select language:  lietuvių  |    english
Naujienos
Naujienų archyvas
2019 metai
2018 metai
2017 metai
2016 metai
2015 metai
2014 metai
2013 metai
2012 metai
2011 metai
2010 metai
2009 metai
2008 metai
2007 metai
2006 metai
2005 metai
2004 metai
2003 metai
2002 metai
Renginiai
Apie LEI
Mokslo padaliniai
Informacija
Tarptautiniai projektai
Doktorantūra
Karjera
   spausdinti

Naujienos / Naujienų archyvas / 2019 metai

2019/05/17 - Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia konkursą Lietuvos energetikos instituto direktoriaus pareigoms eiti


Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. ISAK-2463 „Dėl Valstybinio mokslinių tyrimų instituto direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. P1-133 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų Lietuvos energetikos instituto direktoriaus pareigybei patvirtinimo“ skelbia konkursą Lietuvos energetikos instituto direktoriaus pareigoms eiti.

Kvalifikaciniai reikalavimai Lietuvos energetikos instituto direktoriaus pareigybei:
 1.  būti nepriekaištingos reputacijos;
 2. turėti technologijos, socialinių arba gamtos mokslų srities mokslo daktaro laipsnį ir ne mažesnę kaip 10 metų mokslinio darbo patirtį energetikos srityje;
 3. turėti ne mažiau kaip 5 metus vadybinės patirties (vadovavęs stambiam, ne mažesniam nei 10 mokslininkų kolektyvui ar institucijos padaliniui, arba atskirai institucijai, arba didelės apimties tarptautiniam mokslinių tyrimų projektui (Europos Sąjungos bendrojoje mokslinių tyrimų programoje);
 4. turėti ne mažiau kaip 3 metus  dalyvavimo patirties tarptautinio lygio fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) projektuose bei vykdant įgyvendintų projektų rezultatų komercinimo ir technologijų perdavimo patirties;
 5. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos mokslo ir studijų politiką ir strategiją reglamentuojančius teisės aktus, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos energetikos vystymo perspektyvas, naujausių pažangių technologijų energetikoje vystymąsi ir plėtrą pasaulyje;
 6. žinoti Instituto valdymo principus bei vadovavimo metodų pritaikymą savo darbe;
 7. išmanyti Instituto pagrindinių mokslinių tyrimų krypčių realizavimo specifiką ir perspektyvą;
 8. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo institucine sistema Lietuvoje;
 9. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos ir Lietuvos strateginiais dokumentais, susijusiais su MTEP veikla (pvz., mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“);
 10. mokėti lietuvių kalbą (kalbos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus), išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;                   
 11. mokėti B2 lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) anglų kalbą. Kitų užsienio kalbų mokėjimas būtų privalumas.

    Pretendentai į Lietuvos energetikos instituto direktoriaus pareigas turi pateikti šiuos dokumentus:
 1. prašymą dalyvauti konkurse (laisva forma), nurodant kontaktinius duomenis (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas);
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir (ar) jo kopiją;
 3. mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir (ar) jo kopiją;
 4. gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymą;
 5. pastarųjų 5 metų svarbiausių mokslinių darbų sąrašą;
 6. instituto strateginės veiklos plano projektą (ne daugiau kaip 2 lapai);
 7. informaciją apie dalyvavimą tarptautiniuose MTEP projektuose bei vadovavimą jiems;
 8. vadybinę patirtį atskleidžiančių veiklų sąrašą;
 9. kitus dokumentus, leidžiančius objektyviai įvertinti pretendento kvalifikaciją bei reikalavimų atitikimą (pretendento nuožiūra).

Pretendentas ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 17 d. įskaitytinai pateikia dokumentus tiesiogiai Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Personalo skyriui (A.Volano g. 2, Vilnius, 108 arba 107 kab.) pirmadieniais–trečiadieniais nuo 14.00 iki 16.00 val., ketvirtadieniais–penktadieniais nuo 9.00 iki 11.00 val. arba elektroniniu paštu (pasirašant elektroniniu parašu) smmin@smm.lt, arba registruotu laišku Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos adresu A. Volano g. 2, 01516 Vilnius.
Jei pretendentas siuntė dokumentus elektroniniu paštu arba registruotu paštu, dokumentų originalai sutikrinami su pateiktomis kopijomis, pretendentui atvykus į konkursą.
Išsamesnė informacija teikiama telefonais: (8 5) 219 1108, (8 5) 219 1170


© Lietuvos energetikos institutas, 2005-2019. Visos teisės saugomos.
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111955219 | PVM kodas LT119552113