Skelbiamas konkursas analitiko pareigoms projekte užimti, antreprenerio funkcijoms vykdyti

Lietuvos energetikos institutas skelbia konkursą analitiko pareigoms užimti, antreprenerio funkcijoms vykdyti, projekte „LEI Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo centro (MTEPIPC) antreprenerystės veiklos skatinimas “(Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-04-0013).


Darbdavys:
Lietuvos energetikos institutas (toliau – LEI), teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė – Breslaujos g. 3, Kaunas LT-44403, LEI kodas Juridinių asmenų registre – 111955219, PVM kodas LT119552113.

Pareigų pavadinimas:
Projekto Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-04-0013 „LEI Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo centro (MTEPIPC) antreprenerystės veiklos skatinimas“ analitiko pareigybė, 1,0 etato, terminuota darbo sutartis iki 2023-08-31.

Reikalavimai:
1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilygintas) viešojo administravimo ir/ar informacinių technologijų ir/ar matematinio modeliavimo srityje.
2. Atitikti šiuos reikalavimus:
2.1. Turėti ne mažesnę kaip 10 metų patirtį duomenų ir (ar) viešosios politikos analizės srityse.
2.2. Gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių ir anglų kalba raštu bei žodžiu. Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
2.3. Išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais su teisės aktais, reglamentuojančiais statistiką, duomenų tvarkymą, politikos analizę;
2.4. Išmanyti Lietuvos mokslo, technologijų bei inovacijų politikos, o taip pat energetikos bei Europos žaliojo kurso politikų kryptis, jų įgyvendinimo būdus ir priemones, aktualias šių sričių problemas;
2.5. Mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
2.6. Gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą;
2.7. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo su duomenų atvaizdavimo įrankiais, tokiais kaip Tableau, ar PowerBI.

Funkcijos:
1. Nuosekliai rinkti duomenis mokslo politikos srityje, juos sisteminti;
2. Analizuoti informaciją ir teikti ją įvairiais pjūviais;
3. Formuoti statistinius rodiklius, juos aprašyti ir nustatyti duomenų sąrašą rodikliams skaičiuoti;
4. Koordinuoti duomenų tvarkymą;
5. Užtikrinti duomenų kokybę, nuoseklumą ir palyginamumą;
6. Rengti apibendrinimus, apžvalgas, gebėti vizualiai atvaizduoti duomenis.

Darbo užmokestis:
Darbo apmokėjimui taikomas valandinis atlygis 17,67 EUR (su visais mokesčiais ir atostogomis).
Darbo laikas 40 val. per savaitę, 1,0 et.
Atostogų trukmė 20 darbo dienų.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (dokumentų originalus bus prašoma pateikti įsidarbinimo metu).
3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos (dokumentų originalus bus prašoma pateikti įsidarbinimo metu)
4. Gyvenimo aprašymas (CV).
5. Užpildyta pretendento anketa (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496, Priedas 1).

Dokumentus pateikti el. paštu: Rimantas.Levinskas@lei.lt

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis) nuotoliniu būdu. Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus išsiųsti elektroniniu paštu individualiai.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:
Rimantas Levinskas
LEI MTEPIPC vadovas
tel. +370 687 30492 arba el. paštu Rimantas.Levinskas@lei.lt
Konkurso paskelbimo data 2021 m. liepos 9 d.
Skelbimas galioja iki 2021 m. liepos 23 d.