Netektis. Mirė Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijos vadovas, technologijos mokslų daktaras Nerijus Pedišius

Mirė Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijos vadovas, technologijos mokslų daktaras
NERIJUS PEDIŠIUS
(1966-2024)
 
Nerijus Pedišius, portretinė nuotrauka.

 
Nerijus Pedišius gimė 1966 m. rugsėjo 25 dieną Kauno mieste. 1984 m. baigęs J. Jablonskio vidurinę mokyklą įstojo į Kauno technologijos universitetą. 1991 m. baigė Mechanikos fakulteto pramonės šiluminės energetikos specialybės kursą ir įgijo pramonės šiluminės energetikos inžinieriaus kvalifikaciją. Tais pačiais metais pradėjo dirbti Fizikinių techninių energetikos problemų institute (dabartinis pavadinimas Lietuvos energetikos institutas) inžinieriumi bei įstojo į Kauno technologijos universiteto magistratūrą.

1993 m. baigė Kauno technologijos universiteto Mechanikos fakulteto termoinžinerijos specialybės studijų programą ir įgijo kvalifikacinį inžinerijos magistro laipsnį. Nuo 1993 m., po magistro studijų, tęsė doktorantūros studijas bei mokslinį darbą Lietuvos energetikos instituto Degimo procesų laboratorijoje.

Dar dirbdamas inžinieriumi, vėliau jaunesniuoju mokslo darbuotoju Nerijus Pedišius pradėjo tirti azoto oksidų ir kitų teršalų susidarymo procesus liepsnoje, deginant gamtines ir suskystintas dujas. Buvo tiriama dujų/oro mišinio paskirstymo, temperatūros, cheminių elementų buvimo karštų degimo produktų srityje laiko įtaka azoto oksidų susidarymui bei ieškomi optimalūs mažai teršiantys deginimo režimai. Šių tyrimų pagrindu paruošta ir 1997 m. apginta technikos mokslų daktaro disertacija.

1998 m. Lietuvos mokslų akademija už mokslinį darbą „Azoto oksidų susidarymas kombinuotame dujų degimo procese“ skyrė Jaunųjų mokslininkų mokslinių darbų premiją. 1999 m. už aktyvų darbą šioje srityje buvo skirta Valstybinė mokslinių darbų stipendija.

Nuo 1999 m. jis pradėjo dirbti vyresniuoju mokslo darbuotoju Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijoje. Pagrindinė darbo kryptis – naftos ir naftos produktų tūrio ir srauto vienetų valstybės etalono kūrimas, tūrinių ir turbininių naftos produktų skaitiklių tyrimai. Kita nemažai svarbi darbo kryptis – tai dujas deginančių prietaisų, dujinio, skystojo ir kietojo kuro katilų bandymai bei atitikties vertinimas direktyvų 92/42/EEB ir 90/396/EEB reikalavimams, siekiant sumažinti taršos parametrus bei padidinti jų efektyvumą.

1999 m. jis išrinktas Akredituotų laboratorijų vadovų asociacijos prezidentu. Nuo 2000 m. išrinktas Nacionalinio akreditacijos biuro tarybos nariu, 2001 m. Valstybinės metrologijos tarnybos tarybos nariu ir Lietuvos standartizacijos departamento TK 28 „Dujos“ PK „Dujiniai prietaisai“ pirmininku, 2004 m. TK 71 „Kietasis biokuras ir kietasis atgautasis kuras“ pirmininko pavaduotoju, 2023 m. TK 71 „Energetikos tikslams tvariai pagaminta biomasė, kietasis biokuras ir kietasis atgautasis kuras“ pirmininku.

Savo kompetenciją Nerijus Pedišius kėlė įvairiuose mokymuose ir stažuotėje Švedijoje tarptautinė mokymo programos „Energijos taupymas pramonėje“ apimtyje. Kaip Jungtinių Tautų klimato kaitos konvencijos sekretoriato (UNFCCC) paskirtas ekspertas dalyvavo dviejuose nacionalinio klimato kaitos pranešimų vertinimuose: 1999 m. Vengrijos antrojo nacionalinio klimato kaitos pranešimo vertinime ir 2002 m. Slovėnijos pirmojo nacionalinio klimato kaitos pranešimo vertinime. Nuo 1993 m. iki 2005 m. paskirtas vietiniu ekspertu tarptautiniame projekte „Energetikos sistemos, atitinkančios aplinkosaugos reikalavimus Baltijos regione ir Rytų Europoje“.

Nerijus Pedišius aktyviai dirbo, plečiant laboratorijos eksperimentinę bazę, ko pasekmėje 2007 m. buvo sukurtas ir įsteigtas kietojo biokuro katilų tyrimo ir bandymų kompleksas, o 2008 m. buvo užbaigtas ir patvirtintas LR naftos ir naftos produktų tūrio ir debito vienetų valstybės etalonas.

2008 m., vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliojimus, užbaigtas didelės apimties MTEP darbų ciklas „Valstybės etalonų ir eksperimentinės įrangos komplekso skysčių, dujų ir šilumos kiekių vertėms atkurti ir jų matavimo priemonėms tirti ir bandyti sukūrimas (1995-2007 m.)“ už kurį Nerijui Pedišiui su bendraautoriais buvo suteikta 2008 m. Lietuvos mokslo premijos laureato vardas. Vykdant šiuos darbus didelis dėmesys skirtas naujai perspektyviai MTEP sričiai – įvairių rūšių biokuro efektyviam panaudojimui energijai gaminti, kuriai vadovavo Nerijus Pedišius.

Nuo 2014 m. iki dabar Nerijus Pedišius dirbo Šiluminių įrenginių tyrimo ir bandymų laboratorijos vadovu. Jam vadovaujant, laboratorijoje buvo vykdomi biokuro ir jo mišinių savybių tyrimai, šio kuro gamybos technologijų tobulinimas bei pritaikymas energetiniuose įrenginiuose; biomasės ir atgautojo kuro termocheminio skaidymo-dujinimo ir termolizės procesų bei jų metu susidariusių produktų panaudojimo energijos gamybai tyrimai; mažos ir vidutinės galios energetinių įrenginių, kūrenamų biokuru konstrukcijos tobulinimas, efektyvumo didinimo ir taršos mažinimo tyrimai; kuro matavimo sistemų tyrimas, kuro skaitiklių kalibravimas; skysčių ir oro (dujų) srautų greičio, tūrio ir debito valstybės etalonų išlaikymas ir tobulinimas.

Bendradarbiai ir kolegos žavėjosi jo principingumu, energija ir minties veržlumu, kai tekdavo spręsti įvairius dalykinius iššūkius, diskutuoti apie globalias ateities vizijas. Nerijaus Pedišiaus darbų reikšmė išlieka ypač svarbi nuoširdžiai ir principingai ieškant Lietuvai geriausių energetikos plėtros krypčių, giliai ir visapusiškai sprendžiant aktualias šalies energetikos problemas.

Lietuvos energetikos instituto bendruomenė reiškia nuoširdžiausią užuojautą velionio šeimai ir visiems artimiesiems dėl šios skaudžios netekties.


Atsisveikinti su Nerijum Pedišiumi kviečiami 2024 m. vasario 27 d. nuo 12:00 iki 21:30 val. ir 2024 m. vasario 28 d. nuo 8:00 iki 12:00 val. laidojimo namuose „Sielų upė“ adresu Milikonių g. 7B, Kaunas.

Laidojama bus Rumšiškių kapinėse.