Lietuvos energetikos instituto vykdomos
Ilgalaikės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programos (2017-2021 m.),
patvirtintos 2017-04-24 LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-273

Ateities energetikos technologijų kūrimas, jų saugos ir patikimumo tyrimai;
vadovas – prof. habil. dr. Eugenijus Ušpuras

Jonizuojančios spinduliuotės poveikio bei kitų su atominių elektrinių eksploatavimo nutraukimu susijusių problemų tyrimas.
vadovas – dr. Artūras Šmaižys

Energetikos darnios raidos modeliavimas ir valdymo tyrimas;
vadovas – dr. Dalia Štreimikienė

Inovatyviose technologinėse sistemose vykstančių šiluminių ir hidrodinaminių procesų dėsningumų tyrimai;
vadovas -– dr. Robertas Poškas

Atsinaujinančių energijos išteklių plėtros prognozės, efektyvaus naudojimo ir socialinio poveikio tyrimas;
vadovas – dr. Mantas Marčiukaitis

 

 

Ankstesnės MTEP programos:Lietuvos energetikos instituto vykdytos
Ilgalaikės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programos (2012-2016 m.),
patvirtintos 2012-02-23 LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-323

Atominių elektrinių eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų bei panaudoto kuro tvarkymo procesų tyrimas ir radiacinio poveikio analizė,
vadovas - habil. dr. Povilas Poškas

Atsinaujinančių išteklių naudojimo efektyviai energijos gamybai ir poveikio aplinkai tyrimas,
vadovas - Prof. habil. dr. Vladislovas Katinas

Branduoliniuose ir termobranduoliniuose įrenginiuose vykstančių saugai svarbių procesų moksliniai tyrimai,
vadovas - habil. dr. Eugenijus Ušpuras

Degimo ir plazminių procesų eksperimentiniai bei skaitiniai tyrimai energijos generavimo technologijų iš atsinaujinančio biokuro tobulinimui ir aplinkos taršos mažinimui,
vadovai - dr. Nerijus Striūgas,  dr. Vitas Valinčius

Energetikos sektoriaus plėtros ekonominė ir darnumo analizė,
vadovas - habil. dr. Vaclovas Miškinis

Vienfazių ir dvifazių srautų dinamikos, šilumos ir masės pernašos procesų tyrimas,
vadovas - dr. Robertas Poškas