. ETSON ekspertų bei koordinuojančių grupių susitikimuose nuolat aptariamas ETSON narių dalyvavimas planuojamuose ir vykdomuose ES projektuose, pvz., programoje „Horizontas 2020“. Šiuose Europos valstybių ekspertų susitikimuose galima tiesiogiai susipažinti su naujausiomis deterministinėmis saugos, rizikos vertinimo bei tikimybinės analizės atlikimo ir taikymo idėjomis ir prisidėti prie naujų mokslinių ir taikomųjų darbų vykdymo branduolinės saugos analizės srityje. Jaunųjų mokslininkų dalyvavimas EJSP programoje leidžia įsitraukti į jaunųjų specialistų iš įvairių šalių tinklą, skatina mokslinį ir tarpkultūrinį bendravimą. Taigi, toks dalyvavimas ETSON tinkle padeda įsitraukti į naujus tarptautinius projektus ir reklamuoti LEI.


  II-os ir III-os kartos branduolinių reaktorių asociacija

Lietuvos energetikos institutas NUGENIA asociacijos, kuri apjungė Darnios branduolinės energetikos platformą (SNETP) bei kompetencijos tinklus NULIFE ir SARNET, veikloje dalyvauja nuo pat jos įkūrimo 2011 m. NUGENIA asociacija jungia pramonės, mokslinių tyrimų ir saugos organizacijas, vykdančias bendrus mokslinių tyrimų ir plėtros projektus branduolinės energetikos srityje. Asociacija inicijuoja ir koordinuoja ES valstybėse eksploatuojamiems II ir III kartos branduoliniams reaktoriams aktualius mokslinius tyrimus. NUGENIA veikla organizuota aštuoniomis mokslinių tyrimų kryptimis:
 • Branduolinių jėgainių apsaugos ir rizikos vertinimas.
 • Sunkiųjų avarijų tyrimai.
 • Reaktoriaus eksploatacijos tobulinimas.
 • Sistemų vientisumo įvertinimas, struktūros ir komponentai.
 • Naujo branduolinio kuro kūrimas, atliekų ir panaudoto kuro tvarkymas, eksploatacijos nutraukimas.
 • Lengvojo vandens reaktorių inovatyvūs projektai ir technologijos;
 • Suderinimas.
 • Eksploatacinės inspekcijos ir neardantys tyrimai
NUGENIA asociacija sukūrė atvirą inovacijų platformą, kurioje talpinami visi asociacijos narių rengiami projektai. Bendromis asociacijos narių pastangomis šie projektai ištobulinami, o programos „Horizontas 2020“ kvietimams parengtų projektų paraiškos gali būti pateikiamos vertinimams, tik asociacijos valdybai suteikus NUGENIA „etiketę“, užtikrinančią projekto kokybę. Naudojantis atvira inovacijų platforma, 2016 m. LEI prisidėjo prie daugelio ruošiamų tarptautinių projektų. Beveik visos 14 LEI parengtos projektų paraiškos programos „Horizontas 2020“ EURATOM 2016-2017 m. kvietimams buvo parengtos atviros inovacijų platformos dėka. Taigi, dalyvavimas NUGENIA mokslinių tyrimų grupių susitikimuose ir kasmečiuose NUGENIA forumuose, kur aptariami vykdomi ir planuojami projektai, bei prisijungimas prie atviros inovacijų platformos, yra labai vertingas ir naudingas.


  Europos saugos, patikimumo ir duomenų asociacija

ESReDA – tai Europos asociacija, suteikianti galimybę bendradarbiauti ir keistis informacija saugos ir patikimumo mokslinių tyrimų srityje. LEI yra šios asociacijos narys. Pagrindinės ESReDA veiklos yra seminarų organizavimas ir darbas projektų grupėse. Šiuo metu ESReDA projektų grupės:
 • „Critical Infrastructure Preparedness and Resilience: Data for Modelling, Simulation & Analysis (CI‐PR / MS&A‐Data)“, lyderis – Mohamed Eid, CEA, Prancūzija;
 • „Reliability of Wind Turbines“, lyderis – Alaa Chateauneuf, Blaise Pascal University, Prancūzija;
 • „Foresight in Safety“, lyderis – Nicolas Dechy, IRSN, Prancūzija.
2016 m. gegužę ESReDA Generalinės Asamblėjos metu buvo išrinkta nauja ESReDA valdyba dviems metams, generaline sekretore išrinkta laboratorijos darbuotoja Inga Žutautaitė.
2016 m. vyko du ESReDA seminarai: 50-asis seminaras „25th years of ESReDA Seminars Safety and reliability enhancement throughout Europe: Looking back, looking ahead“ Sevilijoje (Ispanija) ir 51-asis seminaras „Maintenance and Life Cycle Assessment of Structures and Industrial Systems“ Klermonte-Ferande (Prancūzijoje).

 
51-asis ESReDA seminaras (2016 m. spalio 21-22 d., Klermontas-Ferandas, Prancūzija)


2017 m. gegužės 29-30 d., Kaune vyks 52-asis ESReDA Seminaras „Critical Infrastructures: Enhancing Preparedness & Resilience for the security of citizens and services supply continuity“. Tai bus antrasis ESReDA projekto grupės „Critical Infrastructure Preparedness and Resilience: Data for Modelling, Simulation & Analysis“ seminaras, kurį organizuoja Mohamed Eid (CEA, Prancūzija) kartu su Lietuvos energetikos institutu ir Vytauto Didžiojo universitetu.


FUSENET Termobranduolinės sintezės mokymų tinklas

FUSENET asociacija yra Europos termobranduolinės sintezės mokymų tinklas, vienijantis Europos universitetus, mokslinio tyrimo centrus ir pramonės organizacijas, dalyvaujančias moksliniuose termobranduolinės sintezės tyrimuose. Šiam tinklui priklauso ir ITER tarptautinė organizacija. Nuo 2013 m. vidurio LEI yra šios asociacijos narys. Dalyvavimas šios asociacijos veikloje suteikia galimybę doktorantams ir jauniesiems mokslininkams efektyviau dalyvauti įvairiuose mokymuose ir mainų programose visose Fusenet asociacijos organizacijose. 2016 m. vasarį Cadarache (Prancūzija) įvyko 5-asis Fusenet Generalinės asamblėjos posėdis, kuriame aptartos 2015 m. dalykinė ir finansinė ataskaitos bei darbų planai 2016 metams. Taip pat organizuotas pažintinis vizitas apžiūrėti vykstančias ITER reaktoriaus statybas.6. MOKSLININKŲ KOMPETENCIJOS UGDYMAS IR MOKSLINIŲ REZULTATŲ SKELBIMAS

2016 m. doktorantūroje studijavo 4 Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos doktorantai. Apginta disertacija energetikos ir termoinžinierijos kryptyje – Energetikos tinklų patikimumo tyrimas esant neapibrėžtiems ir nuo laiko priklausomiems duomenims (T. Iešmantas). Jaunieji daktarai kartu su patyrusiais mokslininkais 2016 m. gautus tyrimų rezultatus pateikė mokslo tyrimų ataskaitose, 40 mokslinių straipsnių (iš jų 15 Clarivate Analytics duomenų bazėje Web of Science Core Collection referuojamuose leidiniuose, dar du priimti spaudai), mokslinėse konferencijose pristatyti 20 pranešimų. Laboratorijos darbuotojai dalyvavo branduoline tema vykusiuose renginiuose ir skaitė pranešimus pagrindinėse tarptautinėse konferencijose, kuriose buvo nagrinėjama saugi branduolinių jėgainių eksploatacija ir jose vykstantys fizikiniai reiškiniai.
Laboratorijos darbuotojai aktyviai dalyvavo stažuotėse užsienyje. Dr. Tadas Kaliatka laimėjo Fukui regiono Tarptautinio žmogiškųjų išteklių vystymo centro įsteigtos Branduolinės energetikos tyrėjų ir doktorantų mobilumo programos konkursą stažuotės vietai termohidraulinės analizės ir branduolinių reaktorių saugos srityje, į kurią pretendavo per 20 kandidatų iš įvairių pasaulio šalių. Jis 6 mėn. stažavosi Tsurugos (Japonija) mieste įsikūrusiame Fukui universiteto Branduolinės inžinerijos tyrimų institute (angl. Research Institute of Nuclear Engineering, University of Fukui, RINE-UF), darbo tema – ABWR reaktorių termohidraulinė analizė. Tuo tarpu kiti du laboratorijos darbuotojai pasinaudojo II ir III kartos reaktorių branduolinių technologijų plėtros ir tyrimų organizacijos NUGENIA 2015 m. įsteigtos programos „NUGENIA PLUS FP7“ suteikiamomis mobilumo stipendijų galimybėms. Šia programa siekiama suteikti mokslininkams galimybę apsilankyti NUGENIA asociacijos šalių tyrimų institucijose, susipažinti su jose esančia infrastruktūra. Doktorantas Audrius Graževičius 6 sav. stažavosi Vokietijoje Garchinge įsikūrusiame Branduolinių tyrimų centre (angl. Global Research for Safety, GRS). Stažuotės tema – Panaudoto branduolinio kuro saugojimo baseino termohidraulinė analizė, naudojant trimačius skaitinius programų paketus ANSYS-CFX. Kitas jaunasis tyrėjas Stasys Gasiūnas 6 sav. stažavosi Helmoltz tyrimo centre Dresdene, Vokietijoje. Stažuotės tema – Stratifikuoto garo-vandens dvifazio srauto, įskaitant tarpfazinį šilumos ir masės pernešimą, modeliavimas ANSYS CFX programų paketu. Taip pat doktorantai A. Graževičius ir M. Drūlia dalyvavo baigiamuose mokymuose Paryžiuje pagal Europos Komisijos direktorato energetikai DG ENER mobilumo ir mokymų programą, kurioje jie dalyvavo 2015-2016 m.


Stažuotės baigimo pažymėjimo įteikimo ceremonija. Fukui universiteto Branduolinės inžinerijos tyrimų instituto direktorius prof. Y. Anoda ir dr. T. Kaliatka.

Taip pat laboratorijos mokslininkai aktyviai dalyvavo įvairiose tarptautinėse ir Lietuvoje vykusiose mokymo programose, TATENA seminaruose, komitetų posėdžiuose ir koordinaciniuose susitikimuose, termobranduolinės sintezės energetikos (FUSION) plėtros komitetų ir kitų organizacijų bei mokslo junginių veikloje. Laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Inga Žutautaitė išrinkta Europos saugos, patikimumo ir duomenų asociacijos (angl. European Safety, Reliability & Data Association, ESReDA) Generaliniu sekretoriumi. Visa ši veikla padeda stiprinti Lietuvos specialistų kompetenciją branduolinės energetikos srityje, kuri būtina kiekvienai valstybei, turinčiai branduolinės energetikos objektų (branduolinių jėgainių, branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų saugyklų bei atliekynų ir pan.) ir vykdančiai šalies branduolinę programą.
<<< grįžti į laboratorijos aprašo 1-ąją dalį

Anksčiau:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansuojami projektai
2. Europos Komisijos finansuojami aukščiausio lygio moksliniai tyrimai
3. Moksliniai tyrimai, atlikti pagal kontraktus su ES ir Lietuvos ūkio subjektais

© Lietuvos energetikos institutas, 2005-2019. Visos teisės saugomos.
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111955219 | PVM kodas LT119552113