Netektis. Atsisveikiname su technikos mokslų daktaru Leonu Gudeliu (1926-2021)


LEONAS GUDELIS gimė 1926 m. rugsėjo 18 d. Rygoje. Tėvas Petras – Lietuvos karininkas, motina Aurelija – mokytoja. Rygoje baigęs lietuvių pradinę mokyklą, 1940 m. persikėlė į Lietuvą. Kaune baigęs „Aušros“ berniukų gimnaziją, 1946 m. įstojo į Vytauto Didžiojo Universiteto Technikos fakultetą, o studijas baigė 1951 m. Kauno Politechnikos institute, įgydamas elektros stočių, tinklų ir sistemų specialybės inžinieriaus diplomą.

Trejetą metų jam teko darbuotis Moldavijoje, Dubosarių hidroelektrinės statyboje. 1955 m. grįžęs į Lietuvą dirbo Kauno elektros tinkluose, o 1957 m. tapo Lietuvos MA energetikos ir elektrotechnikos instituto (dabar Lietuvos energetikos institutas) mokslo darbuotoju. Instituto aspirantūroje vykdytus mokslinius tyrimus apibendrino technikos mokslų kandidato (dabar daktaro) disertacijoje, kurią apgynė 1962 m. Tapęs vyresniuoju mokslo darbuotoju, suformavo naują aukštos įtampos skirstomųjų tinklų statybos ir rekonstrukcijos optimizavimo tyrimų kryptį. Remiantis jo rekomendacijomis, buvo sudaryta Lietuvos elektros 10 kV tinklų schema.

L. Gudelis įrodė savo analitinius gebėjimus sėkmingai spręsti svarbias energetikos problemas. 1968 m. jam suteiktas vyresniojo mokslo bendradarbio vardas. Jo vadovaujama energetikos vystymo krypčių grupė pradėjo taikyti matematinio modeliavimo metodus, vykdyti kuro ir energijos balanso optimizacinius skaičiavimus, išsamiai aprašant Lietuvos energetikos sistemas, įvertinant jų specifinius ypatumus. Parengtas blokinis energetikos optimizavimo modelis suteikė galimybes atlikti įvairiapusę energetikos plėtros analizę aprašant pagrindinius šalies energetikos objektus, jų tarpusavio ryšius ir ryšius su ekonomika, kuriant tokiai analizei reikalingą informacinę bazę, rengiant energijos poreikių prognozavimo metodiką ir kuriant atitinkamus algoritmus. Pradėjus statyti Lietuvoje regioninės reikšmės energetikos objektus, L. Gudelio vadovaujama mokslininkų grupė atliko kompleksinius generuojančių šaltinių ir akumuliacinių šilumos vartotojų sistemų tyrimus. Atliktų optimizacinių skaičiavimų rezultatas – naujų energetikos objektų statybos regione tikslingumo analizė, įvertinant tarpsisteminius elektros srautus, vartotojų – reguliatorių plėtrą ir akumuliacinių įrenginių panaudojimo ekonominį efektyvumą. Tyrimų rezultatai ir rekomendacijos buvo pateiktos Lietuvos Vyriausybei, apsvarstytos buvusios Sovietų Sąjungos MA Kompleksinių energetikos problemų tarybos plenumuose Sankt Peterburge (1984 m.) ir Kaune (1985 m.).

L. Gudelis buvo vienas pagrindinių vykdytojų atliekant tyrimus, vykdytus Lietuvos Vyriausybės ir MA Prezidiumo pavedimu. Buvo sprendžiamos aktualios energetikos problemos, rengiamos kompleksinės mokslo programos, ministerijoms ir žinyboms teikiamos rekomendacijos, formuojančios energetikos politiką. Tarp jų galima paminėti: racionalių naftos produktų atsargų nustatymas ir jų išdėstymas, automobilių kuro degalinių plėtra, ilgalaikė energijos vartojimo efektyvumo didinimo programa ir kt. Labai aktyvi jo pozicija prisidėjo prie pernelyg didelės galios koncentracijos Ignalinos AE ir Kaišiadorių HAE ribojimo.
L. Gudelio veikla buvo labai įvairiapusė. Jis reikšmingai prisidėjo prie Kauno politechnikos institute vykdytų rašto ženklų ir kalbos signalų atpažinimo, algoritmų ir skaitymo automatų kūrimo. Porą dešimtmečių L. Gudelis ėjo Elektrotechnikos fakulteto Valstybinės egzaminų komisijos pirmininko pareigas, pasižymėdamas reiklumu ir tolerancija. Reikšmingai prisidėjo prie Lietuvos MA energetikos ugdymo komisijos veiklos ir pagrindinių jos darbo krypčių formavimo.

Būtina pažymėti L. Gudelio aktyvumą visuomeniniame gyvenime: jis darbavosi instituto profsąjungos komitete, „Žinijos“ draugijos veikloje, buvo renkamas instituto mokslinės techninės draugijos pirmininku. L. Gudelis vienas ir su bendraautoriais paskelbė virš 80 mokslinių publikacijų, įvairiose konferencijose ir simpoziumuose perskaitė apie 50 pranešimų. Bendradarbiai ir kolegos žavėjosi jo principingumu, fantazijos turtingumu ir minties veržlumu, kai tekdavo spręsti įvairias dalykines problemas, diskutuoti apie meną, literatūrą, teatrą, istoriją ar net globalias ateities vizijas. L. Gudelio darbų reikšmė išlieka ypač svarbi nuoširdžiai ir principingai ieškant Lietuvai geriausių energetikos plėtros krypčių, giliai ir visapusiškai sprendžiant aktualias šalies energetikos problemas, nuosekliai ir sistemingai buriant kompleksinius energetikos tyrimus vykdančios laboratorijos kolektyvą.

L. Gudelis užaugino penkis sūnus, turi 9 anūkus, 3 proanūkius, 2 proproanūkius.

Atsisveikiname su žmogumi, kuris visą gyvenimą buvo ištikimas savo idealams ir įsitikinimams, visa širdimi išliko nuoseklus, plataus požiūrio mokslininkas, aktyvus ir nepailstantis kovotojas už racionalią ir subalansuotą Lietuvos energetikos sektoriaus raidą.

Velionio artimiesiems, draugams, jo mokiniams reiškiame nuoširdžią užuojautą.