Rinkis doktorantūros studijas LEI: Aplinkos inžinerijos mokslo kryptis

Kalnų upės hidroelektrinės nuotrauka
asociatyvi nuotrauka (CC 0)

Aplinkos inžinerija yra profesionali inžinerijos disciplina, apimanti tokias plačias mokslo temas kaip chemija, biologija, ekologija, geologija, hidraulika, hidrologija, mikrobiologija ir matematika, siekiant sukurti sprendimus, kurie apsaugotų bei pagerintų gyvų organizmų sveikatą ir aplinką.Aplinkos inžinerija yra civilinės inžinerijos, chemijos inžinerijos ir mechaninės inžinerijos subdisciplina.

Aplinkos inžinerijos tyrimų metu sukauptos žinios įgalina identifikuoti problemas, bei parinkti jų sprendimo ir įgyvendinimo būdus, įvertinant taršos poveikį aplinkai ir žmogui, taikant aplinkos taršos prevencijos ir taršos mažinimo priemones bei būdus.

Bendros KTU, VDU ir LEI Aplinkos inžinerijos mokslo krypties doktorantūros vieningumą apibūdina Darnios plėtros sąvoka. Visos apgintos ir šiuo metu rengiamos disertacijos patenka į šį tyrimų lauką, kuris smulkiau detalizuojamas į svarbiausias šiuolaikines aplinkos inžinerijos problemas:

  • tausojantis vartojimas ir darni ekonomikos plėtra;
  • išteklius tausojanti ir švaresnė gamyba;
  • integruota atliekų vadyba ir tvarkymas;
  • aplinkos fizinio, cheminio ir biologinio užterštumo tyrimai ir mažinimo technologijos;
  • vandens išteklių kokybė ir vandens telkinių hidrologiniai, hidrauliniai procesai;
  • atsinaujinantys energijos ištekliai ir jų efektyvus naudojimas.

Minėti tyrimai padeda siekti geros aplinkos būklės, įvertinant ekonominių, aplinkosauginių ir socialinių veiksnių darnumą, bei didinti socialinę verslo atsakomybę ir visuomenės gyvenimo kokybę.

Kuo atliekami tyrimai pasitarnaus ateičiai, kokia yra šios krypties ateities perspektyva?

Pastaruoju laikotarpiu mus supanti aplinka susiduria su pasauliniais iššūkiais, tokiais kaip klimato kaita, netausus vartojimas bei gamyba ir įvairiapusė tarša ore, vandenyje bei dirvožemyje.
Didžiausias iššūkis visai visuomenei ateityje – spręsti susirūpinimą keliančias klimato problemas, skatinant mažo anglies dioksido kiekio technologijų bei prisitaikymo priemonių naudojimą. Klimato kaitos srityje ES rengia ir įgyvendina klimato politiką ir strategijas. Vienas iš svarbiausių dokumentų, numatančių klimato kaitos pasekmių švelninimą yra „Komunikatas COM/2015/081. Paryžiaus protokolas. Kaip švelninsime klimato kaitą pasaulyje po 2020 m.?”. Šio dokumento pagrindinės gairės yra susijusios su perėjimu prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų, šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mažinimu, klimato kaitos įtakos aplinkai (vandeniui, orui, dirvožemiui) vertinimu ir švelninimo priemonėmis, energijos vartojimo efektyvumu bei atsinaujinančios energetikos plėtra, atliekų sąvartynais, anglies dioksido surinkimu ir saugojimu, ekologiškų produktų gamyba ir ženklinimu, miškų ir žemės ūkio išmetamo ir absorbuojamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio vertinimu.

Ateityje Aplinkos inžinerijos mokslo krypties doktorantūros dalyviai, spręsdami Paryžiaus protokole nurodytus iššūkius, apsaugotų natūralias buveines, orą ir vandenį, užtikrintų tinkamą atliekų šalinimą, pagilintų žinias apie toksiškas chemines medžiagas ir padėtų įmonėms pereiti prie tvarios ekonomikos. Kviečiame aktyvų bei žingeidų jaunimą pasirinkti Aplinkos inžinerijos doktorantūros studijas, kurios padėtų spęsti svarbiausias nūdienos problemas.

Aplinkos inžinerijos kryptis (T 004)

Aplinkos Inžinerijos kryptis (doktorantūros programa) suteikia galimybę parengti aukščiausio lygio tarpdisciplinines kompetencijas turinčius (jaunuosius) mokslininkus, o taip pat suteikia žinių bei įgūdžių, kurie užtikrina karjerą tiek akademinėje, tiek neakademinėje srityse.
Studijų metu ir ypač po jų (įgijus laipsnį), priklausomai nuo doktoranto ir būsimo mokslų daktaro tikslų, yra sudarytos puikios sąlygos siekti naujų žinių, daryti mokslinius atradimus bei kurti inovatyvias priemones užtikrinančias darnią įvairių lygių ekosistemų plėtrą, politikos formavimo procesuose ar kuriant startuolius.

Aplinkos inžinerijos mokslo krypties disertacijų tyrimų tematikos 2020 m.:

https://url.lei.lt/doktorantura-2020


Jūratė Kriaučiūnienė ir Diana Meilutytė-Lukauskienė, Hidrologijos laboratorija.