Pedro Nunes Instituto ekspertų konsultacijos LEI MTEPIPC vadybininkams

2014-2020 ES fondų investicijų ženklasCPVA logotipas

Vykdant projekto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo centro (MTEPIPC) antreprenerystės veiklos skatinimas“, finansuojamo iš Europos regioninės plėtros fondo ir vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonę „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“, suplanuotas veiklas, 2021 m. lapkričio 15 – 18 d. Lietuvos energetikos instituto MTEPIPC vadybininkus, vykdančius antreprenerių funkcijas, konsultavo ekspertai iš Portugalijos Pedro Nunes Instituto (IPN).

Konsultacijos buvo susijusios su MTEP rezultatų komercializavimu ir antreprenerystės vystymu, apimant 12 LEI MTEP rezultatų komercinimo potencialo analizę. MTEPIPC vadybininkai buvo konsultuoti antreprenerystės/inovacijų skatinimo iniciatyvų, antreprenerystės patirties didinimo, galimybių sustiprinti MTEPIPC patirtį technologijų vertinime, MTEP rezultatų pristatymo ir reklamos verslo partneriams, technologijų ir idėjų perdavimo verslui bei ryšių tarp tyrėjų ir antreprenerių kūrimo klausimais.