Šiluminės spinduliuotės intensyvinimo deginant alternatyvias kuro rūšis industrinėse pakurose tyrimas (Rad2Fun)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2023.04.07 - 2026.03.31
Projekto statusas
Vykdomas
Projekto lentelė
Lietuvos mokslo taryba

Šiluminės spinduliuotės intensyvinimo deginant alternatyvias kuro rūšis industrinėse pakurose tyrimas (Rad2Fun)

Kad pasiekti iškeltus ŠESD mažinimo tikslus, iškastinis kuras turi būti pakeistas mažai/visiškai CO2 neišskiriančiu kuru ((biodujos CH4/CO2), sintetinės dujos (H2/CO), H2 arba NH3. Tačiau iškastinio kuro pakeitimas alternatyviomis kuro rūšimis gali kelti iššūkius daug energijos suvartojančioms pramonės sritims, tokioms kaip stiklo gamyba, dėl dviejų priežasčių: mažai/visiškai CO2 neišskiriančio kuro degimas sukuria naujas degimo sąlygas, kurios gali sumažinti šilumos pernašą terminės radiacijos principu dėl mažo polinkio susidaryti suodžiams, sumažėjusios spinduliuojančių medžiagų koncentracijos ir degimo produktų pilkumo koeficiento pasikeitimo; stiklo pramonėje vyrauja aukštos temperatūros procesai, kurių metu žaliava paverčiama stiklo lydalu – šiems procesams terminė spinduliuotė turi didelę įtaką, o gaminamo stiklo kokybė priklauso nuo minėtų veiksnių. Šiame kontekste pagrindinė su projektu susijusi idėja ir naujumas yra degimą pagerinančių metodų, tokių kaip O2/H2/O3 įmaišymas, neterminės plazmos veikiamo degimo pritaikymas alternatyvaus kuro deginimui, siekiant užtikrinti reikšmingą liepsnos šiluminę spinduliuotę, kad būtų galima pakeisti gamtines dujas pramoninėse krosnyse ir įgytos žinios apie alternatyvių kurų liepsnos regimosios ir neregimosios spinduliuotės tendencijas/mechanizmus. Pasak literatūros, metodai, kaip kuro degimas O2 aplinkoje, O2 ar H2 prisotinimas arba neterminės plazmos pritaikymas yra naudojami užtikrinti degimo stabilumą, padidinti liepsnos sklidimo greitį ir sumažinti teršalų išsiskyrimą. Tačiau šių metodų poveikis spinduliuotės charakteristikoms deginant mažai/visiškai CO2 neišskiriantį kurą yra nepakankamai ištirtas. Todėl iškeliamas projekto tikslas ištirti metodų visumą (deginimas su plazma, O2/O3 prisotinimas, mažai CO2 į aplinką išskiriančio kuro mišiniai), kurie daro įtaką ir užtikrina reikšmingą liepsnos šiluminę spinduliuotę deginant alternatyvų kurą pasižymintį silpnesnėmis spinduliavimo savybėmis nei iškastinio kuro liepsnos.

Laikotarpis: 2023 04 07 – 2026 03 31

Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. S-MIP-23-116.

 
Lietuvos mokslo taryba

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Rolandas Paulauskas 105-LK +37037401830 Rolandas.Paulauskas@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Adolfas Jančauskas 107-LK +37037401876 Adolfas.Jancauskas@lei.lt
Lina Vorotinskienė 104-LK +37037401881 Lina.Vorotinskiene@lei.lt
Ernest Bykov 107-LK +37037401876 Ernest.Bykov@lei.lt