Netektis. Mirė Dr. Pranas Valatkevičius (1935-2020)

2020 m. lapkričio 21 d., eidamas 86-uosius metus netikėtai mirė dr. Pranas Valatkevičius. Tai žinomas mokslininkas, plazminių procesų ir technologijų specialistas, jų kūrėjas bei tyrinėtojas.

Dr. Pranas Valatkevičius gimė 1935 m. spalio 5 d. Alytaus rajono Kurciniškių kaime, mokėsi to paties kaimo pradžios mokykloje, vėliau – Alytaus rajono Miroslavo vidurinėje mokykloje. 1958 m. įstojo į Kauno Politechnikos instituto Mechanikos fakultetą studijuoti pramonės šiluminę energetiką, o 1963 m., sėkmingai baigęs institutą ir tapęs inžinieriumi, buvo paskirtas dirbti į Energetikos ir elektrotechnikos instituto (vėliau – Fizikinių techninių energetikos problemų institutas, dabar – Lietuvos energetikos institutas) šiluminės technikos laboratoriją. Dirbo inžinieriaus, vyresniojo inžinieriaus, grupės viršininko ir stendo viršininko pareigose, o nuo 1970 m. paskirtas dirbti jaunesniojo mokslinio bendradarbio pareigose Aukštos temperatūros srautų (dabar – Plazminių technologijų) laboratorijoje. Pranas aktyviai dalyvavo kuriant eksperimentinę laboratorijos bazę su 3000 kW galios plazminiais įrenginiais. Jo iniciatyva buvo sukurtas dar ir šiuo metu naudojamas 300 kW galios aukštos temperatūros dujų dinaminis stendas. Būdamas nepaprastai darbštus, pareigingas ir išradingas P. Valatkevičius parengė ir 1972 m. sėkmingai apgynė disertaciją „Vietinių šilumos mainų tyrimas turbulentiškai tekant elektros lanko būdu įkaitintoms dujoms vamzdyje“.

Nuo 1973 iki 1990 m. P. Valatkevičius įtemptai ir kruopščiai dirbo vyresniojo mokslinio bendradarbio pareigose, tyrinėdamas aukštatemperatūrės šiluminės fizikos reiškinius, šilumos mainus ir dujų dinamiką aukštatemperatūrėse aplinkose, dujų grūdinimo procesus. Jo iniciatyva ir darbštumu buvo sukurti ir pagaminti nauji galingi elektros lanko įrenginiai, dujų tiekimo ūkis ir plazmos generatorių aušinimo sistema, sukurtas ir paleistas 2 MW galios plazmotronas, kurio dinaminiuose srautuose buvo atliekami svarbūs šilumos mainų tyrimai, sukurta metodika šilumos mainams ir grūdinimo greičiui nustatinėti iki 5000 °C temperatūros ir iki 1000 m/s greičio dvitomių dujų srautuose. P. Valatkevičius vadovavo specialistų grupei, tiriančiai aukštatemperatūrius procesus šilumokaičių elementuose: vamzdžių pluoštuose, žiediniuose kanaluose, plyšiuose ir t.t.

1990 m. P Valatkevičius paskirtas Plazminių technologijų laboratorijos vadovu, kurio pareigose dirbo iki 2004 m. Jam vadovaujant buvo tiriama įvairių medžiagų sąveika su plazmos srautu, kuriama įvairių konstrukcinių medžiagų paviršinių sluoksnių formavimo metodika, atliekami plačios apimties eksperimentiniai tyrimai aukštos temperatūros ir plazminėse aplinkose, kurie plačiai taikomi raketinėje technikoje, kosmonautikoje, pramonėje, plazmocheminėse technologijose bei moksle kuriant naujų medžiagų sintezės ir jų savybių modifikavimo technologinius pagrindus. Prano dėka Lietuvos energetikos institute buvo toliau tęsiami terminės plazmos diagnostikos, šilumos mainų teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai įvairiuose šilumokaičių elementuose, vykdomi plazminių įrengimų tobulinimo darbai.

Nuo 2004 m. P. Valatkevičius dirbo Plazminių technologijų laboratorijos vyresniuoju mokslo darbuotoju, nagrinėjo ateities energetikos mokslines ir technines problemas. Jam vadovaujant sukurtas naujas vandens garo plazminis įrenginys ir pirmą kartą pasaulinėje praktikoje realizuotas vandens garo plazminis organinio ir neorganinio kuro konversijos procesas.

Dr. Pranas Valatkevičius vienas ir su bendraautoriais paskelbė virš 250 mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių įvairiuose leidiniuose. Jis sumaniai ir aktyviai skelbė savo tyrimų rezultatus įvairiose pasaulinėse konferencijose bei simpoziumuose, vykusiuose daugelyje Europos šalių. Būtina paminėti, kad P. Valatkevičius ilgametis Lietuvos energetikos instituto mokslo tarybos narys, aktyvus disertacijų gynimo mokslo tarybų narys, konsultantas energetikos, šiluminės fizikos ir plazmochemijos klausimais. Be Prano pagalbos nebuvo apsieinama laboratorijoje vykdomuose tarptautiniuose projektuose. Jis aktyviai dalyvavo tarptautinėse COST veiklose vykdant COST 527, COST 530, COST D41 projektus, sėkmingai vadovavo COST 532 veiklos Lietuvos energetikos instituto projektui bei buvo aktyvus COST 525 ir COST 532 tarptautinių veiklų Valdymo komitetų narys. Nuo 2002 m. P Valatkevičius aktyviai dalyvavo Lietuvos ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų programose ir vadovavo vykdant projektus ultradispersinių dalelių sintezės plazminės technologijos kūrimo ir dangų su charakteringomis savybėmis sudarymo srityse. Jis taip pat buvo aktyvus Baltijos jūros regiono programos 2007 – 2013 m. tyrėjas „Aplinkosauginių plazminių technologijų inovacijų sklaida ir plėtra Baltijos jūros regione“ projekte, kurio pagrindinis tikslas – kurti bei panaudoti plazmines technologijas aplinkosaugos problemoms spręsti. Pastaruoju metu, nuo 2018 m. iki pat mirties Pranas buvo aktyvus projekto „Plazmocheminis reaktorius pavojingų atliekų apdorojimui: sukūrimas, gamyba, tyrimas ir pritaikymas“, vykdytojas, aktyviai dalyvavo kuriant plazminio atliekų skaidymo proceso mokslinius pagrindus, projektavo ir tyrė inovatyvų eksperimentinį plazmocheminį tūrinį reaktorių.

Laboratorijos kolektyve P. Valatkevičius buvo kruopštus, draugiškas, santūrus ir pareigingas mokslininkas. Jo veikla universali, profesionali ir pavyzdinga. Jis nesivaikė titulų, niekada nesistengė išgarsėti, o tik paprasčiausiai dirbo. Greta jo pažįstame tik nedaugelį žmonių, kurie per tas pačias 24 valandas suspėja daugiau, negu įmanoma, nes Pranas dirbo pagreitintu tempu. Lietuvos energetikos institutas – tai vienintelė įstaiga, kurioje jis praleido visus savo gyvenimo darbo metus. Mokslininko pavyzdys rodo, kaip reikia derinti mokslinius, taikomuosius ir praktinius tyrimus, kaip reikia produktyviai dirbti norint pasiekti puikių rezultatų. Jis nuolat vadovavosi principu „tobulesnė asmenybė – geresni mokslo rezultatai“ ir manė, jog mokslas turi būti siejamas su gyvenimu, kuriame kuriamos tikros vertybės. Ilgametė pažintis su P. Valatkevičiumi leidžia pastebėti, kad jis niekada nepamiršo žmonių, kurie buvo šalia jo ir visada imdavosi iniciatyvos padaryti kažką svarbaus ir naudingo. Ypač jaunimui jis buvo puikus mokytojas, ne vienam padėjo paruošti ir apginti daktaro disertaciją.
Lietuvos energetikos instituto Plazminių technologijų laboratorijos kolektyvas, instituto direkcija ir kolegos linki Dr. Pranui Valatkevičiui amžino ramaus poilsio pas Viešpatį, o jo žmonai Linai, vaikams Vilijai ir Šarūnui reiškia nuoširdžiausią užuojautą bei linki stiprybės, kuo geriausios sveikatos, sėkmės ir laimės tolimesniame gyvenimo kelyje.

Plazminių technologijų laboratorijos vadovas dr. Vitas Valinčius