Vilniuje įvyko EERA renginys, skirtas informuoti apie tarptautinio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų srityje galimybės Lietuvoje

Europos energetikos mokslinių tyrimų aljansas (angl. European Energy Research Alliance, EERA), kurios nariu yra ir Lietuvos energetikos institutas, 2023 m. balandžio 27 d. Vilniuje organizavo SUPEERA ir PANTERA projektų renginį „Tarptautinio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų srityje galimybės Lietuvai, skatinančios ES perėjimą prie švarios energetikos“ (angl. International research collaboration opportunities fostering EU Clean Energy transition in Lithuania).

Informacinio renginio metu pristatytos šios temos:

  • SUPEERA projektas: ES-13 nacionalinių mokslinių tyrimų išteklių sutelkimas perėjimui prie švarios energetikos (angl. EU Clean Energy Transition, CET): iššūkiai ir galimybės (SET planas ir CET – nauda ir įsitraukimo galimybės; investicijų ir reformų priemonės Lietuvai, skirtos CET; SUPEERA ataskaita: Lietuvos įsitraukimas į H2020 ir MTEPI).
  • Galimybės bendradarbiavimui ir finansavimui mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse: Horizon Europe, Clean Energy Transition Partnership, Widening Calls, EEA Grants
  • PANTERA ir EIRIE platforma : EIRIE platforma Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų ekosistemai: tikslai ir galimybės.
  • EIRIE funkcijos ir priemonės, palengvinančios suinteresuotųjų šalių darbą: Aktyvus dalyvavimas ir indėlis EIRIE platformoje; Lietuvos skiltis ir jos vaidmuo telkiant Lietuvai ir jos MTEPI bendruomenei svarbiausias suinteresuotąsias šalis.

Renginio metu taip pat buvo skirta laiko atviroms diskusijoms, vyko klausimų-atsakymų sesijos.

Lietuva aktyviai siekia sėkmingai įgyvendinti energetikos pertvarkos tikslus ir įgyvendinti deklaruojamą politiką, kad būtų sukurta mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomika. Tačiau kartu su kitomis mažiau įsitraukusiomis šalimis ji menkai dalyvauja mokslinių tyrimų ir inovacijų veikloje ir Europos Sąjungos strateginių energetikos tyrimų (SET) plano (angl. Strategic Energy Technology Plan) įgyvendinime. Todėl, palyginti su sėkmingesnėmis valstybėmis narėmis, ji gavo tik nedidelę dalį ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ biudžeto lėšų.

Šiomis aplinkybėmis SUPEERA ir PANTERA suvienija jėgas, siekdamos sustiprinti bendradarbiavimą MTEPI veikloje Lietuvoje, palengvinti keitimąsi žiniomis ir parodyti gerąją patirtį, kaip tarptautinių tinklų kūrimas ir bendradarbiavimas tarp nacionalinių suinteresuotųjų šalių ir pagrindinių tarptautinių asociacijų bei organizacijų gali būti naudingas užmezgant ilgalaikę sąveiką ir skatinant bendrą MTEPI veiklą. Todėl šiame seminare išsamiai apžvelgta Europos politika, strategijos, ES finansavimo programos ir bendradarbiavimo galimybės, kuriomis gali naudotis Lietuvos mokslo bendruomenė, siekiant priartinti ją prie Europos MTI veiklos ir aktyviai dalyvauti SET plano procese.

Be tiktų tikslų SUPEERA projektu siekiama didinti ES-13 šalių mokslinių tyrimų organizacijų, finansavimo įstaigų ir nacionalinių kontaktinių centrų informuotumą apie strateginių energetikos tyrimų (SET) planą ir perėjimą prie švarios energijos, taip pat siūloma išplėsti šių šalių veiklą, susijusią su SET planu, palengvinant nustatytų suinteresuotųjų šalių sutelkimą. Šiuos tikslus SUPEERA siekia įgyvendinti įgyvendindama šiuos veiksmus:

  • nustatant ir nustatant nacionalinių mokslinių tyrimų organizacijų iš tikslinių ES-13 šalių, kurios ribotai arba visai nedalyvauja SET plano įgyvendinimo planuose, bet turi didelį potencialą ateityje strategiškai dalyvauti, žemėlapius;
  • šių suinteresuotųjų subjektų, nepriklausančių EERA tinklui, įtraukimas į EERA veiklą ir SET planą organizuojant seminarus ir renginius;
  • ES-13 suinteresuotųjų subjektų ir pagrindinių EERA narių keitimasis žiniomis ir dalijimasis gerąja patirtimi, siekiant užmegzti ilgalaikę sąveiką.

EERA – tai Europos viešųjų mokslinių tyrimų centrų ir universitetų, vykdančių mokslinius tyrimus mažo anglies dioksido kiekio energijos srityje, asociacija. EERA siekia skatinti Europos energetikos mokslinius tyrimus, kad iki 2050 m. būtų sukurta klimato požiūriu neutrali visuomenė. EERA, vienijanti daugiau kaip 250 organizacijų iš 30 šalių, yra didžiausia Europos energetikos mokslinių tyrimų bendruomenė. EERA koordinuoja savo mokslinių tyrimų veiklą pagal 18 jungtinių tyrimų programų ir yra viena iš svarbiausių SET plano dalyvių. Daugiau informacijos – https://www.eera-set.eu.