Lietuvos energetikos institutas ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras taps viešosiomis įstaigomis

Lietuvos energetikos instituto fasado nuotrauka
Lietuvos energetikos institutas

Dar du valstybiniai mokslinių tyrimų institutai – Lietuvos energetikos institutas ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras – bus pertvarkyti iš biudžetinių į viešąsias įstaigas. Tokiam Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymui šiandien pritarė Vyriausybė. Teisinio statuso pakeitimas leis efektyviau vykdyti valstybei, visuomenei ir verslui svarbius fundamentinius bei taikomuosius mokslinius tyrimus ir panaudoti jų rezultatus pramonėje.

Pakeitus teisinį statusą valstybiniams mokslinių tyrimų institutams atsiras daugiau galimybių komercinti mokslo rezultatus, glaudžiau bendradarbiauti su verslu, mokslo atradimus pritaikant konkrečiomis problemoms spręsti, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

Pertvarkius institutus iš biudžetinių į viešąsias įstaigas bus užtikrinta mokslinių tyrimų ir eksperimentinės veiklos kokybė, sudarytos sąlygos operatyviau panaudoti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus bendradarbiaujant su ūkio subjektais, socialiniais partneriais, efektyviau vykdyti valstybei, visuomenei ir verslui svarbius fundamentinius bei taikomuosius tyrimus, eksperimentinės plėtros darbus, diegti mokslinių tyrimų rezultatus praktikoje kuriant atžalines įmones, didinti mokslinių tyrimų komercializavimą, stiprinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą.

Vyriausybė birželio mėnesį yra pritarusi analogiškam Fizinių ir technologijos mokslų centro teisinio statuso pakeitimui.

Ministro Pirmininko 2017 m. lapkričio 10 d. sudarytos darbo grupės, kuri teikė pasiūlymus dėl valstybinių mokslinių tyrimų institutų veiklos kokybės gerinimo, ataskaitoje pažymima, kad Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro, Lietuvos energetikos instituto ir Fizinių ir technologijos mokslų centro pagrindu tikslinga formuoti skėtinę taikomųjų mokslinių tyrimų ir technologijų organizaciją, pasinaudojant tarptautine patirtimi ir pasitelkiant ekspertus. Tai leistų sukoncentruoti mokslinį potencialą ir mokslinę infrastruktūrą, atliepiant iškilusius mokslo ir inovacijų sistemos tikslus, užtikrinti tyrimų tarpdalykiškumą ir tarptautinį konkurencingumą.

Fizinių ir technologijos mokslų centras, Lietuvos energetikos institutas ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras kartu su viešąja įstaiga „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“ 2019 m. birželio mėn. įkūrė Lietuvos MTTO „RTO Lithuania“.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt
Tel. +370 5 219 1129

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pranešimas spaudai 2020-08-26 Nr. 7.1.14-VI-