Institute įvyko „Axis Tech“ ir LEI kartu vykdomo projekto įžanginis susitikimas

2014-2020 ES fondų investicijų ženklas

Šiandien institute vyko oficialus įžanginis susitikimas su AXIS Tech darbuotojais bei konsultantais dėl kartu vykdomo projekto „Axis Tech MTEP veiklų įgyvendinimas, kuriant inovatyvius sprendinius atsinaujinančių energetikos išteklių technologijoms“. Susitikimo metu konkretizuoti projekto veiksmai bei numatyti tiesiogiai atsakingi darbuotojai atskirose veiklose.

UAB „AXIS Tech“ kartu su partneriu Lietuvos energetikos institutu inicijuoto projekto tikslas – padidinti įmonės inovacinį potencialą, vykdant mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, kuriant inovatyvius sprendimus atsinaujinančių energetikos išteklių srityje bei pagerinti esamą rinkos situaciją agro biomasės deginimo sektoriuje ir sukurti technologiją, kuri sudarytų visas sąlygas deginti skirtingos rūšies agro biomasę viename įrenginyje, sumažintų CO2 išmetimą deginimo proceso metu ir užtikrintų ilgesnį deginimo įrenginių panaudojimo laiką. Be to, pritaikius inovatyvią deginimo technologiją, pelenai, kurie liktų nuo sudegintos agro biomasės, panaudojus papildomus elementus, galėtų būti pritaikyti statybų sektoriuje kaip jungiamoji medžiaga – gipsas.

Projekto vykdymo metu numatoma sukurti ir išbandyti unikalią agro biomasės deginimo technologiją AXT_BioT, kuri galės užtikrinti efektyvų tokio kuro degimą ir šilumos agento gavimo procesą nepriklausomai nuo besikeičiančios kuro frakcijos ar cheminės sudėties. Kuro deginimo eksperimentinis įrenginys bus statomas Lietuvos energetikos instituto teritorijoje.

Pagal Europos Sąjungos (ES) priemonę „Eksperimentas“ finansuojamos tiek Lietuvos regionuose, tiek visoje Lietuvoje veikiančių bendrovių vykdomos MTEP veiklos, taip pat įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama nauja ar plečiama esamos įmonės infrastruktūra. Gali būti finansuojamos visoje Lietuvos teritorijoje veikiančių įmonių ir naujų produktų bei technologijų sertifikavimo veiklos.

Daugiau apie projektą: https://lei.lt/projektas/axis-tech-mtep-veiklu-igyvendinimas-kuriant-inovatyvius-sprendimus-atsinaujinanciu-energetikos-istekliu-technologijoms