Dr. Jūratė Kriaučiūnienė išrinkta Lietuvos mokslų akademijos tikrąja nare

2019 m. vasario 12 d. įvykusiame Lietuvos mokslų akademijos (LMA) narių visuotiniame susirinkime išrinkti nauji LMA nariai. LMA tikrąja nare išrinkta ir Lietuvos energetikos instituto (LEI) vyriausioji mokslo darbuotoja, Hidrologijos laboratorijos vadovė Dr. Jūratė Kriaučiūnienė (Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius – fizinė geografija).

Išsamiau LMA pranešime.

Jūratė Kriaučiūnienė

Dr. (HP) Jūratė KRIAUČIŪNIENĖ – Lietuvos energetikos instituto (LEI) vyriausioji mokslo darbuotoja, Hidrologijos laboratorijos vadovė. Lietuvoje ir užsienyje žinoma fizinių mokslų ir aplinkos inžinerijos krypties mokslininkė. Pagrindinės tyrimų kryptys, susijusios su klimato kaitos įtakos vandens telkiniams vertinimu; vandens telkinių ekstremalių hidrologinių reiškinių kaitos analize; bangų hidrologinių ir hidrodinaminių procesų bei nešmenų pernašos skaitmeniniu modeliavimu vandens telkiniuose; naujų rekonstruojamų uostų poveikiu aplinkai; taršos sklaidos modeliavimu vandens telkiniuose; hidrologinių ir hidrodinaminių procesų jautrumo ir neapibrėžtumo analize. Jos atlikti moksliniai tyrimai leidžia nustatyti nuotėkio formavimosi dėsningumus upių baseinų kintančios aplinkos sąlygomis ir įvertinti vandens išteklių kaitą ateityje skiriant ypatingą dėmesį hidrologinių ekstremumų pokyčiams. Tyrimų rezultatai leidžia prognozuoti galimus hidrologinius pokyčius bei jų įtaką vandens ekosistemoms klimato kaitos kontekste ir numatyti neigiamą poveikį mažinančias priemones optimizuojant vandentvarkos priemones upės baseine.

Dr. (HP) Jūratė Kriaučiūnienė sukūrė mokslinę mokyklą, susijusią su klimato kaitos įtakos vandens telkiniams vertinimu. Publikavo per 100 mokslinių publikacijų, tarp jų dviejų monografijų, išleistų prestižinėse „Springer“ ir „Nova Science Publishers“ leidyklose, bendraautorė; 27 mokslinių straipsnių periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį Clarivate Analytics duomenų bazėje Web of Science Collection, bendraautorė; 10 mokslinių straipsnių periodiniuose leidiniuose, įtrauktuose į Clarivate Analytics duomenų bazėse referuojamų leidinių sąrašą, bendraautorė; Clarivate Analytics duomenų bazėje Web of Science Core Collection referuojamuose leidiniuose ir Scopus duomenų bazėje cituojamumo indeksas h=11. Sukūrė inovatyvius produktus: Klaipėdos sąsiaurio, Kuršių marių bei Baltijos priekrantės hidrodinaminiai ir nešmenų pernašos modeliai naudojant programinę įrangą MIKE 21. Šie modeliai buvo taikyti daugelyje projektų, susijusių su Klaipėdos uosto plėtra ir gamtosauginių priemonių taikymu. Dalyvavo 13-oje Lietuvos ir tarptautiniuose mokslo projektuose, yra tarptautinių ir Lietuvos mokslo žurnalų redakcinių kolegijų narė, komisijų ir asociacijų narė. Nuo 2011 m. – LMA vandens tarybos narė.