Lietuvos energetikos institutas skelbia naujo LEI Mokslo tarybos nario rinkimus

Lietuvos energetikos institutas (LEI) skelbia naujo LEI Mokslo tarybos nario rinkimus.
Rinkimai vyks 2021 m. balandžio 8-9 d.

Atsiradus laisvai išorinio (išrinkto iš Institute nedirbančių asmenų) LEI Mokslo tarybos nario vietai bei vadovaujantis Lietuvos energetikos instituto (LEI) įstatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1812, 17.2. punktu (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B788BD709880) ir LEI Mokslo tarybos rinkimų reglamentu, patvirtintu LEI direktoriaus 2019 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. V1-15 skelbiami naujo išorinio LEI Mokslo tarybos nario rinkimai.

Pretendentus gali siūlyti suinteresuotos įstaigos, įmonės ir organizacijos, padedančios siekti Lietuvos energetikos institutui keliamus tikslus ir įgyvendinti jos funkcijas.

Įstaigų, įmonių, organizacijų atstovų kandidatūros pateikiamos siunčiant oficialius raštus Instituto direktoriaus vardu kartu su kandidato gyvenimo aprašymu (ne daugiau 1 psl.) iki 2021 m. kovo 31 d. el. paštas rastine@lei.lt

LEI Mokslo taryba: https://lei.lt/apie-lei/struktura/mokslo-taryba/

LEI Mokslo tarybos rinkimų komisijos sudėtis: įsakymas dėl Rinkimų komisijos patvirtinimo