Poveikio aplinkai vertinimo programa „Ignalinos AE bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos rekonstravimas ir pertvarkymas į atliekyną“

IAE bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugykla
IAE bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugykla (Ignalinos AE nuotr.)

INFORMACIJA

apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos

„Ignalinos AE bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos rekonstravimas ir pertvarkymas į atliekyną“
poveikio aplinkai vertinimo programą

 

 1. Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas – VĮ Ignalinos atominė elektrinė, adresas: Elektrinės g. 4, K47, Drūkšinių k., LT-31152 Visaginas, Lietuva, tel.: (8 386) 24382, faksas (8 386) 24396, el. paštas: koliada@iae.lt.
 2.  

 3. Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas – Lietuvos energetikos institutas, adresas: Breslaujos g. 3, LT-44403 Kaunas, Lietuva, tel. (8 37) 401 891, el. paštas: povilas.poskas@lei.lt.
 4.  

 5. PŪV pavadinimas ir vieta – „Ignalinos AE bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos rekonstravimas ir pertvarkymas į atliekyną“, Utenos apskr., Visagino sav., Ignalinos atominės elektrinės teritorija.
 6.  

 7. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas:
  Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija; Radiacinės saugos centras; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos; Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Panevėžio – Utenos teritorinis skyrius; Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Utenos departamentas; Visagino savivaldybės administracija.
 8.  

 9. Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV leistinumo – Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 682 92653, el. paštas: aaa@gamta.lt.
 10.  

 11. Išsamiau susipažinti su PAV programa galima – Visagino savivaldybėje, Ignalinos AE informaciniame centre, Lietuvos energetikos institute per 10 darbo dienų, darbo valandomis nuo skelbimo publikavimo spaudoje datos; internetiniuose tinklalapiuose www.iae.lt ir www.lei.lt.
 12. Nuoroda atsisiuntimui: IAE bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos rekonstravimo ir pertvarkymo į atliekyną poveikio aplinkai vertinimo programa

   

 13. Suinteresuota visuomenė pasiūlymus dėl PAV programos turi teisę teikti: atsakingajai institucijai ir PŪV organizatoriui arba PAV dokumentų rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais. Pasiūlymų teikimo terminas – 10 darbo dienų nuo atsakingosios institucijos gautos informacijos apie programą paskelbimo dienos.
 14.  

 15. Informacija apie galimą sprendimo pobūdį: Jeigu aplinkos apsaugos agentūra priima sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši PŪV gali būti vykdoma. Jeigu priimamas sprendimas dėl PŪV poveikio aplinkai, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir tokia veikla negali būti vykdoma.