Development of innovative biomethane production technology using the catalytic thermochemical conversion method

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Inovatyvios biometano gamybos technologijos sukūrimas taikant katalitinės termocheminės konversijos metodą“ Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0005 finansuojamą pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ Lietuvos mokslo tarybos priemonės 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“.

Pastaraisiais metais pasaulyje intensyviai vystoma biometano gamyba iš biomasės ir jos atliekų. Egzistuoja įvairių konversijos technologijų biometano gamybai, kurios kaip manoma atliks ypatingą vaidmenį ateities energetikos sistemoje kaip ekologiškas biokuras skirtas transportui ar mažos galios elektros energijos gamybai. Termocheminis, dujinimas ir metanacija, biomasės konversijos kelias nėra taip išvystytas kaip anaerobinis pūdymas, tačiau paskutiniame dešimtmetyje matomas šios technologijos progresas veda prie ekonomiškai rentabilios biometano gamybos technologijos sukūrimo.

Projekto metu Degimo procesų laboratorijos, Plazminių technologijų laboratorijos ir Vandenilio energetikos technologijų centro mokslininkų ir tyrėjų komanda sukurs naują integruotos plazmocheminės dujinimo ir sintetinių dujų konversijos į biometaną technologijos prototipą. Sukurta technologija galėtų būti integruota mažos ir vidutinės galios kombinuotose šilumos ir elektros jėgainėse, bioatliekas generuojančiose įmonėse ar decentralizuotose vietovėse kaip papildomas atsinaujinantis energijos ar biokuro gamybos šaltinis.

Projekto tikslas – padidinti termocheminių biomasės ir atliekų perdirbimo į biometano dujas žinių ir technologijų perdavimo mastą.

Projekto uždavinys – sukurti ir patikrinti inovatyvią biometano gamybos koncepciją, pagrįstą plazmocheminiu dujinimu bei sintetinių dujų konversija į biometaną naudojant metalų hidrido katalizatorius.

Projekto rezultatai

Siekiant projekto tikslų numatoma spręsti:

  1. projekto koncepcijai užtikrinti reikalingų pagrindinių elementų, plazmocheminio dujinimo įrenginio ir katalitinio konversijos reaktoriaus, sukūrimas ir patikrinimas;
  2. integruotos plazmocheminės dujinimo technologijos proceso ir sintetinių dujų konversijos į biometaną eksperimentinio technologijos prototipo (TPL6) sukūrimas ir validavimas.

Technologiniai aspektai bus patentuojami, pateikiant patentinę paraišką Lietuvoje. Projekto rezultatai publikuojami 4 publikacijose su cituojamumo rodikliu ir atvira prieiga žurnaluose įtrauktuose į Clarivate Analytics duomenų bazę. Projektą numatoma viešinti 9 tarptautinėse konferencijose.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.
2014-2020 ES fondų investicijų ženklasLietuvos mokslo taryba

Project Team

Name, surname Office phone. e-mail

LEI Representative
 
Nerijus Striūgas 101-LK +37037401877 Nerijus.Striugas@lei.lt

Project Team
 
Andrius Tamošiūnas 232-AK +37037401999 Andrius.Tamosiunas@lei.lt
Martynas Lelis
Kęstutis Zakarauskas 105-LK +37037401830 Kestutis.Zakarauskas@lei.lt
Dovilė Gimžauskaitė 110-LK +37037401866 Dovile.Gimzauskaite@lei.lt
Mindaugas Aikas 06-LK +37037401867 Mindaugas.Aikas@lei.lt
Vladimir Romašev
Lina Vorotinskienė 104-LK +37037401881 Lina.Vorotinskiene@lei.lt