Įvyko Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis

2019 m. rugpjūčio 29 d. įvyko pirmasis naujai išrinktos Lietuvos energetikos instituto (toliau – instituto) Mokslo tarybos posėdis. Po Instituto Mokslo tarybos narių susipažinimo posėdžio pradžioje, peržvelgtas ir svarstytas Instituto Mokslo tarybos darbo reglamentas, aptarti pakeitimai. Instituto Mokslo tarybos pirmininku išrinktas Instituto Degimo procesų laboratorijos vadovas dr. Nerijus Striūgas, pirmininko pavaduotoju – Branduolinių įrenginių laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Raimondas Pabarčius. Instituto Mokslo tarybai trumpai pristatytas Instituto Mokslo tarybos nuolatinių komisijų veiklų pobūdis, išsamesnis komisijų funkcijų pristatymas numatytas artimiausio posėdžio metu.

Instituto direktorius Sigitas Rimkevičius naujai išrinktai Instituto Mokslo tarybai trumpai pristatė LEI padalinių veiklą ir jų darbo sinergiją, instituto MTEP veiklos kryptis, strateginius tikslus ir uždavinius, veiklos rezultatų rodiklius, dalyvavimą tarptautinėse organizacijose, bei pakvietė toliau efektyviai didinti instituto kompetencijas ir siekti didesnės politikos, mokslo ir inovacijų, pramonės, energetikos sektoriaus įmonių ir savivaldos integracijos ir bendradarbiavimo įgyvendinant Lietuvos užsibrėžtus uždavinius. Instituto Mokslo taryba vienbalsiai išreiškė norą padėti Institutui būti adaptyvia ir stipria organizacija.

Posėdžio metu instituto direktorius Sigitas Rimkevičius Instituto Mokslo tarybos nariams pristatė kandidatus Direktoriaus pavaduotojo pareigoms atlikti.