2014/12/10 - Įgyvendintas mokslinių tyrimų projektas pagal programą “Inočekiai LT”

                                                                 

 

UAB “Dalis gero” 2014 m. rugsėjo 22 d. – lapkričio 17 d. vykdė Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) finansuojamą Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonės VP-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“ projektą „Vėjo elektrinės įrengimo Kaišiadorių r. perspektyvų tyrimas“.

Tyrimų metu atlikta vėjo greičio matavimų Kaišiadorių r. duomenų statistinė analizė, apskaičiuoti kelių tipų vėjo elektrinių (VE) vidutiniai metiniai energijos gamybos kiekiai bei atsipirkimo laikotarpiai, įvertintos vėjo elektrinių prijungimo prie skirstomojo tinklo galimybės, sumodeliuotos VE skleidžiamo triukšmo ir menčių šešėliavimo zonos.

Tyrimus atliko Lietuvos energetikos instituto Atsinaujinančių energijos šaltinių laboratorijos mokslininkai.