Studentų praktika

Lietuvos energetikos institutas (LEI) – tarptautiniu mastu pripažintas energetikos mokslo, inovacijų ir technologijų kompetencijos centras. Vykdome mokslinius ir taikomuosius tyrimus, kuriame inovatyvias technologijas, konsultuojame valstybės, valdžios, viešąsias, privačias institucijas ir įmones, rengiame doktorantus.

Lietuvos energetikos institutas kviečia aktyvius studentus, studijuojančius ar įgijusius bakalauro/magistro laipsnį matematikos, fizikos, chemijos, energetikos, termoinžinerijos, medžiagų inžinerijos, elektros inžinerijos, mechanikos, aplinkos inžinerijos, gamtos mokslų, ekonomikos kryptyse prisidėti prie Žaliojo kurso tikslų įgyvendinimo ir prisijungti prie LEI komandos!


Degimo procesų tyrimai

Padalinys: Degimo procesų laboratorija.
Studentų specializacija: Aplinkos inžinerija ir technologija, Cheminė technologija ir inžinerija, Taikomoji chemija, Termoinžinerija, Atsinaujinanti energetika, Mechanikos inžinerija, Taikomoji fizika, Energijos technologijos, Medžiagų fizika ir nanotechnologijos.
Įdarbinimas. Dėl įdarbinimo praktikos metu ar jai pasibaigus sprendžiama individualiai.


Praktikos temos:
Deginimo bei dujinimo tyrimai:

1) Dujofikavimo bei terminio skaidymo tyrimai;
2) Dujinių produktų analizė taikant skirtingus analizės metodus;
3) Sintetinių dujų konversijos į biometaną eksperimentiniai tyrimai.
Vadovas: dr. Nerijus Striūgas, tel. (8 37) 401877, el. p. Nerijus.Striugas@lei.lt


Termocheminių procesų tyrimai:
1) Termocheminių procesų taikymas atliekinės biomasės bei atliekų perdirbimui į vertingus energetinius produktus;
2) Eksperimentiniai metano konversijos efektyvinimo tyrimai taikant katalitines termochemines reakcijas.
Vadovas: dr. Kęstutis Zakarauskas, tel. (8 37) 401830, el. p. Kestutis.Zakarauskas@lei.lt


Terminės analizės tyrimai:
1) Terminės analizės metodų taikymas pirolizės ir degimo procesams tirti;
2) Biomasės deginimo tyrimai įvairių dujų aplinkoje.
3) Plėvelių ar kitų įvairių plonasluoksnių medžiagų tyrimai FTIR metodu.
Vadovas: dr. Raminta Skvorčinskienė, tel. (8 37) 401881, el. p. Raminta.Skvorcinskiene@lei.lt


Liepsnos spektroskopinės analizės tyrimai:
1) Neterminės plazmos poveikio dujinių mišinių degimo proceso efektyvumui tyrimas;
2) Žemo kaloringumo dujų degimo sąlygų nustatymas atliekant liepsnos spektroskopinę analizę.
Vadovas: dr. Rolandas Paulauskas, tel. (8 37) 401830, el. p. Rolandas.Paulauskas@lei.lt

Dujų maišymosi procesų skaitiniai tyrimai

Padalinys: Branduolinių įrenginių saugos laboratorija.
Studentų specializacija: gamtos ir technologijos mokslų kryptys.
Įdarbinimas. Dėl įdarbinimo praktikos metu ar jai pasibaigus sprendžiama individualiai.


Praktikos temos:
Dujinių mišinių degimo ir liepsnos sklidimo skaitiniai tyrimai
Aprašymas: Vystant žaliąją energetiką, kurui vis plačiau naudojamas vandenilis. Jo nutekėjimas ir maišymasis su oru kelia sprogimo riziką. Liepsnos sklidimas sprogimo metu, ypač srautui sąveikaujant su kliūtimis ir perėjus į turbulentinį režimą, yra vis dar neišspręsta problema. Praktikos/stažuotės metu bus skaitiškai tiriama liepsnos-turbulencijos sąveika naudojant CFD modeliavimą. Praktikantai turės galimybę prisidėti prie degimą modeliuojančios atviro kodo sprendyklės (angl. solver) flameFoam vystymo ir vykdyti su ja skaičiavimus. Sėkmingai atlikus užduotis, rezultatai galės būti pristatyti tarptautinėje jaunųjų mokslininkų ar studentų konferencijoje, galbūt ir publikuoti aukšto lygio moksliniame žurnale.
Vadovas: vyriaus.m.d dr. Mantas Povilaitis, tel. (8 37) 401920, e-paštas mantas.povilaitis@lei.lt


Dujų maišymosi procesų skaitiniai tyrimai
Aprašymas: Vienas iš pagrindinių pavojų sunkios avarijos branduolinėje jėgainėje metu yra galimas vandenilio sprogimas. Sprogimo stiprumas labai priklauso nuo vandenilio-oro maišymosi mišinio dydžio ir vandenilio koncentracijos jame, o tuo pačiu ir nuo vandenilio maišymosi dinamikos. Praktikantas susipažins su dujų maišymosi apsauginiame branduolinės jėgainės kiaute fenomenologija sunkiųjų avarijų metu ir jos modeliavimu skaičiuojamosios fluidų dinamikos metodu ir OpenFOAM programų paketu, sukurs sudėtingo eksperimento modelį, atliks skaičiavimus ir analizuos gautus rezultatus. Sėkmingai atlikus užduotis, rezultatai galės būti pristatyti tarptautinėje jaunųjų mokslininkų ar studentų konferencijoje, galbūt ir publikuoti aukšto lygio moksliniame žurnale.
Vadovas: vyriaus.m.d dr. Mantas Povilaitis, tel. (8 37) 401920, e-paštas mantas.povilaitis@lei.lt

Srautų dinamikos biotechnologijose skaitiniai tyrimai

Padalinys: Branduolinių įrenginių saugos laboratorija.
Studentų specializacija: Biotechnologija, Cheminė technologija ir inžinerija, Taikomoji chemija, Taikomoji fizika, Taikomoji matematika, Informatika, kiti gamtos ir technologijos mokslai.
Įdarbinimas. Dėl įdarbinimo praktikos metu ar jai pasibaigus sprendžiama individualiai.


Praktikos temos:
Srautų dinamikos biotechnologijose skaitiniai tyrimai
Aprašymas: Įvairių chemijos, maisto ir energetikos bioproduktų gamybos procesai remiasi cheminėmis ir biocheminėmis reakcijomis, pavyzdžiui, fermentacija ar transesterifikacija, ir šiluminiu ar mechaniniu apdorojimu. Norint efektyviai vykdyti šiuos procesus, plačiai taikomas mechaninis substrato maišymas specialios paskirties talpyklose-reaktoriuose – biomaišyklėse. Reakcijų ir kitų vykstančių procesų greitis jose tiesiogiai priklauso nuo sudėtingos, maišymu sukeliamos srautų substrate dinamikos. Šioje temoje studentas turės galimybę sumodeliuoti tokią biomaišyklę ir joje maišomos terpės parametrus – greičių, slėgių, turbulencijos pasiskirstymus. Sėkmingai atlikus užduotis, rezultatai galės būti pristatyti tarptautinėje jaunųjų mokslininkų ar studentų konferencijoje, galbūt ir publikuoti aukšto lygio moksliniame žurnale.
Platesnis aprašymas: Čia
Vadovas: vyriaus.m.d. dr. Mantas Povilaitis, tel. (8 37) 401920, e-paštas mantas.povilaitis@lei.lt

Tyrimai RAMAN spektrometrine sistema

Padalinys: Branduolinių įrenginių saugos laboratorija.
Studento specializacija: taikomoji fizika.
Įdarbinimas. Dėl įdarbinimo praktikos metu ar jai pasibaigus sprendžiama individualiai.


Praktikos temos:
Dujų mišinio koncentracijos gradientų tyrimas taikant RAMAN sklaidos spektroskopiją.
Prie įvairių masės mainų paviršių (pvz. membranos ar tarpfaziniai paviršiai) formuojasi terpės mišinio sudėtyje esančių, tačiau mainuose nedalyvaujančių medžiagų koncentracijos profiliai. Jų matavimui gali būti panaudota Raman sklaidos spektrometrija. Praktikantas susipažins su metodo taikymo ypatybėmis ir atliks praktiką Raman spektrometrine sistema.
Vadovas: dr. Marijus Šeporaitis, tel. (8 37) 401921, el. paštas marijus.seporaitis@lei.lt

Takiųjų terpių tyrimai

Padalinys: Branduolinių įrenginių saugos laboratorija.
Studento specializacija: taikomoji fizika.
Įdarbinimas. Dėl įdarbinimo praktikos metu ar jai pasibaigus sprendžiama individualiai.


Praktikos temos:
Takiųjų terpių greičių lauko tyrimas taikant Dopplerio efektą.
Tiek atliekant eksperimentinius tyrimus, tiek ir vykdant procesų kontrolę yra poreikis didelio tikslumo greičio matavimui netrikdant tėkmės. Vienas iš metodų yra paremtas Dopplerio efektu ir plačiai naudojamas ten kur tėkmėje yra pakankamai tinkamo dydžio dalelių. Praktikantas susipažins su metodo taikymo ypatybėmis ir atliks praktiką 3D Mini Laser Doppler greičių lauko matavimo sistema.


Takiųjų terpių modeliavimas taikant CFD.
Takiųjų terpių tekėjimo modeliavimas naudojamas tiek siekiant papildyti ir geriau suprasti natūriniais eksperimentais gautus duomenis, tiek optimizuoti technologinę įrangą gerai suprantamiems ir patikimai simuliuojamiems procesams. Skaitmeniniams eksperimentams plačiai naudojami CFD programų paketai. Praktikantas susipažins su takiųjų terpių modeliavimo ypatybėmis ir atliks praktiką atvirojo kodo OpenFoam programų paketu.


Turbulencinio tekėjimo struktūros tyrimas taikant IR ir Optical Flow algoritmus.
Aprašymas: Tekėjimo struktūros tyrimai yra svarbūs tiriant įvairias tekėjimo sąveikas su jo struktūrą įtakojančiais veiksniais. Kai tėkmėje yra temperatūros skirtumų jos struktūros vizualizacijai ir analizei gali būti panaudota termovizija. Bakalauras susipažins su metodo taikymo ypatybėmis ir atliks praktiką tirdamas tekančio skysčio spinduliuotę 3-5 μm diapazone.

Vadovas: dr. Marijus Šeporaitis, tel. (8 37) 401921, el. paštas marijus.seporaitis@lei.lt

Elektros energetikos sistemos

Padalinys: Išmaniųjų tinklų ir atsinaujinančios energetikos laboratorija.


Praktikos temos:
Tyrimai ir analizės susijusios su elektros energetikos sistemomis.
Studijų profilis: atsinaujinančioji energetika, elektros energetikos inžinerija, elektros energetikos sistemos, valdymo technologijos, informatika, dirbtinis intelektas, taikomoji matematika, duomenų mokslas ir inžinerija, didžiųjų verslo duomenų analitika, ekonomika.


Vadovas: dr. Virginijus Radziukynas, tel. 8-37-401943, el. p. Virginijus.Radziukynas@lei.lt

Šiluminių procesų tyrimai energetikos įrenginių komponentuose

Studentų specializacija: technologijos ir tikslieji mokslai.


1. Praktikos pobūdis:
1) Hidrodinaminių ir šiluminių procesų skaitinis modeliavimas;
2) Atliekinės šilumos atgavimo tyrimai;
3) Aplinkos taršos mažinimo tyrimai.
Vadovas: dr. Robertas Poškas, tel. 8 37 401 893, Robertas.Poskas@lei.lt.
Padalinys: Branduolinės inžinerijos problemų laboratorija.


2. Praktikos pobūdis:
1) Biokurą deginančių įrenginių efektyvumo tyrimai ir bandymai (magistrantams);
2) Skysčių, dujų ir šilumos srautų matavimai, matuoklių charakteristikų tyrimai ir bandymai (magistrantams).
Vadovas: dr. Nerijus Pedišius, tel. 8 37 401 863, el. p. nerijus.pedisius@lei.lt
Padalinys: Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija.

Skaitinio modeliavimo metodų taikymas

Padalinys: Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija.
Studentų specializacija: Taikomoji matematika, Taikomoji fizika, Medžiagų fizika, Medžiagų fizika ir nanotechnologijos, Medžiagų mokslas, Medicinos fizika, Multimedijos sistemos, Termoinžinerija.


Praktikos tema:
Skaitinio modeliavimo metodų taikymas
Tematikos:
1) Granulių, kaip daugiadalelinės sistemos, judėjimo skaitinis modeliavimas diskretinių elementų metodu. Bus tyrinėjami:
a) dalelių segregacijos ir maišymosi uždaviniai, siekiant nustatyti bendrus dėsningumus.
b) keramikos gamybos procesas.
c) šilumos ir masės pernešimo uždaviniai.
2) Biomasės pirolizės proceso karšto skysčio aplinkoje teorinis ir skaitinis tyrimas.
3) Įsisavinti ir taikyti molekulinės dinamikos metodą, siekiant skaitiškai tyrinėti molekulių dinamiką, įvairius cheminius ir degimo procesus bei anglies nanostruktūrų susidarymą.
4) Nano fluidų skaitinis modeliavimas.
5) Daugiadalelinių sistemų vizualizacijos uždaviniai.
6) Hidrodinaminių procesų skaitinis modeliavimas (kraujotaka, širdies vožtuvo darbas, raketų varikliai, šildomų grindų efektyvumas, patalpų vėdinimas ir aušinimas/šildymas, fluidų stratifikacija/destratifikacija).
7) Kraujo degradacijos proceso skaitinis modeliavimas.
8) Smegenų skysčio (likvaro) tekėjimo skaitinis modeliavimas.
9) Akustinės dalelių aglomeracijos skaitinis modeliavimas.
10) Covid-19 pandemijos duomenų analizė ir/ar pandemijos eigos modeliavimas.
Vadovas: dr. Algis Džiugys, tel. (8 37) 401874, el. p. Algis.Dziugys@lei.lt

Medžiagų analizė ir tyrimai

Padalinys: Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorija.
Studento specializacija: Aplinkos inžinerija ir technologija, Cheminė technologija ir inžinerija, Taikomoji chemija, Mechanikos inžinerija, Taikomoji fizika, Medžiagų fizika ir nanotechnologijos.
Įdarbinimas: Dėl įdarbinimo praktikos metu ar jai pasibaigus sprendžiama individualiai.


Studentų praktikos tematikos:

  • Medžiagų tyrimai N2 dujų adsorbcijos/desorbcijos metodu (savitojo paviršiaus ploto bei porų, mažesnių nei 400 nm dydžio, nustatymas Quantachrome AUTOSORB-iQ-K/MP sistema);
  • Terminėmis, cheminėmis ar dinaminėmis apkrovomis paveiktų konstrukcinių medžiagų paviršinių sluoksnių tyrimai mikro- makrokietumo matavimo sistemomis;
  • Optinės emisijos spektrometrijos metodo taikymas metalų ir jų lydinių cheminės elementinės sudėties nustatymui;
  • Termoplastinių medžiagų takumo savybių tyrimai ekstrūziniu plastometru;
  • Konstrukcinių medžiagų termodinaminių (ciklinio nuovargio) savybių tyrimai;
  • Statinių medžiagų charakteristikų tempiant, lenkiant ir gniuždant tyrimai;
  • Medžiagų morfologijos tyrimai taikant skenuojančiosios elektroninės mikroskopijos bei energinės dispersijos rentgeno spektroskopijos metodus;
  • Metalografiniai tyrimai optinės mikroskopijos metodais.

Vadovas: dr. Irena Lukošiūtė, tel. (8 37) 401908, el. p. Irena.Lukosiute@lei.lt.

Plazminių procesų tyrimai

Padalinys: Plazminių technologijų laboratorija.
Magistrantų specializacija: termoinžinerija, taikomoji chemija, medžiagų mokslas, energija ir aplinka, fizika, elektronikos ir elektros inžinerija.


Tematikos:
1) Konstrukcinių medžiagų paviršinių sluoksnių formavimas plazminėmis technologijomis.
2) Plazmos ir aukštos temperatūros dujų srautų diagnostika.
3) Plazmos srautų ir medžiagų sąveikos tyrimai.
4) Plazminės technologijos aplinkosaugai.


Vadovas: dr. Vitas Valinčius, tel. (8 37) 401896, el. p. Vitas.Valincius@lei.lt

Pramonės dekarbonizacija

Padalinys: Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija.
Studento specializacija: Ekonomikos ir verslo fakulteto specializacijos, taikomoji matematika ir kitos, jeigu išklausyti baziniai ekonomikos dalykai ir suderinama su studijų programa.
Praktikos pobūdis: Pasirinktos pramonės šakos dekarbonizacijos galimybių tyrimas.


Vadovas: dr. Vidas Lekavičius, Vidas.Lekavicius@lei.lt.

Namų ūkių energetika

Padalinys: Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija.


Praktikos temos:
Namų ūkių energetika
1. Studento specializacija: Ekonomikos ir verslo fakulteto specializacijos, taikomoji matematika ir kitos, jeigu išklausyti baziniai ekonomikos dalykai ir suderinama su studijų programa.
Praktikos pobūdis: Energijos vartojimo namų ūkiuose ir energetinio skurdo tyrimai
Vadovas: dr. Vidas Lekavičius, Vidas.Lekavicius@lei.lt


Informavimo veiksmingumas
2. Studento specializacija: Ekonomikos ir verslo fakulteto specializacijos.
Praktikos pobūdis: Namų ūkių informavimo apie energetikos sektoriuje vykstančius procesus veiksmingumo tyrimas
Vadovas: dr. Aušra Pažėraitė, Ausra.Pazeraite@lei.lt

Inovacijų energetikoje priimtinumas

Padalinys: Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija.


Priimama praktikai/stažuotei: bakalaurai/magistrantai.
Studento specializacija: Ekonomikos ir verslo fakulteto specializacijos.
Praktikos pavadinimas: Inovacijų energetikoje priimtinumas.
Praktikos pobūdis: Inovacijų energetikoje priimtinumo visuomenėje tyrimas.
Vadovas: dr. Aušra Pažėraitė, Ausra.Pazeraite@lei.lt

Iškilo klausimų? Daugiau informacijos teikia

Studijų administratorė Jolanta Kazakevičienė
Adresas Breslaujos g. 3 – 233, LT-44403 Kaunas
Telefonas +370 37 401809
El. paštas studijos@lei.lt