Kvietimas teikti paraiškas dėl bendrų KTU, LSMU, VDU ir LEI mokslo projektų finansavimo

Colaboration Concept Art

Skatindami aktyvesnį asociacijos „Santakos slėnis“ (toliau – Asociacija) mokslo ir studijų institucijų mokslininkų bendradarbiavimą ir jaunųjų tyrėjų kompetencijų ugdymą, Kauno technologijos universitetas (KTU), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU), Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) ir Lietuvos energetikos institutas (LEI) (toliau – Institucija) skelbia kvietimą teikti paraiškas bendriems KTU, LSMU, VDU, LEI mokslo projektams finansuoti.

Konkurso nuostatos

Paraiškos bendriems moksliniams tyrimams atlikti teikiamos iki 2022 m. kovo 4 d.

Priimamos Institucijų visų prioritetinių mokslo krypčių paraiškos, tačiau pirmenybė teikiama šioms tematikoms:

KTU: Dirbtinio intelekto metodai ir jų naujas pritaikomumas;

LSMU: Dirbtinis intelektas, Branduolinė medicina;

VDU: prioritetinių krypčių nenumatoma;

LEI: Žaliasis kursas, Skaitmeninimas.

Projektų pradžia – 2022 m. balandžio 1 d. Projektų pabaiga – 2022 m. gruodžio 31 d. Finansavimas skiriamas tik 2022 metams.

Paraiškas teikia tyrėjų, atstovaujančių ne mažiau kaip 2 Institucijoms, grupės.

Pagrindiniai vykdytojai – mokslininkai gali būti tik vienos paraiškos vadovai ar vykdytojai.

Prioritetas teikiamas jaunųjų mokslininkų vadovavimo projektams gebėjimų stiprinimui. Jaunasis mokslininkas – mokslininkas, kuriam nuo mokslo daktaro laipsnio suteikimo dienos iki konkurso paskelbimo dienos yra praėję ne daugiau kaip 7 metai (nėštumo ir gimdymo, tėvystės atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti į šį laikotarpį neįtraukiamos).

Dėl to paties projekto finansavimo vienu metu teikiamos paraiškos atitinkamoms projekto tyrėjų Institucijoms. Projekto pavadinimas ir paraiškų I–III dalys to paties projekto paraiškose turi sutapti.

IV–V dalyse pateikiama tik konkrečios Institucijos, kuriai teikiama paraiška, projekto dalies išlaidų sąmata ir išlaidas pagrindžiantys priedai.

Kiekviena Institucija finansuoja savo tyrėjų veiklas projekte, skirdama iki 10 000 Eur.

Skiriamos lėšos gali būti naudojamos: darbo užmokesčiui, paslaugoms, prekėms ir komandiruotėms (tiesioginiais projekto įgyvendinimo tikslais), būtinam ilgalaikiam turtui įsigyti (LSMU: netinkamos išlaidos, VDU: ne daugiau kaip 20 proc.). Netiesioginėms išlaidoms lėšos neskiriamos.

Teikiant paraiškas būtina kaip priedą pateikti projekto abiejų / visų vadovų pasirašytą raštą, kuriame apibrėžiamos pagrindinės partnerių veiklos, pirminiai intelektinės nuosavybės objektai, taip pat bendrosios dalinės partnerių intelektinės nuosavybės proporcijos.

Paraiškos teikiamos lietuvių kalba arba esant tarptautinėms tyrėjų grupėms – anglų kalba.

Paraiškos priimamos

LSMU: el. paštu mokslocentras@lsmuni.lt (konsultuoja Mokslo centras, A. Mickevičiaus g. 7, 106 kab., tel. (8 37) 327 276).

KTU: el. paštu mokslo.projektai@ktu.lt (konsultuoja Mokslo departamentas, tel. (8 37) 300 081, el. p. mokslo.projektai@ktu.lt).

VDU: el. paštu mokslo.paslaugos@vdu.lt (konsultuoja Komunikacijos ir technologijų perdavimo centras, tel. (8 37) 327 809 ir (8 678) 81487, el. p. mokslo.paslaugos@vdu.lt).

LEI: el. paštu Rimantas.Levinskas@lei.lt (konsultuoja Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo skyrius, tel. (8 37) 401 804, el. p. Rimantas.Levinskas@lei.lt).

Paraiškų vertinimo kriterijai bei dokumentų formos pateiktos LEI intranete.