Pedro Nunes instituto ekspertų konsultacijos LEI MTEPIPC vadybininkams

2014-2020 ES fondų investicijų ženklasCPVA logotipas
2023 m. sausio 16–19 d. Lietuvos energetikos institute MTEPIPC vadybininkus, vykdančius antreprenerių funkcijas, konsultavo ekspertai iš Pedro Nunes Instituto (Coimbra, Portugalija).

Konsultacijos buvo susijusios su MTEP rezultatų vertinimu, jų komercinimo potencialo nustatymu ir antreprenerystės vystymu, apimant 13 LEI MTEP produktų technologinės parengties analizę. MTEPIPC vadybininkai taip pat buvo konsultuoti intelektinės nuosavybės apsaugos užtikrinimo perduodant MTEP produktus verslui bei efektyvaus demonstracinių erdvių, skirtų Instituto mokslininkų sukurtų MTEP produktų pristatymui, panaudojimo klausimais.

Konsultacijos vykdytos realizuojant suplanuotas projekto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo centro (MTEPIPC) antreprenerystės veiklos skatinimas“ (Nr. 13.1.1-CPVA-K-703-04-0013) veiklas, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonę „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“.