Instituto mokslininkai kurs inovatyvią biometano gamybos technologiją

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Inovatyvios biometano gamybos technologijos sukūrimas taikant katalitinės termocheminės konversijos metodą“ Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0005 finansuojamą pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę 09.3.3-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“.

Projekto tikslas – padidinti termocheminių biomasės ir atliekų perdirbimo į biometano dujas žinių ir technologijų perdavimo mastą.

Projekto uždavinyssukurti ir patikrinti inovatyvią biometano gamybos koncepciją, pagrįstą plazmocheminiu dujinimu bei sintetinių dujų konversija į biometaną naudojant metalų hidrido katalizatorius.

Projekto rezultatai

Siekiant projekto tikslų numatoma spręsti:

  1. projekto koncepcijai užtikrinti reikalingų pagrindinių elementų, plazmocheminio dujinimo įrenginio ir katalitinio konversijos reaktoriaus, sukūrimas ir patikrinimas;
  2. integruotos plazmocheminės dujinimo technologijos proceso ir sintetinių dujų konversijos į biometaną eksperimentinio technologijos prototipo (TPL6) sukūrimas ir validavimas.

Projekto metu tikimasi, kad Degimo procesų laboratorijos, Plazminių technologijų laboratorijos ir Vandenilio energetikos technologijų centro mokslininkų ir tyrėjų komanda sukurs naują integruotos plazmocheminės dujinimo ir sintetinių dujų konversijos į biometaną technologijos prototipą. Sukurta technologija galėtų būti integruota mažos ir vidutinės galios kombinuotose šilumos ir elektros jėgainėse, bioatliekas generuojančiose įmonėse ar decentralizuotose vietovėse kaip papildomas atsinaujinantis energijos ar biokuro gamybos šaltinis.

2014-2020 ES fondų investicijų ženklasLietuvos mokslo taryba