Išorinio LEI Mokslo tarybos nario rinkimai: kandidatai

2021 m. balandžio 8-9 d. Lietuvos energetikos instituto (LEI) Posėdžių salėje (202 kab.) vyks Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos išorinio nario rinkimai.

Atsiradus laisvai išorinio (išrinkto iš Institute nedirbančių asmenų) LEI Mokslo tarybos nario vietai bei vadovaujantis Lietuvos energetikos instituto (LEI) įstatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1812, 17.2. punktu (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B788BD709880) ir LEI Mokslo tarybos rinkimų reglamentu, patvirtintu LEI direktoriaus 2019 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. V1-15 skelbiami naujo išorinio LEI Mokslo tarybos nario rinkimai.

Kandidatūros keliamos tokia tvarka:

  • Instituto tikslų įgyvendinimu suinteresuotų kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų atstovų kandidatūros pateikiamos siunčiant oficialius kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų raštus Instituto direktoriaus vardu kartu su kandidato gyvenimo aprašymu (ne daugiau 1 psl.).
  • Rinkimų komisija tvirtina rinkėjų ir kandidatų į Tarybą sąrašą, kontroliuoja rinkimų teisėtumą, sprendžia ginčus.
  • Įregistruotų kandidatų sąrašą Rinkimų komisija viešai skelbia likus 1 savaitei iki rinkimų datos.

Pateikiamos šios, Rinkimų komisijos įregistruotos, išorinio LEI Mokslo tarybos nario kandidatūros:

Išsamesnė informacija: