2016 m. spalio 07 d. 10 val.
Lietuvos energetikos instituto posėdžių salėje (AK-202 kab., Breslaujos g. 3, Kaunas)

LINA MURAUSKAITĖ

gins daktaro disertaciją tema

„ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ DIVERSIFIKAVIMAS CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMOJE“


(socialiniai mokslai, ekonomika, 04S)

Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Valentinas Klevas
(Lietuvos energetikos institutas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S).


Disertacijos gynimo  taryba:
 
prof. dr. Vytautas SNIEŠKA – pirmininkas
(Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika, 04S),

prof. dr. Daiva DUMČIUVIENĖ
(Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika, 04S),

prof. dr. Violeta PUKELIENĖ
(Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika, 04S),

dr. Inga KONSTANTINAVIČIŪTĖ
(Lietuvos energetikos institutas, socialiniai mokslai, ekonomika, 04S),

prof. dr. Maija ŠENFELDE
(Rygos technikos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika, 04S).Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, Kaunas),
Klaipėdos universiteto (K. Donelaičio a. 3, Klaipėda) ir Lietuvos energetikos instituto (Breslaujos g. 3, Kaunas) bibliotekose.


 Disertacijos santrauka (.pdf)

Anotacija
Centralizuotas šilumos tiekimas (CŠT) yra vienas svarbiausių energetikos sektorių Lietuvoje, turintis įtakos šalies ekonominiam augimui ir konkurencingumui, energijos tiekimo patikimumui ir energijos efektyvumui. Disertacijos tikslas – suformuoti diversifikuotų atsinaujinančių energijos išteklių technologijų (Saulės ir geoterminės energijos pavyzdžiu) panaudojimo gamintojų ir vartotojų pusėse CŠT sistemose pagrindimo metodologiją miestų darnios raidos požiūriu. Disertacijoje susistemintos svarbiausios charakteristikos, lemiančios CŠT problemas ir jų socialinės, aplinkosauginės bei ekonominės pasekmės darnios raidos požiūriu. Išanalizuotas CŠT, kaip natūrali monopolija, ir susijusios ilgalaikio planavimo, reformavimo, kainodaros bei finansavimo problemos, bei ekonominės galimybės joms spręsti. Atliktas rinkos barjerų atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai vertinimas, išanalizuota išorinio naudingumo vertinimo problematika atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui CŠT sistemose ir suformuota diversifikuotų atsinaujinančių energijos išteklių technologijų integravimo į CŠT gamybos ir vartojimo sferą prielaidų sistema miestų darnios plėtros kontekste. Empiriniu tyrimu įvertintos atsinaujinančių energijos išteklių technologijų diversifikavimo (Saulės ir Žemės šilumos energijos pavyzdžiu) CŠT gamybos ir vartojimo sektoriuose galimybės teritoriniu aspektu, t. y. miestų/miestelių lygmeniu.