Projektas TRANSWAT


Partneriai
Įvykiai
Įranga
Kontaktai


Apie projektą

LLI-533 Bendras Latvijos ir Lietuvos tarpvalstybinių upių ir ežerų vandens telkinių valdymas (TRANSWAT).

Projekto „TRANSWAT“ tikslas – užtikrinti tarpvalstybinių upių ir ežerų vandens telkinių, kurių hidromorfologinė ir (arba) ekologinė kokybė gali neatitikti ES Vandens direktyvos (VPD) reikalavimų, bendrą vertinimą ir valdymą.

Programos teritorijoje yra trys Latvijos-Lietuvos pasienio upių baseinai (Venta, Lielupė ir dalis Dauguvos), kuriuose daugelio upių ir ežerų būklė neatitinka “geros ekologinės būklės“ kriterijų. Kai kurios upės netgi priskiriamos prie smarkiai modifikuotų vandens telkinių dėl pakitusių gamtinių sąlygų, nes jų vandens režimą reguliuoja hidroelektrinių (HE) kaskados. Šiuo metu LV-LT pasienyje esantys ežerai dažniausiai tik Latvijoje apibūdinami kaip vandens telkiniai. Todėl šių ežerų vandens kokybės monitoringas ir poveikių analizė vykdomi tik Latvijoje.

Projektą sudarys dvi tyrimų dalys:
(1) upių, reguliuojamų HE kaskadomis, vertinimas ir valdymas bei (2) pasienio ežerų ekologinės būklės ir jų ekosistemų gerovės vertinimas ir valdymas.

Pirmoje tyrimų dalyje bus nustatytas ekologinis debitas (E-flow) LT – LV pasienio Ventos baseino upėse, kurias reguliuoja HE kaskados, bei siūlomi nacionalinių vandens įstatymų pakeitimai tokių upių reguliavimo poveikiui švelninti. Lauko tyrimų metu bus renkami hidromorfologiniai ir žuvų duomenys ekologiniam debitui (E-flow) modeliuoti Lietuvoje (Varduvos upėje su 5 HE) bei Latvijoje (Losis upėje su 2 HE ir Ciecere upėje su 3 HE). Po to bus naudojamas populiariausias ekologinio debito skaičiavimams skirtas modelis (MesoHABSIM), atitinkantis VPD keliamus reikalavimus. TRANSWAT projekte bus naudojama “Interreg Latvia-Lithuania project (ECOFLOW)” sukurta harmonizuota metodika, skirta ekologiniam debitui modeliuoti. Ekologinio debito skaičiavimai taip pat bus atliekami internetinėje modeliavimo platformoje, kuri bus sukurta neseniai pradėtame projekte “LIFE GoodWater IP project”. Vadovaujantis ekologinio debito vertinimo rezultatais, HE kaskados veikla bus modeliuojama naudojant HEC-RAS modelį (kompiuterinė programa skirta vandens telkinių hidrauliniam modeliavimui), siekiant užtikrinti ekologinį režimą žemiau kiekvienos HE ir tvarų vandens telkinių valdymą. Vadovaujantis gautais rezultatais ir rekomendacijomis, bus pasiūlyti nacionalinių vandens įstatymų pakeitimai, siekiant sušvelninti upių tėkmės reguliavimo poveikį.

Antroje tyrimų dalyje bus vertinama penkių pasienio ežerų ekologinė būklė Lielupės (Gaiaris/Ilgė) ir Dauguvos (Galinu/Salna, Kumpinisku/Kampiniskiai, Lauceses/Laukesas ir Skirnas) upių baseinuose. Trys ežerai (Galinu/Salna, Kumpinisku/Kampiniskiai, Lauceses/Laukesas) priklauso NATURA 2000 tinklui. Nauji duomenys bus renkami vykdant vandens kokybės ir kiekybės monitoringą bei išsamius biologinius ir žuvų tyrimus. Apjungus naujus duomenis su išsamia ežerų baseinų analize (paviršinio ir požeminio vandens sąveikos vertinimas ir taršos šaltinių kiekybinė analizė matematinėmis procedūromis), bus nustatyta penkių ežerų ekologinė būklė. Bendra ežerų ekosistemos gerovės vertinimo metodika bus sukurta ir patikrinta pilotiniame ežere Garais/Ilgė. Norint užtikrinti projekto rezultatų tvarumą ir tolesnį vandens kokybės gerinimą, bus sukurta harmonizuota Latvijos-Lietuvos monitoringo programa (MP) ir priemonių programa (PoM).

Projekto vykdymo laikas: 2020.10.01 – 2022.09.30
Projekto numeris: LLI-533
Projekto akronimas: TRANSWAT
Projekto biudžetas: 607 466.51 EUR (Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) finansuojama dalis 516 346.53 EUR)
Projektas finansuojamas iš: Interreg V-A Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2014–2020 programos. http://www.latlit.eu/
Oficialus EU puslapis: www.europa.eu


Ši informacija parengta naudojant Europos Sąjungos paramą. Už šios informacijos turinį atsako Lietuvos energetikos institutas ir jokiomis aplinkybėmis informacijos turinys negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos poziciją.