Papildomas priėmimas į doktorantūros studijas 2020 m.

Lietuvos energetikos institutas skelbia papildomo priėmimo konkursą į valstybės finansuojamas nuolatinės formos doktorantūros studijas energetikos ir termoinžinerijos, aplinkos inžinerijos ir ekonomikos mokslo kryptyse.

Disertacijų tyrimų tematikos 2020 m.

Energetikos ir termoinžinerijos mokslo kryptis (T 006)
Doktorantūros teisė suteikta Kauno technologijos universitetui su Lietuvos energetikos institutu
Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
1. Branduoliniame kure vykstančių procesų kompleksinis tyrimas Dr. Tadas Kaliatka valstybės finansuojama
2. Termocheminių procesų taikymas atliekinės biomasės bei atliekų perdirbimui į vertingus energetinius produktus Dr. Nerijus Striūgas valstybės finansuojama
3. Granuliuoto biokuro dinamikos ir degimo procesų skaitinis tyrimas diskrečiųjų elementų metodu Dr. Algis Džiugys valstybės finansuojama
4. Biomasės pirolizės proceso karšto skysčio aplinkoje teorinis ir skaitinis tyrimas Dr. Algis Džiugys valstybės finansuojama
5. Dujų degimo vamzdyje su skersinėmis kliūtimis metu susidarančios turbulencijos skaitinis tyrimas Dr. Mantas Povilaitis valstybės finansuojama
6. Biokuro katilų kondensaciniuose ekonomaizeriuose vykstančių šilumos ir masės mainų procesų tyrimas Doc. dr. Robertas Poškas valstybės finansuojama
7. Vietinių efektų tarpfaziniame garo-vandens paviršiuje tyrimas vykstant kondensacijai Dr. Marijus Šeporaitis valstybės finansuojama
8. Dangos fizikocheminių savybių įtakos garo plėvelės susidarymui eksperimentinis tyrimas Dr. Raminta Skvorčinskienė valstybės finansuojama
9. Fluidų tekėjimų tampriuose kanaluose skaitinis tyrimas Dr. Algis Džiugys valstybės finansuojama
10. Stratifikuoto vandenilio-oro mišinio degimo ir liepsnos sklidimo skaitinis tyrimas baigtinių tūrių metodu Dr. Mantas Povilaitis valstybės finansuojama
11. Neterminės plazmos poveikio dujinių mišinių degimo proceso efektyvumui tyrimas Dr. Rolandas Paulauskas valstybės finansuojama
12. Šilumos ir masės procesų tyrimas diskretinių elementų (molekulinės dinamikos) metodais Dr. Algis Džiugys valstybės finansuojama
13. Geriausio įverčio metodikos taikymas lengvojo vandens reaktorių sunkiųjų avarijų tyrimams Dr. Tadas Kaliatka valstybės finansuojama
14. Energetiniuose įrenginiuose naudojamų plienų savybių eksperimentinis tyrimas esant ilgalaikiam terminiam poveikiui Dr. Arūnas Baltušnikas valstybės finansuojama
Aplinkos inžinerijos (T 004) mokslo kryptis
Doktorantūros teisė suteikta Kauno technologijos universitetui su Vytauto Didžiojo universitetu ir Lietuvos energetikos institutu
Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
1. Energetinių augalų biomasės pelenų ir jų mišinių paruošimo ir naudojimo lokaliam tręšimui technologinis, energetinis ir aplinkosauginis vertinimas Dr. Algirdas Jasinskas valstybės finansuojama
2. Biomasės apdorojimo metodų įtaka biodujų kokybei ir aplinkos taršai Dr. Kęstutis Venslauskas valstybės finansuojama
Ekonomikos (S 004) mokslo kryptis
Doktorantūros teisė suteikta Kauno technologijos universitetui su Klaipėdos universitetu ir Lietuvos energetikos institutu
Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
1. Europos Sąjungos energetikos politikos pokyčių poveikio visuomenės gerovei tyrimai Dr. Aušra Pažėraitė valstybės finansuojama
2. Daugiakriterinių metodų taikymas įmonių socialinės atsakomybės vertinimui energetikos sektoriuje Dr. Dalia Štreimikienė valstybės finansuojama

Priėmimo taisyklės


Stojantieji į doktorantūrą turi pateikti šiuos dokumentus:

  • Prašymą*, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma;
  • Mokslinį referatą** (pateikia pretendentai, neturintys publikuotų mokslo darbų);
  • magistro arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomo su jo priedėlio kopijas. Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje (išsilavinimo dokumentų pripažinimą vykdo Studijų kokybės vertinimo centras https://www.skvc.lt/ );
  • gyvenimo aprašymą;
  • mokslo krypties, į kurią stojama, dviejų mokslininkų rekomendacijas;
  • mokslo darbų sąrašą (sąrašas pateikiamas pilnu bibliografiniu aprašu) ir jų kopijas, o jei tokių darbų nėra – mokslinį referatą, kurio tema suderinta su prašyme nurodyta disertacijos tematika (jei kandidatuojama į dvi tematikas turi būti pateikiami du atskiri moksliniai referatai);
  • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
  • kitus svarbius dokumentus (dokumentą, įrodantį anglų kalbos mokėjimo lygį (rekomenduotina), kursų baigimo pažymėjimų kopijas, pažymą apie išlaikytus doktorantūros lygio egzaminus ir pan.).

Priėmimo į doktorantūrą datos:


Nr. Priėmimo į doktorantūrą procedūros Datos ir terminai
1 Priėmimo dokumentų pateikimas ir registravimas 2020-09-10 – 2020-09-17,
I-IV – 8.00-16.00 val.
V – 8.00-15.00 val.
2 Priėmimo į doktorantūrą posėdžiai ir stojančiųjų į doktorantūrą informavimas apie konkurso rezultatus 2020-09-21 – 2020-09-25
3 Apeliacijų priėmimas ir nagrinėjimas 2020-09-28, 8.00 – 10.00 val.
4 Apeliacijų skelbimas 2020-09-28, 13.00 val.
5 Pakviestųjų į doktorantūrą informavimas el. paštu 2020-09-28, 14.00 val.
6 Sutarčių pasirašymas su pakviestaisiais į doktorantūrą 2020-09-29, 13.00 – 16.00 val.

Adresas dokumentams teikti:
Lietuvos energetikos institutas
Breslaujos g. 3, AK-233 kab.
44403 Kaunas.

Kontaktinis asmuo pasiteirauti:
Studijų administratorė Jolanta Kazakevičienė, tel. +370 37 401 809,
e.p. studijos@lei.lt