Skatinant mokslo žinių komercinimo mastą, bus stiprinama LEI MTEPIPC antreprenerystės veikla

2014-2020 ES fondų investicijų ženklasCPVA logotipas

Lietuvos energetikos instituto (LEI) paraiška projektui “LEI Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo centro (MTEPIPC) antreprenerystės veiklos skatinimas” sulaukė teigiamo Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) vertinimo ir LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto “Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas” 01.2.2-CPVA-K-703 priemonę “Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas” patvirtino 32 mėnesių trukmės projekto veikloms 653.276,52 Eurų finansavimą.

Šio projekto vykdymu bus siekiama padidinti LEI mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) perdavimo komercinimui mastą. Tikslui pasiekti LEI MTEPIPC vadybininkai, pasitelkdami iš išorės trijų antreprenerių paslaugas, aktyviai vykdys antreprenerystės veiklą, siekiant MTEPI rezultatus tinkamai pristatyti rinkoje ir MTEPI rezultatų pagrindu kurti verslo idėjas bei valdyti intelektinę nuosavybę. LEI sukurtų MTEPI produktų (žinių, metodų, algoritmų, technologijų ir kt.) maketai (modeliai) ir/ar prototipai bus demonstruojami Lietuvos ir užsienio pramonės ir verslo bei mokslo institucijų atstovams tam iš šio projekto lėšų įrengtose keturiose demonstracinėse erdvėse.

Projekto metu toliau bus siekiama skatinti LEI mokslininkų sukurtų MTEPI rezultatų komercinimą, kurio mastas bus didinamas ne tik kviečiant potencialius užsakovus lankytis LEI esančiose demonstracinėse MTEPI produktų erdvėse, bet ir patiems MTEPIPC vadybininkams-antrapreneriams lankant Lietuvos ir užsienio verslo ir mokslo institucijas bei dalyvaujant tarptautiniuose renginiuose, skirtuose MTEP ir inovacijų komercinimui.

Vystant LEI MTEPI produktų rinkodarą ir produktų pristatymą komercinimui bus naudojamasi išorės ekspertų konsultacijomis, taip pat organizuojamos antreprenerystės veiklą vykdančių darbuotojų stažuotės, aktyviai dalyvaujama tarptautinių antreprenerystės bendrijų veikloje. Šių veiklų realizavimo eigoje bus siekiama padidinti LEI sutarčių su įmonėmis finansines vertes ir gautų MTEPI užsakymų/sutarčių skaičių.