Degimo procesų laboratorija (13)

Laboratorijos vadovas
Nerijus Striūgas
Dr.

Degimo procesų laboratorija

PAGRINDINĖS LABORATORIJOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ KRYPTYS:

  • Dujinio, skysto ir kieto kuro degimo procesų tyrimai;
  • Industrinių deginimo įrenginių kūrimas ir jų optimizavimas;
  • Biomasės ir nepavojingų atliekų termocheminių (dujinimo, pirolizės, karbonizacijos) procesų tyrimas;
  • Skystųjų ir dujinių biodegalų sintezės procesų tyrimas;

Degimo ir termocheminių procesų tyrimai atliekami kuro taupymo, aplinkos taršos mažinimo, medžiagų terminio nukenksminimo bei alternatyvių biokuro ar biodegalų sintezės srityse.


Laboratorija suformuota iš energetikos krypties specialistų ir turi 20 metų darbo patirtį. Pagrindinių žinių kryptis – šilumos, masės mainai, degimas ir dujofikacija, gamtosauga, aerohidrodinamika, turbulentiškumas.


DEGIMO PROCESO METU KATILE SUSIDARANČIŲ AZOTO OKSIDŲ MAŽINIMO, TIEKIANT PAPILDOMĄ DUJINĖS FAZĖS KURĄ, TYRIMAI

Įsigaliojusios Europos Sąjungos direktyvos jau eksploatuojamuose arba projektuojamuose dujas deginančiuose įrenginiuose griežtina sąlygas azoto oksidų (NOx) emisijai į aplinką. Mažinti NOx emisijas yra sudėtingas uždavinys, reikalaujantis papildomų investicijų arba MTEP darbų: būtina keisti esamus degiklius į mažai NOx generuojančius degiklius, ir/arba diegti antrines NOx mažinimo priemones.

Viena iš antrinių NOx mažinimo priemonių yra papildomų degių dujų tiekimas į liepsnos zoną. Tačiau nėra aišku, kaip optimaliai parinkti tokius parametrus: tiekiamų papildomų degių dujų iečių skaičių, degių dujų tiekimo vietą katile, tiekimo kampą lyginant su per degiklio tiekiamų pagrindinių dujų plokštumą statmenai kertančia ašimi, taip pat iečių galvučių struktūrą, tiekiamų papildomų dujų kiekį. Šių parametrų optimalias vertes galima nustatyti atliekant eksperimentus arba skaitinį tyrimą.

Šiuo metu atliekami skaitiniai tiekiamo papildomo dujinės fazės kuro įvedimo į liepsnos zoną optimalaus kampo tyrimai.

Pav. 1. Kairėje – NOx koncentracijos prieš papildomų degių dujų įvedimą, ir dešinėje – po įvedimo 40° kampu
Pav. 1. Kairėje – NOx koncentracijos prieš papildomų degių dujų įvedimą, ir dešinėje – po įvedimo 40° kampu

MEDŽIO IR BIOKURO GRANULIŲ PIROLIZĖS METU VYKSTANČIŲ PROCESŲ TYRIMAI

Paprasčiausias būdas paversti prastesnės kokybės biokurą šiluma ar elektros energija – granuliuotą biokurą naudoti dujinimo procesui, kurio metu kietos frakcijos kuras paverčiamas dujomis. Tačiau atliekant dujinimo proceso bandymus pastebėta, kad naudojant medžio granules kyla problema: kuras, slysdamas iš pirolizės zonos į oksidacijos zoną, sulimpa, sudarydamas vienmasę struktūrą ir sustabdo tolesnę proceso eigą. Kuro sulipimas pirolizės zonoje mažai nagrinėjamas mokslinėje literatūroje ir dažniausiai šis procesas stebimas dujofikuojant iš perdirbtų atliekų pagamintas granules.
Siekiant nustatyti kuro sulipimo priežastis, atliekami medžio granulės pirolizės bandymai, kurių metu filmuojami medžio granulių dydžio pokyčiai ir fiksuojamos bandinio centro temperatūros.

Pav. 2. Medžio granulės pirolizė. Granulė patalpinta į elektrinę krosnį
Pav. 2. Medžio granulės pirolizė. Granulė patalpinta į elektrinę krosnį

BIOKURO DŽIOVINIMO INTENSYVINIMO TYRIMAI

Ekologinių tikslų vedamos, daugelis pasaulio valstybių iškastinį kurą pakeičia biokuru. Šiandien per 40 proc. kietojo biokuro sudeginama gyvenamiesiems namams šildyti. Dėl didėjančios biokuro paklausos šilumos gamintojai taupydami perka prastesnės kokybės, drėgną biokurą.
Biokuro drėgnis yra svarbi kuro savybė, veikianti biomasės degimą ir naudingosios šilumos išsiskyrimą. Atliekinio biokuro, tokio kaip miestų ar miškų tvarkymo atliekos, drėgnis gali siekti 60 proc. ir daugiau drėgmės pagal masę. Toks kuras, patekęs į pakurą ant ardyno nedega, o džiūsta, ir tik pasiekęs apie 30 proc. drėgmės, užsidega. Norint išspręsti šią problemą, reikia papildomai ilginti pakurą arba atlikti kuro džiovinimą prieš pakurą, o tai reikalauja papildomų investicijų technologiniam procesui.
Šiuo metu tiriamos biokuro džiovinimo intensyvinimo galimybės imituojant realius pakuroje vykstančius procesus.

Pav. 3. Biokuro džiovinimo intensyvinimo galimybių tyrimų stendas
Pav. 3. Biokuro džiovinimo intensyvinimo galimybių tyrimų stendas

ATOMINĖS SPEKTROSKOPIJOS TYRIMAI

Naudojant atominės spektroskopijos metodą ir padidinto jautrumo ICCD kamerą, galima ištirti pagrindinių liepsnoje esančių radikalų chemiliuminescencinio spinduliavimo dėsningumus, atsižvelgiant į degimo sąlygas ir kuro parametrus.
Šiuo metu paplitus biokuro naudojimui energetikos sektoriuje, kyla poreikis chemiliumenescencijos metodą pritaikyti liepsnos stebėjimo ir kontrolės įrangai kurti. Šioje srityje nėra daug atliktų eksperimentų tiriant radikalų emisijas liepsnoje. Todėl tiriamas biokuro dalelės degimo metu išsiskiriančių pagrindinių radikalų emisijų intensyvumas, eksperimentą vykdant nuo dalelės-granulės užsiliepsnojimo iki pat visiško sudegimo.

Pav. 4. Kairėje – dalelės degimas, dešinėje – ICCD kamera gauti intensyvumai
Pav. 4. Kairėje – dalelės degimas, dešinėje – ICCD kamera gauti intensyvumai

GRANULIUOTŲ MEDŽIAGŲ TYRIMAI

Granuliuotos medžiagos plačiai sutinkamos gamtoje ir daugelyje pramonės sričių; šiai medžiagų grupei priklauso taip pat ir kieto kuro granulės. Jose pasireiškia įvairūs mechaniniai reiškiniai, įdomūs tiek iš mokslinės, tiek iš praktinių taikymų pusės. Jų mechaninei elgsenai modeliuoti plačiai taikomas diskrečiųjų elementų metodu paremtas modelis, kai kiekvienos dalelės judėjimas ir jų tarpusavio susidūrimai aprašomi įprastinėmis mechanikos lygtimis. Granuliuotų medžiagų mechaninės savybės priklauso nuo atskirų jas sudarančių dalelių sąveikos. Matematinis modeliavimas leidžia tirti kietojo granuliuoto kuro elgseną ant judančio ardyno deginimo įrenginiuose, ir nagrinėti įvairius procesus, tokius kaip granulių maišymasis, segregacija pagal dalelių dydį ir tankį ir pan. Sujungus diskrečiųjų elementų modelį su reaguojančių fluidų srautų dinamika, tyrinėjami kuro džiūvimo, pirolizės, degimo procesai.

Pav. 5. Kietojo kuro dalelių ant judančio ardyno modelis
Pav. 5. Kietojo kuro dalelių ant judančio ardyno modelis

FUNDAMENTALIŲ REIŠKINIŲ, PASIREIŠKIANČIŲ TAIKANT NEINVAZINIO GALVOSPŪDŽIO MATAVIMO METODĄ, TYRIMAI

Pastaruoju metu pasaulyje labai padaugėjo žmonių, kurie tampa neįgaliais arba miršta nuo širdies kraujagyslių ligų bei stiprių galvos traumų. Paciento smegenų pažeidimų prevencijai reikia tikslaus ir gyvybei nepavojingo galvospūdžio (ICP) matavimo būdo. ICP matavimas gali būti atliktas invaziškai arba neinvaziškai. Kadangi invaziniai matavimo metodai yra pavojingi paciento gyvybei, jiems atlikti reikia aukštos kvalifikacijos neurochirurgų, todėl yra kuriami nauji, saugūs ir praktiškesni neinvaziniai metodai. Vienas iš neinvazinių metodų vadovaujasi akies arterijos morfologijos ypatybe: dalis akies arterijos, kuri yra kaukolės viduje, yra veikiama galvospūdžio, kita dalis, kuri yra kaukolės išorėje (akiduobėje), yra veikiama atmosferinio slėgio. Pacientui ant galvos yra uždedama speciali kaukė, kurios dėka akiduobėje yra periodiškai pridedamas išorinis slėgis (Pe). Metodas vadovaujasi balanso principu, kuris teigia, kad kai kraujo greitis kaukolės viduje ir išorėje esančiose akies arterijos dalyse susilygina, tuomet ir slėgiai, veikiantys skirtingas akies arterijos dalis, tampa lygūs ICP = Pe. Balanso principo galiojimo ribos bei atsirandančios paklaidos yra sąlygojamos fundamentalių reiškinių, kuriuos tirti galima įvairiai, o pačius tyrimus skirstyti į eksperimentinius ir skaitinius. Šiuo metu atliekami fundamentalių reiškinių, pasireiškiančių taikant neinvazinio ICP matavimo metodą, skaitiniai tyrimai.

Pav. 6. Neinvaziniu būdu atliekamo ICP matavimo balanso principo schema
Pav. 6. Neinvaziniu būdu atliekamo ICP matavimo balanso principo schema

Publikacijos

2024

Gimžauskaitė D. [LEI], Tamošiūnas A. [LEI], Eimontas J. [LEI], Aikas M. [LEI], Uscila R. [LEI], Snapkauskienė V. [LEI]. Bituminous Soil Remediation in the Thermal Plasma Environment In: Sustainability. Basel: MDPI, 2024, Vol. 16, Iss. 11, 4855, p. 1-17. ISSN 2071-1050.
Buidovas P. [LEI], Eimontas J. [LEI], Skvorčinskienė R. [LEI]. Carbon supported metal catalyst from seaweed-derived bio-char preparation and characterization via chemisorption In: Open readings 2024: the 67th international conference for students of physics and natural sciences: book of abstracts. Vilnius: Vilnius University press, 2024, Vol. 46, p. 112-112. ISBN 9786090710517.
Buidovas P. [LEI], Skvorčinskienė R. [LEI], Eimontas J. [LEI]. Kompozitinių medžiagų terminis skaidymas ir gautų produktų analizė In: Studentų moksliniai tyrimai 2023/2024: konferencijos pranešimų santraukos. Vilnius: Lietuvos mokslo taryba, 2024, p. 285-285. ISSN 2669-2074.
Skvorčinskienė R. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Vorotinskienė L. [LEI], Bašinskas M. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Maziukienė M. [LEI], Striūgas N. [LEI], Buidovas P. [LEI], Milčius D. [LEI], Varnagiris Š. [LEI]. Application of TiH2 dehydrogenation for vapour layer formation under boiling crisis conditions In: Applied Thermal Engineering. Oxford: Elsevier, 2024, Vol. 247, 122935, p. 1-17. ISSN 1359-4311.
Skvorčinskienė R. [LEI], Striūgas N. [LEI]. Revolutionizing Glass Manufacturing:The GIFFT ConceptBased on Sustainable and Cost-Efficient Solutions In: Conference Proceedings - 10th International Conference on Renewable Energy Gas Technology (REGATEC) 15-16 May 2024, Lund, Sweden. Lund: Renewable Energy Technology International AB, 2024, p. 101-102. ISBN 978-91-981149-9-7.
Bykov E. [LEI], Paulauskas R. [LEI], Jančauskas A. [LEI], Ambrazevičius I. [LEI]. Study on spectral characteristics from plasma-assisted flames of ammonia-biogas mixtures with different NH3 content In: LOW -Carbon Combustion 3rd Edition, 25-26 April 2024, Nancy, France. Nancy: LRGP CNRS-University of Lorraine, and the French and British sections of the Combustion Institute, 2024, p. 66-66..
Striūgas N. [LEI], Skvorčinskienė R. [LEI], Tamošiūnas A. [LEI], Paulauskas R. [LEI]. Plasma-assisted combustion for energy intense industry In: LOW -Carbon Combustion 3rd Edition, 25-26 April 2024, Nancy, France. Nancy: LRGP CNRS-University of Lorraine, and the French and British sections of the Combustion Institute, 2024, p. 61-61..
Paulauskas R. [LEI], Ambrazevičius I. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI], Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI]. Experimental investigation on fluidized bed combustion of smashed corn cob at 650-700 ◦c temperatures In: LOW -Carbon Combustion 3rd Edition, 25-26 April 2024, Nancy, France. Nancy: LRGP CNRS-University of Lorraine, and the French and British sections of the Combustion Institute, 2024, p. 18-19..
Paulauskas R. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI], Ambrazevičius I. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Lemanas E. [LEI], Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI]. Performance of Corn Cob Combustion in a Low-Temperature Fluidized Bed In: Energies. Basel: MDPI, 2024, Vol. 17, Iss. 9, 2196, p. 1-16. ISSN 1996-1073.
Buivydas E. [LEI], Navickas K., Venslauskas K. [LEI]. A Life Cycle Assessment of Methane Slip in Biogas Upgrading Based on Permeable Membrane Technology with Variable Methane Concentration in Raw Biogas In: Sustainability. Basel: MDPI, 2024, Vol. 16, Iss. 8, 3323, p. 1-18. ISSN 2071-1050.
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Abdelnaby M. A.. Co-pyrolysis of waste wind turbine blades and biomass and their kinetic analysis using artificial neural network In: Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. Amsterdam: Elsevier, 2024, Vol. 179, 106495, p. 1-10. ISSN 0165-2370.
Bykov E. [LEI], Jančauskas A. [LEI], Paulauskas K. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Striūgas N. [LEI]. Plasma assisted combustion of different biogas mixtures in low swirl burner In: Fuel. London: Elsevier, 2024, Vol. 368, 131602, p. 1-10. ISSN 0016-2361.
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI], Abdelnaby M. A.. Pyrolysis kinetic behaviour, TG‑FTIR, and GC/MS analysis of cigarette butts and their components In: Biomass conversion and biorefinery. Heidelberg: Springer, 2024, Vol. 14, p. 6903-6923. ISSN 2190-6815 , eISSN 2190-6823.
Venslauskas K., Navickas K., Rubežius M., Žalys B. [LEI], Gegeckas A.. Processing of Agricultural Residues with a High Concentration of Structural Carbohydrates into Biogas Using Selective Biological Products In: Sustainability. Basel: MDPI, 2024, Vol. 16, Iss. 4, 1553, p. 1-13. ISSN 2071-1050.
Skvorčinskienė R. [LEI], Eimontas J. [LEI], Bašinskas M. [LEI], Vorotinskienė L. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Kiminaitė I. [LEI], Maziukienė M. [LEI], Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Makarevičius V. [LEI]. Magnesium Hydride: Investigating Its Capability to Maintain Stable Vapor Film In: Energies. Basel: MDPI, 2024, Vol. 17. Iss. 3, 661, p. 1-12. ISSN 1996-1073.
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Stasiulaitienė I., Zakarauskas K. [LEI]. Recovery of energy and carbon fibre from wind turbine blades waste (carbon fibre/unsaturated polyester resin) using pyrolysis process and its life-cycle assessment In: Environmental Research . San Diego: Elsevier, 2024, Vol. 245, 118016, p. 14. ISSN 0013-9351.
Jančauskas A. [LEI], Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Skvorčinskienė R. [LEI], Eimontas J. [LEI], Buinevičius K.. Experimental investigation of sorted municipal solid wastes producer gas composition in an updraft fixed bed gasifier In: Energy. Oxford: Elsevier, 2024, Vol. 289, 130063, p. 1-11. ISSN 0360-5442, eISSN 1873-6785.
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Abdelnaby M. A.. Synthesis of value-added aromatic chemicals from catalytic pyrolysis of waste wind turbine blades and their kinetic analysis using artificial neural network In: Journal of Analytical and Applied Pyrolysis . Amsterdam: Elsevier, 2024, Vol. 177, 106330, p. 1-15. ISSN 0165-2370.
Yousef S., Tamošiūnas A. [LEI], Aikas M. [LEI], Uscila R. [LEI], Gimžauskaitė D. [LEI], Zakarauskas K. [LEI]. Plasma steam gasification of surgical mask waste for hydrogen-rich syngas production In: International Journal of Hydrogen Energy . Kidlington: Elsevier, 2024, Vol. 49, Part A, p. 1375-1386. ISSN 0360-3199.
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Abdelnaby M. A.. Recovery of styrene from waste wind turbine blades (fberglass/ polyester resin composites) using pyrolysis treatment and its kinetic behavior In: Journal of thermal analysis and calorimetry. Dordrecht: Springer, 2024, Vol. 149, p. 521-538. ISSN 1388-6150 , eISSN 1572-8943.
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Abdelnaby M. A.. Thermal decomposition of CNTs and graphene-reinforced glass fibers/epoxy and their kinetics In: Biomass conversion and biorefinery. Heidelberg: Springer, 2024, Vol. 14, p. 869-889. Scopus. ISSN 2190-6815, eISSN 2190-6823.

2023

Žalys B. [LEI], Venslauskas K., Navickas K.. Microbial Pretreatment for Biogas: Analyzing Dairy Rumen Anaerobic Bacteria Inoculum’s Impact on Alfalfa Biomass and Energy Value In: Processes. Basel: MDPI, 2023, Vol. 11, Iss. 12, 3384, p. 1-10. ISSN 2227-9717.
Tamošiūnas A. [LEI], Gimžauskaitė D. [LEI], Aikas M. [LEI], Uscila R. [LEI], Snapkauskienė V. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI]. Biomass gasification to syngas in thermal water vapor arc discharge plasma In: Biomass Conversion and Biorefinery . Heidelberg: Springer, 2023, Vol. 13, p. 16373-16384. ISSN 2190-6815.
Kiminaitė I. [LEI], González-Arias J., Striūgas N. [LEI], Eimontas J. [LEI], Seemann M.. Syngas Production from Protective Face Masks through Pyrolysis/Steam Gasification In: Energies. Basel: MDPI, 2023, Vol. 16, Iss. 14, 5417, p. 1-14. ISSN 1996-1073.
Bykov E. [LEI], Paulauskas R. [LEI], Striūgas N. [LEI]. Plasma assisted combustion of different biogas mixtures in low swirl burner for combustion efficiency In: 15th International Conference on Combustion Technologies for a Clean Environment (Clean Air 2023) June 25, 2023 - June 29, 2023. Lisbon: Instituto Superior Técnico, 2023, p. 1-6..
Paulauskas R. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Striūgas N. [LEI]. Oxygen enriched combustion of low calorific gas in a 200 kw burner In: 15th International Conference on Combustion Technologies for a Clean Environment (Clean Air 2023) June 25, 2023 - June 29, 2023. Instituto Superior Técnico, 2023, p. 1-5..
Jančauskas A. [LEI], Bykov E. [LEI], Paulauskas R. [LEI]. Valorisation of ultra-low calorific value biogas using plasma-assisted combustion In: International Sustainable Resource Recovery Strategies Towards Zero Waste (FULLRECO4US) Conference. Istanbul: COST (European Cooperation in Science and Technology), 2023, p. 62-62..
Bykov E. [LEI], Jančauskas A. [LEI], Paulauskas R. [LEI]. Gliding arc/DBD type of plasma assisted combustion of low-calorific value gas in low swirl burner for combustion efficiency In: Book of Abstracts International Conference on Research and Applications of Plasmas - PLASMA 2023”. Warsaw: IFPILM, 2023, p. 98-99..
Skvorčinskienė R. [LEI], Vorotinskienė L. [LEI], Striūgas N. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Zakarauskas K. [LEI]. Thermal analysis of magnesium hydride In: Book of Abstracts SMS /NanoMed /Sensors/EGF 2023 Joint Conferences 25 - 27 October 2023. Albufeira: Setcor, 2023, p. 104-104..
Jančauskas A. [LEI], Skvorčinskienė R. [LEI], Kiminaitė I. [LEI], Vorotinskienė L. [LEI], Paulauskas R. [LEI]. Bioplastic degradation under reallife Conditions: characterization by FTIR-ATR and FTIR-TGA methods In: 19th international symposium on waste management, resource recovery and sustainable landfilling / 9-13 october 2023. Sardinia. Sardinia: 2023, p. 1-9. ISSN 2282-0027 ISBN 9788862650335.
Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Jančauskas A. [LEI], Vorotinskienė L. [LEI]. The investigation of catalytic Decomposition of waste fishing nets For energy products recovery In: 19th international symposium on waste management, resource recovery and sustainable landfilling / 9-13 october 2023. Sardinia: 2023, p. 1-10. ISSN 2282-0027 ISBN 9788862650335.
Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Eimontas J. [LEI]. H2 Rich Syngas Production by Catalytic Gasification of End of Life Face Masks In: Book of Abstracts 18th conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Dubrovnik, September 24-29 2023. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2023, p. 710-710. ISSN 2706-3690 (digital proceedings).
Kiminaitė I. [LEI], Striūgas N. [LEI], Eimontas J. [LEI], Zakarauskas K. [LEI]. Plastic Waste Conversion to Solid Carbon Through Carbonisation – the Impact of Chemical Pre-Treatment Conditions In: Book of Abstracts 18th conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Dubrovnik, September 24-29 2023. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2023, p. 705-705. ISSN 2706-3690 (digital proceedings).
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Striūgas N. [LEI]. Pyrolysis of cigarette butts as a sustainable strategy to recover triacetin for low-cost and efficient biodiesel production In: Journal of analytical and applied pyrolysis. Amsterdam: Elsevier, 2023, Vol. 175, 106167, p. 1-10. ISSN 0165-2370, eISSN 1873-250X.
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Abdelnaby M. A.. Pyrolysis kinetic behaviour and thermodynamic analysis of waste wind turbine blades (carbon fibres/unsaturated polyester resin) In: Energy sources, Part A: Recovery, utilization and environmental effects. Philadelphia, PA: Taylor & Francis, 2023, Vol. 45, Iss. 4, p. 10505-10522. ISSN 1556-7036, eISSN 1556-7230.
Buivydas E. [LEI], Žalys B. [LEI], Navickas K., Venslauskas K., Župerka V., Rubežius M.. Chicken manure and cow slurry co-digestion with pig fat waste: a comparative analysis of biogas production parameters In: CYSENI 2023: 19th International Conference of Young scientists on energy and natural sciences issues 23-26 May 2023, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2023, p. 18-18. ISSN 2783-6339.
Buidovas P. [LEI], Skvorčinskienė R. [LEI], Bašinskas M. [LEI], Vorotinskienė L. [LEI], Eimontas J. [LEI], Kiminaitė I. [LEI], Striūgas N. [LEI], Makarevičius V. [LEI], Urbonavičius M. [LEI]. Thermal pre-treatment effect on tih2 thermal decomposition In: CYSENI 2023: 19th International Conference of Young scientists on energy and natural sciences issues 23-26 May 2023, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2023, p. 54-54. ISSN 2783-6339.
Bykov E. [LEI], Paulauskas R. [LEI], Striūgas N. [LEI], Buidovas P. [LEI]. Influence of the plasma assistance on chemiluminescence from flames of artificial biogas mixture In: CYSENI 2023: 19th International Conference of Young scientists on energy and natural sciences issues 23-26 May 2023, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2023, p. 46-46. ISSN 2783-6339.
Žalys B. [LEI]. The influence of dairy rumen anaerobic bacteria inoculum on biogas yield from grass biomass In: CYSENI 2023: 19th International Conference of Young scientists on energy and natural sciences issues 23-26 May 2023, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2023, p. 45-45. ISSN 2783-6339.
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Mohamed A., Abdelnaby M. A.. Pyrolysis Kinetic Behavior and Thermodynamic Analysis of PET Nonwoven Fabric In: Materials. Basel: MDPI, 2023, Vol. 16, 6079, p. 1-17. ISSN 1996-1944.
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Striūgas N. [LEI]. Recovery of styrene-rich oil and glass fibres from fibres-reinforced unsaturated polyester resin end-of-life wind turbine blades using pyrolysis technology In: Journal of Analytical and Applied Pyrolysis . Amsterdam: Elsevier, 2023, Vol. 173, 106100, p. 1-11..
Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Jančauskas A. [LEI], Vorotinskienė L. [LEI]. Catalytical seaweed pyrolysis over ZSM-5 and Y-Type catalysts under the different temperature for the gathered products analysis In: 10th International Conference on Sustainable Solid Waste Management (CHANIA 2023). Chania: 2023, p. 1-2..
Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Eimontas J. [LEI], Jančauskas A. [LEI]. On the gasification of end-of-life plastic waste in an air/oxygen/steam atmosphere In: 10th International Conference on Sustainable Solid Waste Management (CHANIA 2023). Chania: 2023, p. 1-2..
Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Paulauskas R. [LEI], Lisauskas A. [LEI], Jančauskas A. [LEI]. Syngas methanation over a metal hydride catalyst: Technology performance, efficiency and economic profitability In: Energy Conversion and Management. Oxford: Elsevier, 2023, Vol. 291, 117322, p. 1-13. ISSN 0196-8904, eISSN 1879-2227.
Skvorčinskienė R. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Vorotinskienė L. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Striūgas N. [LEI]. Dehydrogenation on the surfaces by affecting vapour formation In: 15th Mediterranean Congress of Chemical Engineering – MECCE . Barcelona: 2023, p. 1-2..
Paulauskas R. [LEI], Bykov E. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Striūgas N. [LEI], Skvorčinskienė R. [LEI]. Effects of Plasma-Produced Ozone on Flame Chemiluminescence and Pollutant Emissions of Biogas with Different CO2 Content In: Plasma Chemistry and Plasma Processing . New York: Springer, 2023, Vol. 43, p. 831-847. ISSN 0272-4324, eISSN 1572-8986.
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Mohamed A., Praspaliauskas M. [LEI], Abdelnaby M. A.. Phenol and benzoic acid recovery from end-of-life of polysulfone ultrafiltration membranes and its thermochemical kinetic behaviour In: Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. JAV: Taylor & Francis Group, 2023, Vol. 45, No. 2, p. 6043-6061. ISSN 1556-7036, eISSN 1556-7230.
Yousef S., Lekavičius V. [LEI], Striūgas N. [LEI]. Techno-Economic Analysis of Thermochemical Conversion of Waste Masks Generated in the EU during COVID-19 Pandemic into Energy Products In: Energies. Basel: MDPI, 2023, Vol. 16, Iss. 9, 3948, p. 1-14. ISSN 1996-1073.
Špečkauskienė J., Striūgas N. [LEI]. COVID-19 trisluoksnių vienkartinių kaukių dujofikacijos tyrimas ir gautų produktų analizė In: Studentų moksliniai tyrimai: 2022/2023 konferencijos pranešimų santraukos. Vilnius: Lietuvos mokslo taryba, 2023, p. 104-105. ISSN 2669-2074.
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Jančauskas A. [LEI], Striūgas N. [LEI]. An eco-friendly strategy for recovery of H2-CH4-rich syngas, benzene-rich tar and carbon nanoparticles from surgical mask waste using an updraft gasifier system In: Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects . Philadelphia: Taylor & Francis Group, 2023, Vol. 45, No. 2, p. 5063-5080. ISSN 1556-7036, eISSN 1556-7230.
Skvorčinskienė R. [LEI], Kiminaitė I. [LEI], Vorotinskienė L. [LEI], Jančauskas A. [LEI], Paulauskas R. [LEI]. Complex study of bioplastics: Degradation in soil and characterization by FTIR-ATR and FTIR-TGA methods In: Energy. Oxford: Elsevier, 2023, Vol. 274, 127320, p. 1-10. ISSN 0360-5442.
Pranckietienė I., Navickas K., Venslauskas K., Jodaugienė D., Buivydas E. [LEI], Žalys B. [LEI], Vagusevičienė I.. The Effect of Digestate from Liquid Cow Manure on Spring Wheat Chlorophyll Content, Soil Properties, and Risk of Leaching In: Agronomy. Basel: MDPI, 2023, Vol. 13, Iss. 3, 626, p. 1-15..
Žalys B. [LEI], Venslauskas M., Navickas K., Buivydas E. [LEI], Rubežius M.. The Influence of CO2 Injection into Manure as a Pretreatment Method for Increased Biogas Production In: Sustainability. Basel: MDPI, 2023, Vol. 15, Iss. 4, 3670, p. 1-14. ISSN 2071-1050.
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI], Abdelnaby M. A.. Catalytic pyrolysis and kinetic study of glass fibre-reinforced epoxy resin over CNTs, graphene and carbon black particles/ZSM-5 zeolite hybrid catalysts In: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. Dordrecht: Springer, 2023, Early access, p. 1-16. Scopus. ISSN 1388-6150, eISSN 1588-2926.

2022

Li G., Kujawski W., Tonkonogovas A. [LEI], Knozowska K., Kujawa J., Olewnik-Kruszkowska E., Pedišius N. [LEI], Stankevičius A. [LEI]. Evaluation of CO2 separation performance with enhanced features of materials – Pebax® 2533 mixed matrix membranes containing ZIF-8-PEI@[P(3)HIm][Tf2N] In: Chemical Engineering Research and Design. Amsterdam: Elsevier, 2022, Vol. 181, p. 195-208. Scopus . ISSN 0263-8762.
Bykov E. [LEI], Striūgas N. [LEI], Paulauskas R. [LEI]. Emission Spectroscopy of CH4/CO2 Mixtures Processed in a Non-Thermal Plasma Augmented Burner In: Catalysts. Basel: MDPI, 2022, Vol. 12, Iss. 12, 1540, p. 1-16. Scopus. ISSN 2073-4344.
Kiminaitė I. [LEI], Eimontas J. [LEI]. Investigation of Waste Biomass and 3 Ply Covid-19 Masks Co-Pyrolysis Products In: Book of abstracts 17th Conference on sustainable development of energy, water and environment systems November 6 -10 2022 Paphos, Cyprus. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2022, p. 261-261. ISSN 2706-3690.
Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Kiminaitė I. [LEI], Vorotinskienė L. [LEI], Jančauskas A. [LEI]. Pyrolysis of Marine Wastes and an Analysis of the Formed Products In: Book of abstracts 17th Conference on sustainable development of energy, water and environment systems November 6 -10 2022 Paphos, Cyprus. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2022, p. 568-568. ISSN 2706-3690.
Bykov E. [LEI], Paulauskas R., Striūgas N. [LEI]. Emission spectroscopy of various composition biogases treated in a non-thermal plasma reactor In: Book of abstracts 17th Conference on sustainable development of energy, water and environment systems November 6-10 2022 Paphos, Cyprus. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2022, p. 265-265. ISSN 2706-3690.
Skvorčinskienė R. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Kiminaitė I. [LEI], Maziukienė M. [LEI], Vorotinskienė L. [LEI], Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Makarevičius V. [LEI], Poškaitė A., Bašinskas M.. Investigation of vapour film formation on nanolayer surfaces to reduce drag on marine vessels In: Book of abstracts 17th Conference on sustainable development of energy, water and environment systems November 6-10 2022 Paphos, Cyprus. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2022, p. 473-473. ISSN 2706-3690.
Paulauskas R., Zakarauskas K. [LEI], Striūgas N. [LEI], Vorotinskienė L. [LEI]. Flame Chemiluminescence from Premixed Biogas/Air Flames under Syngas and Ozone Enrichment In: Book of abstracts 17th Conference on sustainable development of energy, water and environment systems November 6 -10 2022 Paphos, Cyprus. Paphos: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2022, p. 267-267. ISSN 2706-3690.
Atmakuri A., Palevičius A., Janušas G., Eimontas J. [LEI]. Investigation of Hemp and Flax Fiber-Reinforced EcoPoxy Matrix Biocomposites: Morphological, Mechanical, and Hydrophilic Properties In: Polymers. Basel: MDPI, 2022, Vol. 14, Iss. 21, 4530, p. 1-21. ISSN 2073-4360.
Samukaitė Bubnienė U., Žukauskas Š., Ratautaitė V., Vilkienė M., Mockevičienė I., Liustrovaitė V., Drobysh M., Lisauskas A. [LEI], Ramanavičius S., Ramanavičius A.. Assessment of Cytochrome c and Chlorophyll a as Natural Redox Mediators for Enzymatic Biofuel Cells Powered by Glucose In: Energies. Basel: MDPI, 2022, Vol. 15, Iss. 18, 6838, p. 1-15. ISSN 1996-1073.
Kiminaitė I. [LEI]. Catalytic pyrolysis tg-ftir investigation of sunflower seed shells biomas In: CYSENI 2022: 18th international conference of young scientists on energy and natural sciences issues, 24-27 May 2022, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lithuanian Energy Institute, 2022, p. 324-331. ISSN 2783-6339.
Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Špečkauskienė J.. Thermal conversion of the seaweed using pyrolysis process and an analysis of the formed products In: CYSENI 2022: 18th international conference of young scientists on energy and natural sciences issues, 24-27 May 2022, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lithuanian Energy Institute, 2022, p. 310-314. ISSN 2783-6339.
Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Špečkauskienė J.. Thermal conversion of the seaweed using pyrolysis process and an analysis of the formed product In: CYSENI 2022: 18th international conference of young scientists on energy and natural sciences issues, 24-27 May 2022, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lithuanian Energy Institute, 2022, p. 310-314. ISSN 2783-6339.
Bykov E. [LEI], Paulauskas R. [LEI], Striūgas N. [LEI]. Plasma applied burners for combusting low calorific value gases In: CYSENI 2022: 18th international conference of young scientists on energy and natural sciences issues, 24-27 May 2022, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lithuanian Energy Institute, 2022, p. 302-309. ISSN 2783-6339.
Žalys B. [LEI], Buivydas E. [LEI], Navickas K., Venslauskas K., Rubežius M., Župerka V.. The influence of CO2 pretreatment of dairy manure for biogas production In: CYSENI 2022: 18th international conference of young scientists on energy and natural sciences issues, 24-27 May 2022, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lithuanian Energy Institute, 2022, p. 122-124. ISSN 2783-6339.
Lisauskas A. [LEI], Kveselis V. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI], Masaitis S. [LEI], Perednis E. [LEI]. Analysis of energy audits results and impacts: case of small and medium enterprises in Lithuania In: Energy Efficiency. Dordrecht: Springer, 2022, Vol. 15, Iss. 7, 48, p. 1-19. ISSN 1570-646X, eISSN 1570-6478.
Kiminaitė I. [LEI], Lisauskas A. [LEI], Striūgas N. [LEI]. Fabrication and Characterization of a MFC Anode from Biochar In: Conference proceedings - 8th International Conference on Renewable Energy Gas Technology 17 – 18 May 2022, Malmö, Sweden. Malmö: Renewable Energy Technology International AB, 2022, p. 73-74. ISBN 978-91-981149-7-3.
Yousef S., Kiminaitė I. [LEI], Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Abdelnaby M. A.. Recovery of phenol and acetic acid from glass fibre reinforced thermoplastic resin using catalytic pyrolysis process on ZSM-5 zeolite catalyst and its kinetic behaviour In: Thermochimica Acta . Amsterdam: Elsevier, 2022, Vol. 715, 179293, p. 1-10. ISSN 0040-6031, eISSN 1872-762X.
Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Navickas K., Venslauskas K.. Synergetic approach for energy recovery from coastal wastes based on combination of biological and thermal treatment In: Environmental Technology. Abingdon: Taylor & Francis Group, 2022, Vol. 43, No. 18, p. 2755-2770. ISSN 0959-3330.
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Abdelnaby M. A.. Effect of aluminum leaching pretreatment on catalytic pyrolysis of metallised food packaging plastics and its linear and nonlinear kinetic behaviourS In: Science of the total environment. Amsterdam: Elsevier, 2022, Vol. 844, 157150, p. 1-13. Scopus . ISSN 0048-9697, eISSN 1879-1026.
Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Kiminaitė I. [LEI]. Marine biomass and plastic waste thermal utilization over the commercial and biochar catalyst for energy products recovery In: 9th International Conference on Sustainable Solid Waste Management . Corfu: National Technical University of Athens, 2022, SESSION XV, p. 1-2..
Jančauskas A. [LEI], Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Skvorčinskienė R. [LEI], Eimontas J. [LEI]. Municipal solid wastes (MSW) gasification process in fixed bed updraft conditions In: 9th International Conference on Sustainable Solid Waste Management. Corfu: National Technical University of Athens, 2022, SESSION XVIΙ, p. 1-2..
Skvorčinskienė R. [LEI], Kiminaitė I. [LEI], Vorotinskienė L. [LEI], Jančauskas A. [LEI]. Energy recovery from pyrolysis using non-recycled plastic In: 9th International Conference on Sustainable Solid Waste Management . Corfu: National Technical University of Athens, 2022, Poster Session 002, p. 1-7..
Paulauskas R. [LEI], Skvorčinskienė R. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Striūgas N. [LEI]. Combustion performance of low calorific gas enriched by oxygen and ozone In: Fuel. Bristol: Elsevier, 2022, Vol. 324, 124761, p. 1-11. ISSN 0016-2361.
Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Tamošiūnas A. [LEI], Lelis M. [LEI]. Biomethane Production from Raw Syngas over a Metal Hydride Catalyst In: Book of abstracts 5th South East European Conference on Sustainable Development of Energy,Water and Environmental Systems, May 22-26 Vlore, Albania.. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2022, SEE2022.0114, p. 150-150. ISSN 2706-3682 (Digital proceedings).
Striūgas N. [LEI]. Effect of Moisture Content of Solid Woody Biofuel on the Boilers Performance In: The 13th European Conference on Industrial Furnaces and Boilers, 19th-22nd April, 2022-Algarve-Portugal. 2022, S10, p. 1-8..
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Stasiulaitienė I., Zakarauskas K. [LEI], Striūgas N. [LEI]. Pyrolysis of all layers of surgical mask waste as a mixture and its life-cycle assessment In: Sustainable Production and Consumption. Amsterdam: Elsevier, 2022, Vol. 32, p. 519-531. ISSN 2352-5509.
Buivydas E. [LEI], Navickas K., Venslauskas K. [LEI], Žalys B. [LEI], Župerka V., Rubežius M.. Biogas Production Enhancement through Chicken Manure Co-Digestion with Pig Fat In: Applied sciences. Basel: MDPI, 2022, Vol. 12, Iss. 9, 4652, p. 1-17. ISSN 2076-3417.
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Abdelnaby M. A.. A new strategy for butanol extraction from COVID-19 mask using catalytic pyrolysis process over ZSM-5 zeolite catalyst and its kinetic behavior In: Thermochimica acta. Amsterdam: Elsevier, 2022, Vol. 711, 179198, p. 1-13. Scopus. ISSN 0040-6031.
Skvorčinskienė R. [LEI], Striūgas N. [LEI], Galinis A. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Kurkela E., Kurkela M., Lukoševičius R., Radinas M., Šermukšnienė A.. Renewable transport fuel production combined with cogeneration plant operation and waste heat recovery in district heating system In: Renewable Energy. Oxford: Elsevier, 2022, Vol. 189, p. 952-969. ISSN 0960-1481, eISSN 1879-0682.
Tamošiūnas A. [LEI], Gimžauskaitė D. [LEI], Aikas M. [LEI], Uscila R. [LEI], Zakarauskas K. [LEI]. Waste glycerol gasification to syngas in pure DC water vapor arc plasma In: International Journal of Hydrogen Energy . Oxford: Elsevier, 2022, Vol. 47, Iss. 24, p. 12219-12230. Scopus. ISSN 0360-3199, eISSN 1879-3487.
Kiminaitė I. [LEI], Lisauskas A. [LEI], Striūgas N. [LEI], Kryževičius Ž.. Fabrication and Characterization of Environmentally Friendly Biochar Anode In: Energies. Basel: MDPI, 2022, Vol. 15, 112, p. 1-13. ISSN 1996-1073.
Yousef S., Kiminaitė I. [LEI], Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Abdelnaby M. A.. Catalytic pyrolysis kinetic behaviour of glass fibre-reinforced epoxy resin composites over ZSM-5 zeolite catalyst In: Fuel. Oxford: Elsevier, 2022, Vol. 315, 123235, p. 1-10. ISSN 0016-2361, eISSN 1873-7153.
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Abdelnaby M. A.. Gasification kinetics of char derived from metallised food packaging plastics waste pyrolysis In: Energy. Oxford: Elsevier, 2022, Vol. 239, pt. B, 122070, p. 1-14. ISSN 0360+5442.
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Mohamed A., Abdelnaby M. A.. Pyrolysis kinetic behavior and TG-FTIR-GC–MS analysis of end-life ultrafiltration polymer nanocomposite membranes In: Chemical Engineering Journal. Lausanne: Elsevier, 2022, Vol. 428, 131181, p. 1-14. ISSN 1385-8947, eISSN 1385-8947.

2021

Yousef S., Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Subadra S. P., Abdelnaby M. A.. Thermal degradation and pyrolysis kinetic behaviour of glass fibre-reinforced thermoplastic resin by TG-FTIR, Py-GC/MS, linear and nonlinear isoconversional models In: Journal of Materials Research and Technology. 2021, Vol. 15, p. 5360-5374. ISSN 2238-7854.
Paulauskas R. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Striūgas N. [LEI], Skvorčinskienė R. [LEI], Eimontas J. [LEI]. Effect of Ozone on Combustion Performance of BioMethane (SNG) and Low Calorific Gas In: 8th International Conference on Sustainable Solid Waste Management Thessaloniki, Greece, 23 - 26 JUNE 2021 . National Technical University of Athens, 2021, p. 1-1..
Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Kiminaitė I. [LEI]. Catalytical Thermal Conversion of Marine Biomass and Plastic Wastes for a Higher Added Value Energy Products Generation In: 8th International Conference on Sustainable Solid Waste Management Thessaloniki, Greece, 23 - 26 JUNE 2021. Thessaloniki: National Technical University of Athens, 2021, p. 1-1..
Skvorčinskienė R. [LEI], Striūgas N. [LEI], Paulauskas K. [LEI], Zakarauskas K. [LEI]. Waste Gas Utilization by Combining Operation with Syngas Conversion to Biomethane Technology In: Book of abstracts 16th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES) . Dubrovnik: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, Zagreb, 2021, p. 600-600. ISSN 1847-7178 (digital proceedings).
Stravinskas G. [LEI], Šlančiauskas A. [LEI]. TG pyrolysis of a mixture of dried sludge from urban wastewater and wood pellets and identification of the composition of the resulting gases by infrared spectroscopy In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2021, Vol. 67, Nr. 1-2, p. 35-47. Scopus . ISSN 0235-7208.
Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI]. Thermal treatment of digested seaweed and products analysis In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 538-541. ISSN 1822-7554.
Buivydas E. [LEI], Žalys B. [LEI], Navickas K., Venslauskas K., Župerka V., Rubežius M.. Utilization of poultry by-products by anaerobic codigestion with cow slurry In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021 . Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 142-143. ISSN 1822-7554.
Žalys B. [LEI], Buivydas E. [LEI], Navickas K., Venslauskas K., Rubežius M., Župerka V.. Influence of anaerobic co-digestion of poultry manure and chicken carcasses on biogas yield and methane concentration In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021 . Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 127-129. ISSN 1822-7554.
Konstantinavičiūtė I. [LEI], Byčenkienė S., Plauškaitė-Šukienė K., Striūgas N. [LEI], Sadeckas M. [LEI], Vonžodas T. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Evaluation of emission factors for air polutants from biomass combustion in Lithuania In: 1st IAEE Online conference “ENERGY, COVID and CLIMATE CHANGE”, 7-9 June 2021. Paris: International Association for Energy Economics (IAEE), 2021, p. 1-2..
Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Lelis M. [LEI]. Process Performance Comparison of CO2 and Syngas Conversion to Biomethane over a Metal Hydride Catalyst In: European Biomass Conference and Exhibition Proceedings. Florence: EUBIA-European Biomass Industry Association, 2021, p. 1317-1320. Scopus. ISSN 2282-5819 ISBN 978-88-89407-21-9.
Tamošiūnas A. [LEI], Skvorčinskienė R. [LEI], Striūgas N. [LEI], Urbonas R. [LEI], Mergner R., Ball I., Janssen R., Rutz D., Pažėraitė A. [LEI], Genys D., Fendt S., Bastek S., Seemann M.. Twinning For Promoting Excellence, Ability and Knowledge to Develop Advanced Waste Gasification Solutions In: European Biomass Conference and Exhibition Proceedings. Florence: EUBIA-European Biomass Industry Association, 2021, p. 1396-1399. Scopus. ISSN 2282-5819, eISSN 978-88-89407-21-9.
Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Voznikaitė P.. Seaweed and Used Fishing Nets Thermal Conversion into Valuable Energy Products In: European Biomass Conference and Exhibition Proceedings. Florence: EUBIA-European Biomass Industry Association, 2021, p. 849-853. Scopus. ISSN 2282-5819 ISBN 978-88-89407-21-9.
Eimontas J. [LEI], Yousef S., Striūgas N. [LEI], Abdelnaby M. A.. Catalytic pyrolysis kinetic behaviour and TG-FTIR-GCeMS analysis of waste fishing nets over ZSM-5 zeolite catalyst for caprolactam recovery In: Renewable Energy. Oxford: Elsevier, 2021, Vol. 179, p. 1385-1403. Renewable Energy. ISSN 0960-1481.
Kiminaitė I. [LEI], Striūgas N. [LEI]. Conversion of sunflower seed shells into valuable energy products and their analysis In: Industrial engineering 2021: international young researchers conference notification material, May 13, 2021, Kaunas, Lithuania . Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2021, p. 81-86. ISSN 2538-6727.
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Abdelnaby M. A.. Influence of carbon black filler on pyrolysis kinetic behaviour and TGFTIR-GCeMS analysis of glass fibre reinforced polymer composites In: Energy. Oxford: Elsevier, 2021, Vol. 233, 121167, p. 1-14. ISSN 0360-5442 , eISSN 1873-6785.
Kiminaitė I. [LEI], Eimontas J. [LEI]. Saulėgrąžų sėklų lukštų TG-GC/MS pirolizės tyrimas, panaudojant ZSM-5 katalizatorių In: Studentų mokslinės konferencijos „Chemija ir cheminė technologija 2021“ pranešimų medžiaga: respublikinė studentų mokslinė konferencija, 2021 05 14 / rinkinio sudarytojai: T. Dambrauskas, G. Kručaitė, D. Sinkevičiūtė; Kauno technologijos universitetas. Cheminės technologijos fakultetas. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2021, p. 99-102..
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI], Abdelnaby M. A.. Pyrolysis Kinetic Behaviour of Glass Fibre-Reinforced Epoxy Resin Composites Using Linear and Nonlinear Isoconversional Methods In: Polymers. Basel: MDPI, 2021, Vol. 13, Iss. 10, 1543, p. 1-18. ISSN 2073-4360.
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Abdelnaby M. A.. Pyrolysis and gasification kinetic behavior of mango seed shells using TG-FTIR-GC–MS system under N2 and CO2 atmospheres In: Renewable energy. Oxford: Elsevier, 2021, Vol. 173, p. 733-749. ISSN 0960-1481, eISSN 1879-0682.
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Abdelnaby M. A.. Pyrolysis kinetic behaviour and TG-FTIR-GC–MS analysis of Coronavirus Face Masks In: Journal of analytical and applied pyrolysis. Amsterdam: „Elsevier Science“ grupė, 2021, Vol. 156, 105118, p. 1-10. ISSN 0165-2370 .
Skvorčinskienė R. [LEI], Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Paulauskas R. [LEI]. Combustion of waste gas in a low-swirl burner under syngas and oxygen enrichment In: Fuel. Oxford: Elsevier, 2021, Vol. 298, 120730, p. 1-12. ISSN 0016-2361, eISSN 1873-7153.
Paulauskas R. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Striūgas N. [LEI]. An Intensification of Biomass and Waste Char Gasification in a Gasifier In: Energies . Basel: MDPI, 2021, Vol. 14, Iss. 7, 1983, p. 1-12. ISSN 1996-1073.
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Striūgas N. [LEI], Mohamed A.. A new strategy for using lint-microfibers generated from clothes dryer as a sustainable source of renewable energy In: Science of The Total Environment . Amsterdam: Elsevier, 2021, Vol. 762, 143107, p. 1-12. ISSN 0048-9697, eISSN 1879-1026.
Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Navickas K., Venslauskas K.. Synergetic approach for energy recovery from coastal wastes based on combination of biological and thermal treatment In: Environmental Technology . Abingdon: Taylor & Francis, 2021, vol. 42, p. 1-17. ISSN 0959-3330 , eISSN 1479-487X.
Ayaz M., Stulpinaitė U., Feizienė D., Tilvikienė V., Akthar K., Baltrėnaitė-Gedienė E., Striūgas N. [LEI], Rehmani U., Alam S., Iqbal R., Toleikienė M., Doyeni M.. Pig manure digestate-derived biochar for soil management and crop cultivation in heavy metals contaminated soil In: Soil Use and Management. Hoboken, NJ: Wiley, 2021, Latest articles, p. 1-15. Scopus . ISSN 0266-0032, eISSN 1475-2743.
Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Abdelnaby M. A., Yousef S.. Catalytic Pyrolysis Kinetic Behavior and TG-FTIR-GC–MS Analysis of Metallized Food Packaging Plastics with Different Concentrations of ZSM-5 Zeolite Catalyst In: Polymers. Basel: MDPI, 2021, Vol. 13, Iss. 5, art. no. 702, p. 1-16. ISSN 2073-4360.
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Mohamed A., Abdelnaby M. A.. Morphology, compositions, thermal behavior and kinetics of pyrolysis of lint-microfibers generated from clothes dryer In: Journal of Analytical and Applied Pyrolysis . Amsterdam: Elsevier, 2021, Vol. 155, 105037, p. 1-12. ISSN 0165-2370.
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Striūgas N. [LEI]. Microcrystalline paraffin wax, biogas, carbon particles and aluminum recovery from metallised food packaging plastics using pyrolysis, mechanical and chemical treatments In: Journal of Cleaner Production . Oxford: Elsevier, 2021, Vol. 290, 125878, p. 1-15. ISSN 0959-6526.
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Striūgas N. [LEI], Mohamed A.. A new strategy for using lint-microfibers generated from clothes dryer as a sustainable source of renewable energy In: Science of The Total Environment . Amsterdam: Elsevier, 2021, Vol. 762, 143107, p. 1-12. ISSN 0048-9697.
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Subadra S. P., Striūgas N. [LEI]. Functionalization of char derived from pyrolysis of metallised food packaging plastics waste and its application as a filler in fiberglass/epoxy composites In: Process safety and environmental protection. Amsterdam: Elsevier, 2021, vol. 147, p. 723-733. ISSN 0957-5820, eISSN 1744-3598.
Tilvikienė V., Cesevičienė J., Feizienė D., Lisauskas A. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI]. Netradicinis žemės ūkio biomasės panaudojimas In: MANO ŪKIS . Kaunas: Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2021, Nr. 2, p. 34-37..

2020

Zakarauskas K. [LEI], Striūgas N. [LEI]. Biomass gasification in the air and oxygen environment and the producer gas cleaning by ceramic fiber filters In: European Biomass Conference and Exhibition Proceedings. Marsel: 28th European Biomass Conference and Exhibition, 2020, p. 477-480. Scopus . ISBN 978-88-89407-20-2.
Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI]. Investigation of seaweed thermostability and basic parameters In: European Biomass Conference and Exhibition Proceedings. Marsel: 28th European Biomass Conference and Exhibition, 2020, p. 606-610. Scopus . ISBN 978-88-89407-20-2.
Lelis M. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Zakarauskas K. [LEI]. Investigation of Catalyst Development from Mg2NiH4 Hydride and Its Application for the CO2 Methanation Reaction In: Coatings. Basel: MDPI, 2020, vol. 10 (12), 1178, p. 1-15. ISSN 2079-6412.
Skvorčinskienė R. [LEI], Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Paulauskas R. [LEI]. Flame Stabilization of Low Calorific Biogas in a Low Swirl Burner In: 4th South East European Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES), June 28 - July 2, 2020. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2020, p. 141-141. ISSN 2706-3682.
Striūgas N. [LEI], Tamošiūnas A. [LEI], Marcinauskas L. [LEI], Paulauskas R. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Skvorčinskienė R. [LEI]. Tail biogas flame stabilization by assistance of thermal plasma reformer In: 12th European conference on industrial furnaces and boilers Infub-12 Online/Live, 10th-11th Nowember Porto, Portugalija“. Porto: 2020, p. 1-5. ISBN 978-972-99309-7-3.
Striūgas N. [LEI], Paulauskas R. [LEI], Skvorčinskienė R. [LEI], Lisauskas A. [LEI]. Investigation of Waste Biogas Flame Stability Under Oxygen or Hydrogen-Enriched Conditions In: Energies. Basel: MDPI, 2020, Vol. 13, 4760, p. 1-16. ISSN 1996-1073.
Praspaliauskas M. [LEI], Žaltauskaitė J., Pedišius N. [LEI], Striūgas N. [LEI]. Comprehensive evaluation of sewage sludge and sewage sludge char soil amendment impact on the industrial hemp growth performance and heavy metal accumulation In: Industrial Crops and Products. Amsterdam: Elsevier, 2020, Vol. 150, 112396, p. 1-13. ISSN 0926-6690.
Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Paulauskas R. [LEI], Skvorčinskienė R. [LEI]. Chemiluminescence-based characterization of tail biogas combustion stability under syngas and oxygen-enriched conditions In: Experimental Thermal and Fluid Science. New York: Elsevier, 2020, Vol. 116, 110133, p. 1-10. ISSN 0894-1777.
Jasiūnas L., Skvorčinskienė R. [LEI], Miknius L.. Wet and Coarse: The Robustness of Two-Stage Crude Glycerol Mediated Solvothermal Liquefaction of Residual Biomass In: Waste and Biomass Valorization. Dordrecht: Springer, 2020, Vol. 11, Iss. 5, p. 2171-2181. ISSN 1877-2641, eISSN 1877-265X .
Paulauskas R. [LEI], Martuzevičius D., Patel R. B., Pelders J. E. H., Nijdam S., Dam N. J., Tichonovas M., Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI]. Biogas combustion with various oxidizers in a nanosecond DBD microplasma burner In: Experimental Thermal and Fluid Science. New York: Elsevier, 2020, Vol. 118, 110166, p. 1-11. ISSN 0894-1777.
Vorotinskienė L. [LEI], Paulauskas R. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Navakas R. [LEI], Skvorčinskienė R. [LEI], Striūgas N. [LEI]. Parameters influencing wet biofuel drying during combustion in grate furnaces In: Fuel. Oxford: Elsevier, 2020, Vol. 265, 117013, p. 1-10. ISSN 0016-2361.
Striūgas N. [LEI], Tamošiūnas A. [LEI], Marcinauskas L. [LEI], Paulauskas R. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Skvorčinskienė R. [LEI]. A sustainable approach for plasma reforming of tail biogas for onsite syngas production during lean combustion operation In: Energy Conversion and Management. Oxford: Elsevier, 2020, Vol. 209, 112617, p. 1-11. ISSN 0196-8904.
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Trofimov E., Hamdy M., Abdelnaby M. A.. Conversion of end-of-life cotton banknotes into liquid fuel using mini-pyrolysis plant In: Journal of Cleaner Production. Oxford: Elsevier, 2020, Vol. 267, 121612, p. 1-19. ISSN 0959-6526.
Yousef S., Eimontas J., Striūgas N. [LEI], Abdelnaby M. A.. Modeling of Metalized Food Packaging Plastics Pyrolysis Kinetics Using an Independent Parallel Reactions Kinetic Model In: Polymers. Basel: MDPI, 2020, Vol. 12, Iss. 8, p. 1-14. ISSN 2073+4360.
Yousef S., Eimontas J., Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI], Abdelnaby M. A.. Pyrolysis kinetic behavior and TG-FTIR-GC–MS analysis of metallised food packaging plastics In: Fuel. Elsevier, 2020, Vol. 282, 118737, ISSN 0016-2361.
Paulauskas R. [LEI], Striūgas N. [LEI], Sadeckas M. [LEI], Sommersacher P., Retschitzegger S., Kienzl N.. Online determination of potassium and sodium release behaviour during single particle biomass combustion by FES and ICP-MS In: Science of The Total Environment. Elsevier, 2020, Vol. 746, 141162, ISSN 0048-9697.
Cerone N., Zimbardi F., Contuzzi l., Baleta J., Cerinski D., Skvorčinskienė R. [LEI]. Experimental investigation of syngas composition variation along updraft fixed bed gasifier In: Energy Conversion and Management. Oxford: Elsevier, 2020, Vol. 221, 113116, p. 1-8. ISSN 0196-8904.

2019

Misiulis E. [LEI], Džiugys A. [LEI], Navakas R. [LEI], Skarbalius G. [LEI]. The FSI framework for the numerical modeling of the arterial blood flow and its application in the clinical case scenario In: International Conference Multiscale Modeling in Fluid Mechanics and Fluid-Structure Interaction October 7-11, 2019 . Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2019, p. 12-12..
Navakas R. [LEI], Džiugys A. [LEI], Misiulis E. [LEI], Skarbalius G. [LEI]. Network analysis of velocity fields in moving granular media In: Book of abstracts 8th International Conference on Discrete Element Methods 21-26 July 2019. University of Twente , 2019, p. 221-221..
Tamošiūnas A. [LEI], Gimžauskaitė D. [LEI], Aikas M. [LEI], Uscila R. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI], Eimontas J. [LEI]. Gasification of Waste Cooking Oil to Syngas by Thermal Arc Plasma In: Energies. Basel: MDPI, 2019, Vol. 12, No. 13, p. 1-3. ISSN 1996-1073.
Skvorčinskienė R. [LEI], Striūgas N. [LEI], Navakas R. [LEI], Paulauskas R. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Vorotinskienė L. [LEI]. Thermal analysis of waste fishing nets for polymer recovery In: Waste and Biomass Valorization. Dordrecht: Springer, 2019, Vol. 10, No. 12, p. 3735-3744. ISSN 1877-2641, eISSN 1877-265X.
Paulauskas R. [LEI], Jõgi I., Striūgas N. [LEI], Martuzevičius D., Erme K., Raud J., Tichonovas M.. Application of non-thermal plasma for NOx reduction in the flue gases In: Energies. Basel: MDPI, 2019, Vol. 12, No. 20, p. 1-13..
Striūgas N. [LEI], Sadeckas M. [LEI], Paulauskas R. [LEI]. Investigation of K*, Na* and Ca* flame emission during single biomass particle combustion In: Combustion Science and Technology. Philadelphia: Taylor&Francis, 2019, Vol. 191, Iss. 1, p. 151-162. ISSN 0010-2202, eISSN 1563-521X.
Vorotinskienė L. [LEI]. Parameters affecting biomass drying during combustion in moving grate furnaces In: Energetika. Vilnius: Lithuanian Academy of Sciences, 2019, Vol. 65, No. 1, p. 71-84. ISSN 0235-7208.

2018

Striūgas N. [LEI], Pedišius N. [LEI], Poškas R. [LEI], Valinčius V. [LEI]. Sewage sludge gasification with plasma processing In: Conference proceedings 5th International Conference on Renewable Energy Gas Technology . Toulouse, France: REGATEC, 2018, p. 129-130. ISBN 978-91-981149-4-2.
Paulauskas R. [LEI], Striūgas N. [LEI], Skvorčinskienė R. [LEI], Zakarauskas K. [LEI]. Investigation on Syngas Assisted Combustion for Low Emission Operation in Gas Burner In: 26th European Biomass Conference and Exhibition 14-17 May 2018. Copenhagen, Denmark: 2018, p. 403-407. ISSN 2282-5819.
Misiulis E. [LEI], Skarbalius G., Džiugys A. [LEI]. Numerical evaluation of systematic errors of a non-invasive intracranial pressure measurement In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2018, T. 64, Nr. 3, p. 121-136. ISSN 0235-7208.
Sadeckas M. [LEI], Striūgas N. [LEI], Andriūnas P., Navakas R. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI], Rabacal M., Costa M.. Spontaneous emission measurements of selected alkali radicals during the combustion of a single biomass pellet In: Energy fuels. Washinton, USA: American Chemical Society, 2018, Vol. 32 (10), p. 10132-10143. ISSN 0887-0624, eISSN 1520-5029.
Misiulis E. [LEI], Skarbalius G., Vorotinskienė L. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Striūgas N. [LEI], Džiugys A. [LEI]. Numerical model of packed bed drying of wetted wood chips with high moisture content In: The 13the conference on sustainable development of energy, water and environment systems- SDEWES september 30-october 4, 2018 in Plermo, Italy. Palermo, Italy: 2018, p. 1-22..
Kalpokaitė Dičkuvienė R. [LEI], Lukošiūtė I. [LEI], Brinkienė K. [LEI], Striūgas N. [LEI], Baltušnikas A. [LEI], Lukauskaitė R., Čėsnienė J. [LEI]. Utilization of sewage sludge-biomass gasification residue in cement-based materials: effect of pozzolant type In: Environmental technology. Ablington, England: Taylor & Francis Group, 2018, Vol. 39, No. 22, p. 2937-2950. ISSN 0959-3330.
Striūgas N. [LEI], Sadeckas M. [LEI], Sommersacher P., Retschitzegger S.. A Comparison of Two Methods for Determination of K and Na Release Behavior from a Single Biomass Pellet during Combustion In: WSEAS Transactions on environment and development. e-ISSN 1790-5079 / 2224-3496. Vol. 14. 2018. p. 451-456. Greece: WSEAS, 2018, Vol. 14, p. 451-456..
Skvorčinskienė R. [LEI], Striūgas N. [LEI], Navakas R. [LEI], Paulauskas R. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Vorotinskienė L. [LEI]. Disposal of waste fishing gear by pyrolysis In: 6th International Conference on Sustainable Solid Waste Management 13-16 June 2018, Greece. p. 1-7. Greece: 2018, p. 1-7..
Vorotinskienė L. [LEI], Striūgas N. [LEI], Paulauskas R. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Navakas R. [LEI], Skvorčinskienė R. [LEI]. Investigation on parameters affecting biofuel drying during combustion in furnaces In: 6th International Conference on Sustainable Solid Waste Management 13-16 June 2018. Greece: 2018, p. 1-13..
Praspaliauskas M. [LEI], Pedišius N. [LEI], Striūgas N. [LEI]. Elemental Migration and transformation from sewage sludge to residual products during the pyrolysis process In: Energy Fuels. Washington, USA: ACS (American Chemical Society), 2018, Vol. 32, p. 5199-5208. ISSN 0887-0624.
Skarbalius G., Misiulis E. [LEI], Džiugys A. [LEI], Vorotinskienė L. [LEI]. Numerical modeling of wood chips packed bed drying In: The 15th International Conference of Young Scientists on Energy Issues (CYSENI 2018) Kaunas, Lithuania, May 23-25, 2018. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2018, p. 374-382. ISSN 1822-7554.
Misiulis E. [LEI], Džiugys A. [LEI]. Investigation of a complex fluid-structure interaction problem in a patient specific ophthalmic artery using fiber-reinforced artery wall constitutive model In: The 15th International Conference of Young Scientists on Energy Issues (CYSENI 2018) Kaunas, Lithuania, May 23-25, 2018. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2018, p. 360-367. ISSN 1822-7554.
Saliamonas A. [LEI], Navakas R. [LEI], Striūgas N. [LEI], Džiugys A. [LEI], Zakarauskas K. [LEI]. Research of CH+ chemiluminescence intensity dependence on execess air ratio in premixed natural and producer gas flame In: The 15th International Conference of Young Scientists on Energy Issues (CYSENI 2018) Kaunas, Lithuania, May 23-25, 2018. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2018, p. 343-350. ISSN 1822-7554.
Sadeckas M. [LEI], Striūgas N. [LEI]. Investigation of flame monitoring and Na*, K*, Ca* radicals emission during combustion of biomass particle In: The 15th International Conference of Young Scientists on Energy Issues (CYSENI 2018) Kaunas, Lithuania, May 23-25, 2018. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2018, p. 331-337. ISSN 1822-7554.
Vorotinskienė L. [LEI], Striūgas N. [LEI]. Investigation of processes in a grate furnace to intensify biofuel drying In: The 15th International Conference of Young Scientists on Energy Issues (CYSENI 2018) Kaunas, Lithuania, May 23-25, 2018. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2018, p. 142-149. ISSN 1822-7554.
Paulauskas R. [LEI], Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Džiugys A. [LEI], Vorotinskienė L. [LEI]. Investigation of regularities of pelletized biomass thermal deformations during pyrolysis In: Thermal science. Serbia: Society of Thermal Engineers of Serbia, 2018, Vol. 22, Iss. 1 Part B, p. 603-612. ISSN 0354-9836.
Raslavičius L., Striūgas N. [LEI], Felneris M.. New insights into algae factories of the future In: Renewable and Sustainable Energy Reviews. Didžioji Britanija, Oxfordas: Elsevier, 2018, Vol. 81, p. 643-654. ISSN 1364-0321.
Poškas R. [LEI], Sirvydas A. [LEI], Poškas P. [LEI], Jouhara H., Striūgas N. [LEI], Pedišius N. [LEI], Valinčius V. [LEI]. Investigation of warm gas clean-up of biofuel flue and producer gas using electrostatic precipitator In: Energy. Oxfordas: Elsevier, 2018, Vol. 143, p. 943-949. ISSN 0360-5442.
Navakas R. [LEI], Saliamonas A. [LEI], Striūgas N. [LEI], Džiugys A. [LEI], Paulauskas R. [LEI], Zakarauskas K. [LEI]. Effect of producer gas addition and air excess ratio on natural gas flame luminescence In: Fuel. Oxford: Elsevier, 2018, Vol. 217, p. 478-489. ISSN 0016-2361.
Poškas R. [LEI], Sirvydas A. [LEI], Poškas P. [LEI], Jouhara H., Striūgas N. [LEI], Pedišius N. [LEI], Valinčius V. [LEI]. Investigation of warm gas clean-up of biofuel flue and producer gas using electrostatic precipitator In: Energy. 2018, Vol. 143, p. 943-949. ISSN 0360-5442.

2017

Peters B., Džiugys A. [LEI]. Evaluation of heat transfer on a backward acting grate In: Mechanika. 2017, Vol. 20, No. 1, p. 24-34. ISSN 1392-1207, eISSN 2029-6983.
Džiugys A. [LEI], Peters B., Navakas R. [LEI], Misiulis E. [LEI]. Density segregation on a moving grate In: Powder Technology. 2017, Vol. 305, p. 323-332. ISSN 0032-5910.
Poškas R. [LEI], Sirvydas A. [LEI], Poškas P. [LEI], Striūgas N. [LEI], Pedišius N. [LEI], Valinčius V. [LEI]. Investigation of the biofuel flue and producer gases cleaning efficiency using ESP In: E3S Web of Conferences. 7 November 2017. Didžioji Britanija . EDP Sciences, 2017, Vol.22, p. 1-7..
Striūgas N. [LEI], Vorotinskienė L. [LEI], Paulauskas R. [LEI], Navakas R. [LEI], Džiugys A. [LEI], Narbutas L.. Estimating the fuel moisture content to control the reciprocating grate furnace firing wet woody biomass In: Energy Conversion and Management . 2017, Vol. 149, p. 937-949. ISSN 0196-8904.
Striūgas N. [LEI], Valinčius V. [LEI], Pedišius N. [LEI], Poškas R. [LEI], Zakarauskas K. [LEI]. Investigation of sewage sludge treatment using air plasma assisted gasification In: Waste Management. 2017, Vol. 64, p. 149-160. ISSN 0956-053X.
Striūgas N. [LEI], Biene T., Vrager A., Roomann T.. Cooperation between Estonia and Lithuania to investigate characteristics of pyrolysed hay pellets In: Energetika (Kronika). Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2017, T. 63, Nr. 3, p. iii-iv. ISSN 0235-7208.
Sadeckas M., Striūgas N. [LEI], Rabacal M., Costa M.. Research of Na*, K* and Ca* flame emission during the single biomass pellet combustion In: Chemistry of smart energy carriers and technologies, 3rd General Meeting and Workshop on SECs in Industry, October 25-27th 2017 Čekija. (el. versija: http://www.smartcats.eu/wp-content/uploads/2017/10/AM3_02_03.pdf) . Praha: 2017, p. 1-6..
Striūgas N. [LEI], Sadeckas M.. Investigation of Na, K and Ca flame emission during the single biomass particle combustion In: MCS-10: Tenth Mediterranean Combustion Symposium, 17 – 21 September 2017, Flegrea Area, Italy. Napoli: 2017, p. 1-1..
Skvorčinskienė R. [LEI], Striūgas N. [LEI], Paulauskas R. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Vorotinskienė L. [LEI]. Thermal analysis of polymers by Thermogravimetry (TG), Differential Scanning Calorimetry (DSC) and Evolved gas analysis by Fourier infrared spectroscopy (FTIR) In: Book of abstracts of the 4th Central and Eastern European Conference of Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC4) 28-31 August 2017 Kishinev. Chisinau: 2017, p. 1-1. ISBN 978-3-940237-47-7.
Striūgas N. [LEI], Sadeckas M.. Investigation of flame chemiluminescence during combustion of single biomass particle In: Chemistry and Diagnostics for Clean Combustion. June 21 - 23, 2017. 2017, p. 1-1..
Praspaliauskas M. [LEI], Striūgas N. [LEI]. Heavy metal distribution in residual pyrolysis products of anaerobically digested sewage sludge In: The 14th International Conference of Young Scientists on energy Issues (CYSENI 2017), Kaunas, Lithuania, May 25-26, 2017. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 51-58. ISSN 1822-7554.
Misiulis E. [LEI], Džiugys A. [LEI]. An investigation of the balance principle implemented by non-invasive intracranial pressure measurement method by means of computational modeling In: The 14th International Conference of Young Scientists on energy Issues (CYSENI 2017), Kaunas, Lithuania, May 25-26, 2017. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 298-307. ISSN 1822-7554.
Sadeckas M., Striūgas N. [LEI]. Flame chemiluminescence and radicals emission research during combustion of single biomass particle In: The 14th International Conference of Young Scientists on energy Issues (CYSENI 2017), Kaunas, Lithuania, May 25-26, 2017. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 288-296. ISSN 1822-7554.
Vorotinskienė L. [LEI], Striūgas N. [LEI]. Investigation of the biofuel drying intensification by experiments imitating the furnace operational processes In: The 14th International Conference of Young Scientists on energy Issues (CYSENI 2017), Kaunas, Lithuania, May 25-26, 2017. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 277-286. ISSN 1822-7554.
Navakas R. [LEI], Džiugys A. [LEI], Misiulis E. [LEI], Striūgas N. [LEI]. Community structure of force chains in granular hopper discharge In: International conference of numerical analysis and applied mathematics (ICNAM 2016) 19-25 september 2016. AIP Conference Proceedings 2017. Rhodes, Greece: American Institute of Physics, 2017, Vol. 1863, p. 1-6. ISBN 978-0-7354-1538-6.

2016

Misiulis E. [LEI], Džiugys A. [LEI]. Effect geometrical chape and boundary condition on stress distribution and deformation in ophthalmic artery numerical model In: 13th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2016), Kaunas, Lithuania, May 26–27, 2016. Kaunas: LEI, 2016. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 363-370. ISSN 1822-7554.
Saliamonas A. [LEI], Navakas R. [LEI], Striūgas N. [LEI], Džiugys A. [LEI], Zakarauskas K. [LEI]. Research of oh+ chemiluminecence intensity dependence on execess air raitio in premixed natural and producer gas flame In: 13th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2016), Kaunas, Lithuania, May 26–27, 2016. Kaunas: LEI, 2016.. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 271-280. ISSN 1822-7554.
Paulauskas R. [LEI], Džiugys A. [LEI], Striūgas N. [LEI]. The cause and mechanism of pelletized biomass swelling uppon pyrolysis In: 13th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2016), Kaunas, Lithuania, May 26–27, 2016. Kaunas: LEI, 2016. . Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 260-265. ISSN 1822-7554.
Striūgas N. [LEI], Vorotinskienė L. [LEI], Džiugys A. [LEI], Paulauskas R. [LEI], Navakas R. [LEI], Narbutas L.. Optimization of automated operation of biomass furnace firing wood chips with varying properties by experimental validation of moisture prediction METhod In: Book of abstracts 11th conference on sustainable development of energy, water and environment systems. Lisbon: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, Zagreb, 2016, p. 1-18. ISSN 1847-7186.
Striūgas N. [LEI], Šlančiauskas A. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Stravinskas G. [LEI], Paulauskas R. [LEI], Vorotinskienė L. [LEI]. Biomasės ir atliekų dujinimo tyrimai Lietuvoje: esama būklė ir ateities perspektyvos In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62, Nr. 4, p. 282-300. ISSN 0235-7208.
Paulauskas R. [LEI], Džiugys A. [LEI], Striūgas N. [LEI]. Granuliuotos biomasės terminės deformacijos pirolizės aplinkoje In: Šilumos energetika ir technologijos-2016: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2016 sausio 28-29. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 60-67. ISSN 2335-2485.
Misiulis E. [LEI], Džiugys A. [LEI], Navakas R. [LEI]. Kraštinių sąlygų įtaka įtempių pasiskirstymui ir deformacijoms akies arterijos skaitiniame modelyje In: Šilumos energetika ir technologijos-2016: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2016 sausio 28-29. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 146-154. ISSN 2335-2485.
Tamošiūnas A. [LEI], Valatkevičius P. [LEI], Grigaitienė V. [LEI], Valinčius V. [LEI], Striūgas N. [LEI]. A cleaner production of synthesis gas from glycerol using thermal water steam plasma In: Journal of Cleaner Production. Didžioji Britanija: Elsevier, 2016, Vol. 130, p. 187-194. ISSN 0959-6526.
Maknickas A., Džiugys A. [LEI]. Analytic solutions of incompressible navier-stokes equations by green’s function method (chapter 18) In: Handbook on navien-stokes equations: Theory and applied analysis. Nova science publischers, 2016, p. 1-18. ISBN 978-1-53610-292-5.

2015

Džiugys A. [LEI]. Apgintos daktaro disertacijos In: Energetika. (Kronika) [EBSCO, IndexCopernicus, SCOPUS]. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2015, T. 61, Nr. 2, p. 9-9. ISSN 0235-7208.
Striūgas N. [LEI], Soroka B., Zakarauskas K. [LEI], Vorobyov N.. Thermodynamic analysis and experimental tests of wood waste gasification and combustion plants In: 11th International research and practical conference (УДК 662.76 + 662.99). Kijevas, Ukraina: 2015, p. 25-29..
Misiulis E. [LEI], Džiugys A. [LEI]. Numerical study of time dependent blood flow in ophthalmic artery with applied external pressure In: 12th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2015), Kaunas, Lithuania, May 27–28, 2015. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2015, p. 270-278. ISSN 1822-7554.
Paulauskas R. [LEI], Džiugys A. [LEI], Striūgas N. [LEI]. Experimental research on swelling and shrinking of wood and straw pellets during pyrolysis In: 12th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2015), Kaunas, Lithuania, May 27–28, 2015. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2015, p. 98-103. ISSN 1822-7554.
Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Skačkauskas S. [LEI]. Sausinto vandenvalos nuotėkų dumblo terminio skaidymo technologija ir jos taikymas energijai gaminti In: Šilumos energetika ir technologijos - 2015: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2015 sausio 29-30 . Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2015, p. 27-32. ISSN 2335-2485.
Šlančiauskas A. [LEI], Pocius R., Jazdauskas A., Striūgas N. [LEI], Kaulakys G.. Azoto oksidų (NOx) emisijų į orą sumažinimas iki 100 mg/nm3 Vilniaus elektrinės KVGM-100 vandens šildymo katile In: Šiluminė technika. Vilnius: Lietuvos šilumos tiekëjų (LŠTA) ir Lietuvos šiluminës technikos inžinierių (LŠTIA) asociacijų žurnalas, 2015, Nr. 1 (62), p. 18-20. ISSN 1392-4346.
Striūgas N. [LEI]. Sėkmingo verslo ir mokslo bendradarbiavimo rezultatas – mažesnė oro tarša azoto oksidais In: Energetika (Kronika). Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2015, T. 61, Nr. 1, p. 1-2. ISSN 0235-7208.
Navakas R. [LEI], Striūgas N. [LEI], Džiugys A. [LEI], Saliamonas A. [LEI], Misiulis E. [LEI]. The experimental investigation of flame spectral characteristics after partial substitution of natural gas with producer gas In: 10th European conference on industrial furnaces and boilers (INFUB10). Porto, Portugal: 2015, p. 1-10..
Striūgas N. [LEI], Pedišius N. [LEI], Poškas R. [LEI], Valinčius V. [LEI]. Development of innovative thermal decomposition technology and its application for utilization of sewage sludge In: 23rd European Biomass Conference and Exhibition (Session 2CO.2.3) . Vienna: 2015, p. 546-549. ISBN 978-88-89407-516.
Šlančiauskas A. [LEI]. Heat transfer measurements in wood feedstock for two-staged gasifier case In: Proceedings of the 7th Baltic heat transfer conference Tallinn, Estonia. August 24-26, 2015. Tallinn: Tallinn university of technology, 2015, p. 285-290. ISBN 978-9949-23-817-0.
Kavaliauskas Ž. [LEI], Valinčius V. [LEI], Stravinskas G. [LEI], Milieška M. [LEI], Striūgas N. [LEI]. The investigation of solid slag obtained by neutralization of sewage sludge In: Journal of the Air & Waste Management Association. Philadelphia: Taylor&Francis, 2015, Vol. 65, Iss. 11, p. 1292-1296. ISSN 1096-2247.
Paulauskas R. [LEI], Džiugys A. [LEI], Striūgas N. [LEI]. Experimental investigation of wood pellet swelling and shrinking during pyrolysis In: Fuel. Oxford: Elsevier, 2015, Vol. 142, p. 145-151. ISSN 0016-2361.
Džiugys A. [LEI], Navakas R. [LEI], Striūgas N. [LEI]. A Normalized parameter for similarity/dissimilarity characterization of sequences In: Informatica. Vilnius: Vilnius University Institute of Mathematics and Informatics, 2015, Vol. 26, No. 2, p. 241-258. ISSN 0868-4952.
Šnipas M. [LEI], Pranevičius H., Pranevičius M., Pranevičius O., Paulauskas N., Bukauskas F. Feliksas. Application of Stochastic Automata Networks for Creation of Continuous Time Markov Chain Models of Voltage Gating of Gap Junction Channels In: BioMed Research International. 2015, Vol. 2015, Article ID 936295, p. 1-13. ISSN 2314-6133, eISSN 2314-6141.

2014

Navakas R. [LEI], Džiugys A. [LEI], Peters B.. A community-detection based approach to identification of inhomogeneities in granular matter In: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2014, Vol. 407, p. 312-331. ISSN 0378-4371.
Kačianauskas R., Tumonis L., Džiugys A. [LEI]. Simulation of the normal impact of randomly shaped quasi-spherical particles In: Granular matter. New York: Springer, 2014, Vol. 16, iss. 3, p. 339-347. ISSN 1434-5021.

2012

Grigaitienė V. [LEI], Striūgas N. [LEI], Snapkauskienė V. [LEI], Zakarauskas K. [LEI]. Improving syngas production from glycerol using plasma sprayed catalytic coatings In: Catalysis today. 2012, Vol. 196, No. 1, p. 75-80. ISSN 0920-5861.

Bašinskas M. [LEI], Skvorčinskienė R. [LEI]. Thermal analysis of magnesium hydride and study of its application possibilities In: CYSENI 2023 19th International Conference of Young scientists on energy and natural sciences issues 23-26 May 2023 , Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, p. 52-52. ISSN 2783-6339.

Projektai

Tarptautiniai projektai

Europos horizontas

1

Stiklo gamyba yra viena iš pirmaujančių Europos žemyno pramonės šakų, kuri kasmet pareikalauja itin didelių energijos resursų, tad yra atsakinga už reikšmingą šiltnamio efektą sukeliaDaugiau

Horizontas 2020

1

Twinning for Promoting Excellence, Ability and Knowledge to develop advanced waste gasification Solutions (TWIN-PEAKS). The Lithuanian Energy Institute (LEI) and Vytautas Magnus UnDaugiau

2
FLEXCHX logo

Šiaurės ir Centrinėje Europoje sezoninis saulės energijos potencialas ir poreikis šilumai bei elektrai nevienodas. Dėl to, saulės energijos saugojimui nuo vasaros iki žiemos sezono reDaugiau

Septintoji bendroji programa (7BP)

1

A vast number of engineering applications as diverse as in pharmaceutical, food and processing industry, mining, construction and agricultural machinery, metals manufacturing, energy Daugiau

Šiaurės šalių energetikos tyrimų programa (NERP)

1
Nordic Energy Research logotipas

Šiaurės-Baltijos doktorantų ir tyrėjų mobilumo tinklo sukūrimas bioenergetikos srityje (REMONET-Bioenergy) (Establishment of Nordic-Baltic PhD and researcher mobility network in the Daugiau

Interreg

1

Projekto programa: Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa Vykdymo laikotarpis: 2022.04.01 – 2022.07.31 Projekto svetainė: https://locagas.beic.nu/ EuropoDaugiau

2
Coastal Biogas logo

COASTAL Biogas projekto tikslas - Baltijos jūros pakrančių regionams suteikti sprendimus, paremtus anaerobiniu jūros dumblių skaidymu, kurie padėtų kovoti su eutrofikacija, bei prisidDaugiau

COST

1

Projekto aprašas Pramonės gamyboje suvartojama apie 30 proc. viso pasaulyje suvartojamo energijos kiekio, o didžiausią dalį apie 54 proc. visos pramonės suvartojamos energijos, sudarDaugiau

2

TrANsMIT proposes a COST Action on the techno-economic analysis (TEA) of the overall, integrated CO2 Capture, Utilisation, and Storage (CCUS) value chain. It aims to bring together acDaugiau

3

Projekto aprašas Tikimasi, kad iki 2030 m. biogrįstos ekonomikos sektorius Europoje gerokai išaugs. Vienas iš šios bioekonomikos ramsčių - bio-perdirbimas, t. y. tvarus kelių rūšių aDaugiau

4
COST actions logo

Didėjant naujų kuro rūšių panaudojimui ir paskirstytai energijos gavybai iš atsinaujinančių šaltinių, vis svarbesni tampa reikalavimai energijos gamybai degimo būdu: Maksimalus kDaugiau

5
COST actions logo

Flowing matter lies at the crossroads between industrial processes, fundamental physics, engineering and Earth Sciences. Depending on the microscopic interactions, an assembly of moleDaugiau

6
COST actions logo

The main objective of the Action is to develop cleaner and more efficient combustion processes through the design and implementation of better defined and more accurate detailed chemiDaugiau

7
COST actions logo

The main objective of the Action is to support the fundamental research on the statistical properties of particles transported by turbulent flows. Koordinatorius: Eindhoveno technoDaugiau

EUREKA

2

Koordinatorius:  "Blachovnia" Institute of Heavy Organic Synthesis, LenkijaDaugiau

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

1
2014–2020 ES fondų investicijų ženklas

UAB „AXIS Tech“ kartu su partneriu Lietuvos energetikos institutu inicijuoja projektą „AXIS Tech MTEP veiklų įgyvendinimas, kuriant inovatyvius sprendimus atsinaujinančių energetikoDaugiau

2
2014–2020 ES fondų investicijų ženklas

UAB „Enerstena" kartu su partneriu Lietuvos energetikos institutu (LEI) ir Kauno technologijos universitetu (KTU) įgyvendina projektą „Daugiafunkcinės biomasės energetikos technolDaugiau

3
2014-2020 ES fondų investicijų ženklas

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Kompetencijos centro MTEP veiklų vykdymas, sukuriant ir išbandant inovatyvų dujinių biodegalų gamybos prototipą“ Nr. 01.2.2-CPDaugiau

4
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

2018 m. vasario 7 d. Lietuvos energetikos institutas (LEI) ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) pasirašė sutartį vykdyti projektą Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-01-Daugiau

5

Lietuvos nuotekų valymo įmonėse kaip atlieka gaunamas nuotekų dumblas. Plečiantis nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūrai, proporcingai didėja ir nuotekų valymo metu susidarančio Daugiau

6

Projekto metu atnaujinta ir išplėtota šalies mokslo ir studijų institucijose su mechatronikos mokslo plėtra susijusi infrastruktūra. Įsigyta pažangi įranga, reikalinga šiuolaikiniams Daugiau

LMT projektai

1
Lietuvos mokslo taryba

Projekto aprašymas: Šiuo projektu siekiama paversti vėjo turbinų menčių atliekas į tris didelės pridėtinės vertės produktus: degią alyvą, dujinius ir trumpus pluoštus, naudojant trisDaugiau

2
Lietuvos mokslo taryba

Šiluminės spinduliuotės intensyvinimo deginant alternatyvias kuro rūšis industrinėse pakurose tyrimas (Rad2Fun) Kad pasiekti iškeltus ŠESD mažinimo tikslus, iškastinis kuras turi bDaugiau

3

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina Lietuvos mokslo tarybos veiklos „Studentų tyrimai semestrų metu“ finansuojamą projektą „Covid-19 trisluoksnių vienkartinių kaukių dujofikaciDaugiau

4
Lietuvos mokslo taryba

Efektyvus energijos vartojimas, kenksmingo poveikio aplinkai mažinimas, pradinių išteklių saugojimas yra keli iš svarbiausių energetikos srities tikslų pasaulyje. Siekiant gyventi švaDaugiau

5
2014–2020 ES fondų investicijų ženklas

„Panaudotų COVID-19 veido kaukių termocheminis apdorojimas energijos atgavimui“ Nr.13.1.1-LMT-K-718-05-0017 Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą finansuojamą vadovauDaugiau

6
2014–2020 ES fondų investicijų ženklas

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-25-0183 Projekto pavadinimas: „Biomasės katalizinės pirolizės tyrimas TG-GC/MS ir TG-FTIR metodais”. Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2021-09-01 ikiDaugiau

7
Lietuvos mokslo taryba

Plastikinės pakuočių atliekos yra viena iš didžiausių sveikatos ir aplinkos problemų, kuriai šiuo metu skiariama labai daug dėmesio. Tačiau daugiausia dėmesio ir techninių sprendimų yDaugiau

8

Jūržolių ir jų digestatų terminio skaidymo tyrimai Nr. 09.3.3-LMT-K-712-16-0186. Vykstantis eutrofikacijos procesas turi ekologinių ir socialinių pasekmių, ir tai yra viena iš pagrDaugiau

9
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Mokslinės kvalifikacijos kėlimas tarptautinėje konferencijoje (CEEC-TAC5 and MEDICTA2019“ Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-13-0399, finansuojDaugiau

10
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Vandens garavimo ir kondensacijos procesų tyrimas Molekulinės Dinamikos metodu“ 09.3.3-LMT-K-712-10-0041 finansuojamą Europos sąjuDaugiau

11
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Skirtingų savybių džiūvimo – degimo biokuro pakuroje dėsningumų nustatymas“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712-09-0203 finansuojamą Europos sociDaugiau

12
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Panaudotų žvejybinių tinklų pirolizės tyrimas/INVESTIGATION OF WASTE FISHING GEAR PYROLYSIS“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0215, finansuDaugiau

13
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Na* ir Ka* liepsnos emisijų intensyvumų kitimas degant skirtingoms biomasės dalelėms“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0232, finansuojamą iDaugiau

14
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Inovatyvios biometano gamybos technologijos sukūrimas taikant katalitinės termocheminės konversijos metodą“ Nr. 01.2.2-LMT-K-718-0Daugiau

15
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Biomasės dalelės degimo metu susidarančių Na, K ir Ca radikalų optinės emisijos tyrimas“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712-03-0003 finansuojamąDaugiau

Darbuotojai

Vardas, pavardė pareigos kabinetas tel. nr. el. paštas
Nerijus Striūgas vadovas (vyriaus. m. d.) 101-LK +37037401877 Nerijus.Striugas@lei.lt
Ignas Ambrazevičius doktorantas Ignas.Ambrazevicius@lei.lt
Algimantas Benevičius inžinierius 104-LK +37037401881 Algimantas.Benevicius@lei.lt
Ernest Bykov dokt. + j. m. d. 107-LK +37037401876 Ernest.Bykov@lei.lt
Paulius Buidovas laborantas Paulius.Buidovas@lei.lt
Egidijus Buivydas doktorantas 107-LK +37037401876 Egidijus.Buivydas@lei.lt
Justas Eimontas dokt. + j. m. d. 102-LK +37037401976 Justas.Eimontas@lei.lt
Adolfas Jančauskas m. d. 107-LK +37037401876 Adolfas.Jancauskas@lei.lt
Vidmantas Jauniškis inžinierius 049-LK +37037401878
Ieva Kiminaitė dokt. + j. m. d. 102-LK +37037401976 Ieva.Kiminaite@lei.lt
Vilmantė Kudelytė laborantė 138-LK +37037401897 Vilmante.Kudelyte@lei.lt
Aurimas Lisauskas m. d. 103-LK +37037401932 Aurimas.Lisauskas@lei.lt
Monika Maziukienė v. m. d. Monika.Maziukiene@lei.lt
Ala Gassim Elhag Elshakh Mohamed doktorantė Ala.Gasim@lei.lt
Rolandas Paulauskas vyriaus. m. d. 105-LK +37037401830 Rolandas.Paulauskas@lei.lt
Ainė Povilaikaitė laborantė Aine.Povilaikaite@lei.lt
Edita Sinkevičienė referentė 104-LK +37037401881 Edita.Sinkeviciene@lei.lt
Saulius Skačkauskas inžinierius 104-LK +37037401881 Saulius.Skackauskas@lei.lt
Raminta Skvorčinskienė v. m. d. 104-LK +37037401881 Raminta.Skvorcinskiene@lei.lt
Kęstutis Venslauskas v. m. d. 107-LK +37037401876 Kestutis.Venslauskas@lei.lt
Rytis Vorotinskas technikas 026-LK
Lina Vorotinskienė m. d. 104-LK +37037401881 Lina.Vorotinskiene@lei.lt
Kęstutis Zakarauskas v. m. d. 105-LK +37037401830 Kestutis.Zakarauskas@lei.lt
Bronius Žalys doktorantas 107-LK +37037401876 Bronius.Zalys@lei.lt

Paslaugos

Terminės analizės tyrimas
Skystų ir kietų bandinių masės pokyčio šiluminei vertei nustatyti.
Kaloringumo tyrimas
Kieto ir skysto kuro ir organinių atliekų šiluminės vertės nustatymas, kJ/kg
Peleningumo tyrimas
Kieto ir skysto kuro ir organinių atliekų nedegios frakcijos nustatymas, %
Drėgmės kiekio tyrimas
Kieto kuro ir organinių atliekų drėgmės nustatymas, %
Degimo proceso diagnozė
Degimo kokybės įvertinimas naudojant didelio jautrio kamerą ir siauro diapazono filtrus
FT-IR tyrimas
Biokuro ir atliekų dujofikavimo produktų, kietų ir skystų organinių ir neorganinių bandinių tyrimas IR spindulių pagalba ir analizė su Furje transformacija.
Chromatografinis tyrimas
Organinių junginių identifikavimas (kokybinė analizė).
Chromatografinis tyrimas
Neorganinių dujų ir lengvųjų angliavandenilių dujinėje fazėje kiekio nustatymas.
Chromatografinis tyrimas
Aromatinių angliavandenilių kiekio nustatymas pagal EPA610 metodiką.