Disertacijų tyrimų tematikos 2020 m.

Energetikos ir termoinžinerijos mokslo kryptis (T 006)
Doktorantūros teisė suteikta Kauno technologijos universitetui su Lietuvos energetikos institutu
 

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
1. Branduoliniame kure vykstančių procesų kompleksinis tyrimas Dr. Tadas Kaliatka valstybės finansuojama
2. Termocheminių procesų taikymas atliekinės biomasės bei atliekų perdirbimui į vertingus energetinius produktus Dr. Nerijus Striūgas valstybės finansuojama
3. Srautų dinamikos ir struktūros  ribotų matmenų kamerose eksperimentinis ir skaitinis tyrimas Dr. Nerijus Pedišius valstybės finansuojama
4. Granuliuoto biokuro dinamikos ir degimo procesų skaitinis tyrimas diskrečiųjų elementų metodu Dr. Algis Džiugys valstybės finansuojama
5. Biomasės pirolizės proceso karšto skysčio aplinkoje teorinis ir skaitinis tyrimas Dr. Algis Džiugys valstybės finansuojama
6. Branduolių sintezės reaktoriuje DEMO vykstančių neutronų pernešimo ir radiacinių procesų tyrimas Dr. Gediminas Stankūnas valstybės finansuojama
7. Dirbtinio intelekto naudojimas elektros skirstomojo tinklo darbo režimų planavimui įvertinant atsinaujinančių energijos išteklių technologijų generuojamą galią Dr. Virginijus Radziukynas valstybės finansuojama
8. Dujų degimo vamzdyje su skersinėmis kliūtimis metu susidarančios turbulencijos skaitinis tyrimas Dr. Mantas Povilaitis valstybės finansuojama
9. Biokuro katilų kondensaciniuose ekonomaizeriuose vykstančių šilumos ir masės mainų procesų tyrimas Doc. dr. Robertas Poškas valstybės finansuojama
10. Vietinių efektų tarpfaziniame garo-vandens paviršiuje tyrimas vykstant kondensacijai Dr. Marijus Šeporaitis valstybės finansuojama
11. Dangos fizikocheminių savybių įtakos garo plėvelės susidarymui eksperimentinis tyrimas Dr. Raminta Skvorčinskienė valstybės finansuojama
12. Fluidų tekėjimų tampriuose kanaluose skaitinis tyrimas Dr. Algis Džiugys valstybės finansuojama
13. Stratifikuoto vandenilio-oro mišinio degimo ir liepsnos sklidimo skaitinis tyrimas baigtinių tūrių metodu Dr. Mantas Povilaitis valstybės finansuojama
14. Neterminės plazmos poveikio dujinių mišinių degimo proceso efektyvumui tyrimas Dr. Rolandas Paulauskas valstybės finansuojama
15. Šilumos ir masės procesų tyrimas diskretinių elementų (molekulinės dinamikos) metodais Dr. Algis Džiugys valstybės finansuojama
16. Geriausio įverčio metodikos taikymas lengvojo vandens reaktorių sunkiųjų avarijų tyrimams Dr. Tadas Kaliatka valstybės finansuojama
17. Energetiniuose įrenginiuose naudojamų plienų savybių eksperimentinis tyrimas esant ilgalaikiam terminiam poveikiui Dr. Arūnas Baltušnikas valstybės finansuojama
18. Energetikos infrastruktūroje galimų ekstremalių įvykių tikimybinis saugos vertinimas ir neapibrėžtumo analizė Dr. Robertas Alzbutas valstybės finansuojama
       
Aplinkos inžinerijos (T 004) mokslo kryptis
Doktorantūros teisė suteikta Kauno technologijos universitetui su Vytauto Didžiojo universitetu ir Lietuvos energetikos institutu
 
   
  Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
1. Užteršto grunto bioremediacijos technologijos efektyvumo tyrimas naudojant sideratus ir biologinius priedus Dr. Jūratė Žaltauskaitė valstybės finansuojama
2. Kompleksiniai biodujų ir sintetinių dujų generacijos, naudojant užterštą makrodumblių biomasę, tyrimai Dr. Kęstutis Venslauskas valstybės finansuojama
3. Energetinių augalų biomasės pelenų ir jų mišinių paruošimo ir naudojimo lokaliam tręšimui technologinis, energetinis ir aplinkosauginis vertinimas Dr. Algirdas Jasinskas valstybės finansuojama
       
Ekonomikos (S 004) mokslo kryptis
Doktorantūros teisė suteikta Kauno technologijos universitetui su Klaipėdos universitetu ir Lietuvos energetikos institutu
       
  Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
1. Europos Sąjungos energetikos politikos pokyčių poveikio visuomenės gerovei tyrimai Dr. Aušra Pažėraitė valstybės finansuojama
2. Pramonė energetikos transformacijos kontekste Dr. Vidas Lekavičius valstybės finansuojama
3. Daugiakriterinių metodų taikymas įmonių socialinės atsakomybės vertinimui energetikos sektoriuje Dr. Dalia Štreimikienė valstybės finansuojama


2020-2021 m. doktorantūros studijos Lietuvos energetikos institute (informacinė brošiūra)


2020 m. priėmimo į Lietuvos energetikos instituto doktorantūrą taisyklės (.pdf)

Prašymo forma (.doc)

Reikalavimai referatui (.pdf)


Priėmimo į doktorantūrą datos:

Dokumentai priimami 2020 m. birželio 8-23 d.
Priėmimo konkursas 2020 m. birželio 25, 26 ir 29 d.
Papildomas konkursas 2020 m. rugsėjį-spalį.

Pagrindinio priėmimo į doktorantūros studijas datos:

Eil.
Nr.
Priėmimo į doktorantūrą procedūros Datos
1. Priėmimo dokumentų pateikimas ir registravimas 2020 m. birželio 8 – 22 d.:
I-IV – 8.00-16.30 val.
V – 8.00-15.00  val.
2020 m. birželio 23 d.:
8.00 – 10.00 val.
2. Motyvaciniai pokalbiai su mokslo krypčių doktorantūros komitetais 2020 m. birželio 25, 26 ir 29 d.
3. Stojančiųjų į doktorantūros studijas informavimas apie konkurso rezultatus 2020 m. birželio 29 d. nuo 16.00 val.
4. Apeliacijų dėl priėmimo rezultatų pateikimas 2020 m. birželio 30 d., 8.00–10.00 val.
5. Apeliacijų dėl priėmimo rezultatų skelbimas 2020 m. birželio 30 d., 11.00 val.
6. Stojančiųjų į doktorantūros studijas informavimas apie galutinius konkurso rezultatus priėmimo 2020 m. birželio 30 d., 13.00 val.
7. Sutarčių pasirašymas su pakviestaisiais į doktorantūros studijas 2020 m. liepos 2 d., 8.00–16.30 val.
2020 m. liepos 3 d., 9.00–12.00 val.


Kontaktai pasiteirauti:

Jolanta Kazakevičienė
Studijų administratorė

El. p. Jolanta.Kazakeviciene@lei.lt
Tel. (8 37) 401 809


Lietuvos energetikos institutas kartu su universitetais vykdo doktorantūros studijas šiose mokslo kryptyse:

Technologijos mokslų energetikos ir termoinžinerijos mokslo kryptyje (T 006) su  Kauno technologijos universitetu;

Technologijos mokslų aplinkos inžinerijos mokslo kryptyje (T 004) su Kauno technologijos universitetu ir Vytauto Didžiojo universitetu;

Socialinių mokslų ekonomikos mokslo kryptyje (S 004) su Kauno technologijos universitetu ir Klaipėdos universitetu.
Dokumentų formos

1. Disertacijos tematikos pagrindimas (F1-PA/B-03)

 

2. Prašymas priimti į doktorantūrą (F2-PA/B-03)

 

3. Sutikimas į padalinį priimti doktorantą (F3- PA/B-03)

 

4. Mokslinio vadovo sutikimas (F4-PA/B-03)

 

5. Doktoranto darbo planas (F5-PA/B-03)

 

6. Egzamino protokolas (F6-PA/B-03)

 
7. Darbo plano vykdymo ataskaita (F7-PA/B-03) 
 
8. Patikslintas doktoranto darbo planas (F8-PA/B-03)  
9. Prašymas leisti ginti disertaciją (F9-PA/B-03)  
   

Teisiniai dokumentai

1.

Bendros doktorantūros institucijų mokslo doktorantūros reglamentas (galioja priimtiems į doktorantūrą nuo 2017 m.)

2.

Kauno technologijos universiteto, Klaipėdos universiteto ir Lietuvos energetikos instituto ekonomikos mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentas (galioja priimtiems į  doktorantūrą iki 2017 m.)

3. Kauno technologijos universiteto ir Lietuvos energetikos instituto energetikos ir termoinžinerijos mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentas (galioja priimtiems į  doktorantūrą iki 2017 m.)
4. Kauno technologijos universiteto, Aleksandro Stulginskio universiteto, Lietuvos energetikos instituto aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos mokslo krypties  mokslo doktorantūros reglamentas (galioja priimtiems į doktorantūrą iki 2017 m.)

5.

Doktorantūros nuostatai (galioja priimtiems į doktorantūrą iki 2017 m.)
Doktorantūros nuostatai (galioja priimtiems į doktorantūrą nuo 2017 m.)

6.

Valstybės paramos doktorantams tvarka
7.

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą tvarkos aprašas


Kita informacija

KTU disertacijų ir jų santraukų parengimo reikalavimai:
Įstojusiems iki 2017 m.
Įstojusiems nuo 2017 m.

2019-2020 mokslo metų studijų semestrų kalendorius

Studijų programos, Mokslo krypčių doktorantūros komitetai adresu: https://ktu.edu/mokslas/doktorantura/komitetai/
 

Stažuotės, stipendijos, studijos užsienio šalyse

Švietimo mainų paramos fondas
www.smpf.lt
https://stipendijos.lt/

Lietuvos mokslininkų mobilumo svetainė 
http://www.euraxess.lt/

LMT Doktorantų stažuotės
http://studentai.lmt.lt/