Korupcijos prevencija

Informacija atnaujinta 2024-04-04

Korupcijos prevencijos politika

Lietuvos energetikos instituto (toliau – Institutas) korupcijos prevencijos politika nustato pagrindinius principus, kuriais vadovaujasi Institutas, siekdamas užtikrinti korupcijos prevenciją bei kurdamas korupcijai atsparią aplinką, bei jų laikymosi užtikrinimo gaires, kurių įgyvendinimas sudaro prielaidas bei sąlygas Institute įgyvendinti aukščiausius skaidrios veiklos vykdymo standartus.

Institutas, įgyvendindamas korupcijos prevencijos priemones, laikosi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nustatytų reikalavimų bei teikiamų rekomendacijų.

Korupcijos prevencijai vykdyti sukurta sistema, kurioje galima anonimiškai ar asmeniškai pranešti apie piktnaudžiavimo ar korupcijos požymių turinčius atvejus Instituto veikloje. Institutas kviečia ja naudotis pastebėjus darbuotojus netinkamai atliekant savo darbines pareigas ar jomis piktnaudžiaujant, darbo santykiuose siekiant sau asmeninės naudos, viršijant suteiktus įgaliojimus, asmeniniams tikslams naudojantis Instituto įrengimais bei prietaisais, savinantis ar švaistant Instituto turtą, atskleidžiant tarnybines ar komercines paslaptis, atliekant kyšininkavimo ar papirkimo požymių turinčius veiksmus.

Institutas garantuoja konfidencialumą ir užtikrina duomenų anonimiškumą nagrinėjant pateiktus pranešimus apie korupcijos požymius. Pranešime apie galimą pažeidimą ar veiksmą, pageidautina nurodyti kuo tikslesnę jo vietą, laiką, turimą informaciją apie pažeidėją (vardas, pavardė) bei tiksliai ir trumpai apibūdinti pažeidimo pobūdį. Pageidautina ir rekomenduojama, kad pranešime būtų nurodyta pranešimą pateikusio asmens kontaktinė informacija ir ar galima susisiekti, tačiau tai yra pranešimą pateikusio asmens laisvai pasirenkama teisė, o ne pareiga.

Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikalstamos veikos padarymu – už tokius veiksmus gresia baudžiamoji atsakomybė.

Pranešimų apie piktnaudžiavimo ar korupcijos atvejus sistema taps dar viena priemone, prisidedančia prie Instituto veiklos skaidrumo didinimo bei instituto vertybių įgyvendinimo.

Instituto vertybių sistemą ir ideologiją taip pat atspindi Akademinės etikos kodeksas.

Informaciją galima pranešti užpildant Pranešimo apie pažeidimą formą ir atsiunčiant ją elektroniniu paštu (pasitikejimo.linija@lei.lt); raštu, siunčiant adresu: Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos g. 3, LT-44403 Kaunas.


Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Korupcijos pasireiškimo tikimybė – prielaida, kad tam tikri viešojo sektoriaus subjekto veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai sudarys galimybes atsirasti korupcijai (kilti korupcijos rizikoms).

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tvarka nustatyta Korupcijos prevencijos įstatymo 10 straipsnyje (galioja nuo 2022 m. sausio 1 d.).

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijos, skirtos padėti viešojo sektoriaus subjektams atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą konkrečioje savo veiklos srityje ir pateikia viešojo sektoriaus subjektams ir savarankiškoms įstaigoms rekomendacijas dėl:

 • veiklos sričių, kuriuose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė nustatymo;
 • korupcijos rizikos ir (ar) rizikos veiksnių veiklos srityse, kuriuose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo;
 • išvados dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo parengimo;
 • korupcijos rizikos ir (ar) rizikos veiksnių mažinimo ar pašalinimo priemonių nustatymo.

Dažniausiai pasitaikantys viešojo sektoriaus subjektų atliktų korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvadų trūkumai:

 • nenustatyti ir nenurodyti kriterijai, dėl kurių analizuota veiklos sritis priskiriama prie sričių kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė;
 • nenustatomi (neįvardinami) korupcijos rizikos veiksniai, kuriuos pagrindžia išvadoje nurodyto teisinio reguliavimo trūkumų analizė, nustatytos faktinės veiklos aplinkybės ir kita informacija;
 • nustatyti korupcijos rizikos veiksniai nepakankamai pagrįsti išvadoje nurodytais teisinio reguliavimo trūkumais ir nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis;
 • numatomos formalios ir nepakankamai veiksmingos priemonės, siekiant sumažinti ar pašalinti visų nustatytų korupcijos rizikos veiksnių neigiamą poveikį;
 • neanalizuojamas praktinis procedūrų vykdymas;
 • korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada neskelbiama viešojo sektoriaus subjekto, kurio veiklos sritis buvo vertinama, interneto svetainėje.

Dovanų politika

Terminas „dovana“ apibrėžiamas plačiai ir apima bet ką, ką galima įvertinti pinigais, t.y. daiktas, paslauga, nuolaida, vaišingumas, skolinimas, mokymai, transporto paslaugos, apgyvendinimo, maitinimo išlaidos ar kitoks „atsidėkojimas“. Dovanos, tiesiogiai paimtos iš asmenų, su kurių interesais susijusį klausimą darbuotojas išsprendė, sprendžia ar galėtų spręsti ateityje, visiškai pagrįstai galėtų būti suprastos kaip būdas paveikti jo sprendimus taip, kad jie būtų palankūs dovanotojui (ar jam artimiems asmenims). Dėl to darbuotojas neišvengiamai veiks interesų konflikto situacijoje, jo priimami sprendimai negalės būti vertinami kaip objektyvūs ir nešališki.

Instituto darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, gauna darbo užmokestį ir jokio papildomo neapskaitomo atlygio gauti neturi teisės. Instituto darbuotojai, atlikdami jiems pavestas funkcijas, gali priimti tik dovanas, teikiamas pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą (toliau – Įstatymas).

Instituto darbuotojas, gavęs dovaną ir manydamas, kad jos vertė gali viršyti 150 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt eurų), apie tai turi informuoti už korupcijos prevenciją atsakingą asmenį ir perduoti dovaną, kad Dovanų vertinimo komisija nustatytų jos vertę. Jei dovanos vertė didesnė nei 150 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt eurų), dovana laikoma instituto nuosavybe, priimamas sprendimas dėl jos saugojimo ar naudojimo. Dovanų vertinimo komisija sudaroma rašytiniu Instituto direktoriaus pavedimu.

Jei Instituto darbuotojui norima įteikti dovaną ne pagal Įstatymą, tokią dovaną turi būti atsisakoma priimti. Ji turi būti grąžinta dovanotojui pasiūlant vietoje dovanos padėkoti žodžiu, raštu arba užpildyti padėkos formą Instituto interneto svetainėje. Neturint galimybės grąžinti dovanos jos davėjui, apie dovanojimo faktą informuojamas už korupcijos prevenciją Institute atsakingas asmuo, dovana registruojama ir, sudarius tikslinę laikinąją komisiją, vadovaujantis teisės aktais ir protingumo principu, priimamas vienas iš šių sprendimų:

 • dovana perduodama labdaros reikmėms;
 • dovana sunaikinama;
 • dovana nuasmeninama ir naudojama bendroms Instituto ir jo interesantų reikmėms (pvz., papuošti bendrojo naudojimo patalpas).

Korupcijos prevencijos dokumentai


Teisės aktai

Lietuvos energetikos institutas, įgyvendindamas korupcijos prevencijos priemones, vadovaujasi šiais teisės aktais:

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinis veiklos planas

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymas


Vidaus teisės aktai ir kita informacija

Korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Institute ir korupcijai atsparios aplinkos kūrimo skatinimą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas Rimantas Bakas, (el. p. Rimantas.Bakas@lei.lt , tel. +370 37 401930, adresas Breslaujos g. 3, 44403 Kaunas, 443-AK kab.).

 
Nuotolinės konsultacijos korupcijos prevencijos ir antikorupcinės aplinkos kūrimo klausimais galima pasinaudoti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teikiamomis konsultacijomis.

Kiekvieno mėnesio pirmos savaitės ketvirtadienį 15.00–16.00 val. ir kiekvieno mėnesio trečios savaitės ketvirtadienį 10.00–11.00 val. vyksta nuotolinės konsultacijos dėl antikorupcinės aplinkos kūrimo ministerijoje ir įstaigose, kuriose ji įgyvendina savininko ar dalininko teises ir pareigas.

Užsiregistruoti konsultacijai galima aktyvavus šią nuorodą.

Užsiregistravusiems į konsultaciją bus atsiųsta prisijungimo nuoroda.


Mažos vertės viešųjų pirkimų srities antikorupcinė analizė ir vertinimas

Motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo mažos vertės viešųjų pirkimų srityje

Duomenys apie LEI viešųjų pirkimų vykdymą per 2021-2022 metus


Informacija apie nustatytus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, jų pobūdį ir skaičių

Pažeidimų nebuvo.


Kita informacija

Išvados dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir numatytus bei atliktus veiksmus dėl nustatytų korupcijos rizikos veiksnių pašalinimo ar mažinimo ir pasiektus rezultatus
Informacija rengiama.

Informacija apie korupcijos rizikos analizėje nurodytų pasiūlymų įgyvendinimą, atliktus veiksmus ir pasiektus rezultatus.
Informacija rengiama.

Informacija apie korupcijos rizikos valdymo tobulinimo veiksmus.
Informacija rengiama.

Nustatyto atsparumo korupcijai lygio rezultatas.
Informacija rengiama. Duomenys apibendrinami, pagal gautų anketų duomenis.