2016/06/15 - Institute įvyko vieša diskusija dėl būsimos Nacionalinės energetikos strategijos

2016 m. birželio 15 d. Lietuvos energetikos institute (LEI) įvyko Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir LEI organizuota vieša diskusija dėl būsimos Nacionalinės energetikos strategijos.

Nacionalinės energetikos strategijos rengimas yra grindžiamas išsamiais moksliniais tyrimais, kuriuos atliko Lietuvos energetikos instituto mokslininkai.  Vykusios diskusijos tikslas – pristatyti LEI mokslininkų atliktus tyrimus, NES projekto gaires ir aptarti svarbiausius klausimus apie Lietuvos energetikos sektoriaus raidą.

Renginio metu pristatyti energetikos sektoriaus perspektyvinės raidos scenarijų analizės rezultatai  (dr. A. Galinis), energetikos sektoriaus perspektyvinės raidos scenarijų energetinio saugumo įvertinimo rezultatai (dr. J. Augutis),  energetikos sektoriaus raidos scenarijų socialinio ir makroekonominio poveikio vertinimas (dr. V. Lekavičius) ir NES atnaujinimo projektas (dr. A. Galinis).

Tyrimams buvo pasitelkti sudėtingi matematiniai modeliai leidžiantys įvairiais aspektais nagrinėti šalies energetikos sektorių ilgalaikėje perspektyvoje. Vien Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijoje sukurtą ir pagrindinėje analizėje naudotą Lietuvos energetikos sektoriaus raidos ir funkcionavimo modelį sudaro 570 tūkst. lygčių ir 1,1 mln. kintamųjų, atspindinčių energetikos sektoriaus funkcionavimą, besikeičiančius poreikius, generavimo nestabilumus, apsirūpinimą rezervinėmis galiomis ir kitus energetikos raidai svarbius veiksnius. Jo pagalba iš daugybės galimų alternatyvų parenkamos perspektyvoje naudotinos energijos gamybos, perdavimo, paskirstymo technologijos, šalies energetinį saugumą užtikrinančios priemonės ir pirminių energijos išteklių rūšys, kurios pilnai užtikrina šalies vartotojų aprūpinimą visų rūšių energija, daro mažiausią neigiamą įtaką supančiai aplinkai, bet tuo pačiu metu sąlygoja mažiausias energetikos sektoriaus plėtros ir funkcionavimo išlaidas, o tuo pačiu ir energijos kainas visiems šalies vartotojams. Kitas išskirtinis aspektas – rengiant NES buvo atliktas visapusiškas energetikos socialinio ir makroekonominio poveikio vertinimas. Naudojant specialų bendrosios ekonominės pusiausvyros modelį buvo įvertinta energetikos raidos scenarijų grynoji įtaka ūkio šakose sukuriamai pridėtinei vertei, užimtumui, į valstybės biudžetą surenkamiems mokesčiams ir kitiems ekonominiams rodikliams. Kaip pažymėjo vertinimo rezultatus pristatęs dr. V.Lekavičius, LEI Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijoje sukurtas dinaminis Lietuvos bendrosios ekonominės pusiausvyros modelis gali būti sėkmingai pritaikytas ne tik energetikos, bet ir kitų ūkio šakų platesnio poveikio tyrimams.

Pristatant strategijos gaires buvo akcentuota maksimali vietinių konkurencingų energijos generavimo šaltinių plėtra, orientacija į energijos vartojimo efektyvumą, orientacija į platesnį atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą. „Nacionalinėje energetikos strategijoje akcentuojamas šalies energetikos sektoriaus lankstumas ir racionalumas bei integracija į energijos išteklių rinkas. Visa tai suteikia galimybę greitai ir geriausiai prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių vidinių ir išorinių sąlygų ir šalies vartotojams saugiai ir patikimai pateikti energiją mažiausiomis išlaidomis ir nepažeidžiant gamtosauginių ir kitų apribojimų“, - teigė darbo vadovas dr. A. Galinis.

Diskusijos dalyviai apsvarstė NES strategines kryptis ir pateikė savo pastabas apie svarbiausius energetikos sektoriaus raidos klausimus. Teirautasi ar pristatytų energetikos scenarijų analizėje atsižvelgiama į Europos Komisijos rengiamos Žiedinės ekonomikos strategijos nuostatas, diskutuota dėl platesnio atsinaujinančių ir alternatyvių energijos išteklių panaudojimo, domėtasi kokią įtaką pristatytų scenarijų modeliavimui turėjo užsienio šalių energetikos strategijų projektų analizė. Energetikai taip pat diskutavo apie energijos importą iš kaimyninių šalių bei subsidijų įtaką energijos kainų pokyčiams ateityje.


Viešumas yra vienas svarbiausių Nacionalinės energetikos strategijos rengimo principų. NES gairės jau aptartos su šalies mokslininkais bei pramonininkais, jos buvo pristatytos politinių partijų frakcijoms, Seimo Energetikos komisijai ir Ekonomikos komitetui.

Artimiausiu metu NES gairės bus aptartos ir su kitomis suinteresuotomis visuomenės grupėmis. Išklausius skirtingas pozicijas, bus parengtas galutinis NES projektas, kuris bus pateiktas svarstyti Seimui.

Su Lietuvos energetikos instituto atliktos analizės dokumentais ir išvadomis galima susipažinti
šiame tinklalapyje.

Visi, pageidaujantys dalyvauti diskusijose dėl NES, norintys užduoti klausimus šia tema ar pateikti pastabas, kviečiami rašyti šiuo adresu: nes@enmin.lt
Renginio akimirkos. Fotografija L.R. Žiemio – LEI.