LEI mokslininkas Mantas Povilaitis išrinktas LMA Jaunosios akademijos nariu

Išrinkus dešimt naujų narių, šiemet baigta formuoti Lietuvos mokslų akademijos Jaunoji akademija (LMAJA). Prieš ketverius metus įkurtos LMAJA nariais renkami motyvuoti Lietuvos mokslo ir studijų institucijose dirbantys mokslininkai, pasiekę reikšmingų mokslo rezultatų ir aktyvūs profesinėje bei socialinėje veikloje. LMA prisato dešimt naujųjų LMAJA narių, patvirtintų 2021 m. gruodžio 7 d. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo nutarimu Nr. 35.

Vienas iš naujų narių – Lietuvos energetikos instituto darbuotojas, technologijos mokslų atstovas dr. Mantas Povilaitis vykdo masės ir energijos pernašos tyrimus, aiškinasi branduolinių jėgainių apsauginiuose kiautuose sunkiųjų avarijų metu vykstančius, su termabranduolinių įrenginių sauga, vandenilio sauga ir turbulentiniu degimu susijusius procesus. Paskelbė daugiau kaip 50 mokslo straipsnių, iš jų 22 leidiniuose Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje. Kartu su bendraautoriais apdovanotas 2016 m. LMA Algirdo Žukausko premija, 2018 m. gavo Europos techninės saugos organizacijų tinklo (ETSON) apdovanojimą už išskirtinį indėlį į ETSON veiklas. Aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, skaito pranešimus konferencijose.

LMAJA nariais renkami mokslininkai, kuriems daktaro laipsnis suteiktas ne anksčiau kaip prieš dešimt metų ir ne vyresni kaip 40 metų amžiaus iki paskutinės dokumentų priėmimo rinkimams dienos. Kiekvienais metais dešimt narių renkami ketverių metų kadencijai. Iš viso LMA Jaunąją akademiją gali sudaryti ne daugiau kaip 40 narių.

Išsamiau apie naujai išrinktus LMAJA narius: http://www.lma.lt/news/1405/38/Naujieji-Lietuvos-mokslu-akademijos-Jaunosios-akademijos-nariai

Parengė LMA vyriausioji specialistė Evelina Baronienė

AB Mašinų gamykla „Astra“ kartu su LEI sukūrė naują autocisterną – puspriekabę skystiems maisto produktams gabenti

AB Mašinų gamykla „Astra“ kartu su partneriu Lietuvos energetikos institutu (LEI) įgyvendino projektą „Autocisternos – puspriekabės iš naujų DUPLEX plienų sukūrimas ir pateikimas ES rinkai” (projekto Nr. J05-LVPA-K-04-0017) pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“, kuris yra finansuojamas iš Europos Regioninės plėtros fondo.

Šio projekto tikslas – sėkmingai įgyvendinus MTEP veiklas, sukurti itin gerai izoliuotą, lengvesnę autocisterną-puspriekabę iš naujų itin aukštų mechaninių savybių medžiagų – DUPLEX plienų.

Projekto metu sukurtas naujas produktas
– labai gerą šilumos izoliaciją turinti autocisterna-puspriekabė skystiems maisto produktams gabenti. Naujo tipo LEAN DUPLEX plieno LDX2101 konstrukcija užtikrina geriausią rinkoje taip izoliuotos cisternos tonažo ir savosios masės santykį. Projektas sėkmingai įvykdytas, pilnai pagaminus, sertifikavus ir įregistravus prototipą, kuris bus naudojamas tolimesniems tyrimams, bandymams ir reklamai.

Kuriant šią autocisterną-puspriekabę Lietuvos energetikos institutas prisidėjo sprendžiant su šilumos ir masės mainais bei konstrukcijų atsparumu susijusius iššūkius.

Produkto kūrime dalyvavo taip pat ir kiti FTD LT klasterio nariai, kurie įnešė ženklų indėlį į projekto sėkmę.

Pagamintas prototipas jau nuo 2021 m. gruodžio mėn. bus pradėtas demonstruoti potencialiems klientams Lietuvoje ir užsienyje. Numatoma kurti eilę skirtingų modelių
Tikimasi, kad per 3-jus metus tai bus serijinis gaminys ir jų bus pagaminama po 50 vnt. per metus.

Lietuvos energetikos institute lankėsi AB „Panevėžio energija” generalinis direktorius

2021 m. gruodžio 1 d. į LEI buvo atvykęs AB „Panevėžio energija” generalinis direktorius Petras Diksa. LEI direktorius Sigitas Rimkevičius svečiui pristatė naujausias instituto iniciatyvas bei projektus energetikos sektoriuje. Diskutuota apie šilumos sektoriaus dabartinio laikotarpio aktualiausius iššūkius. Taip pat trumpai pasikeista nuomonėmis apie šiuo metu ministerijose ir kitose organizacijose svarstomą aprašą, susijusį su elektros energijos saugojimo sistemų įrengimu. Buvo aptartas galimas dalyvavimas rengiant ir teikiant paraiškas programos „Europos horizontas“ energetikos tematikos (5-as klasteris) bei Climate Neutral and Smart Cities misijos kvietimuose.

Institute lankėsi UAB „Alytaus šilumos tinklai” atstovai

2021 m. lapkričio 29 d. į LEI buvo atvykę UAB „Alytaus šilumos tinklai” generalinis direktorius Mindaugas Nevardauskas ir technikos direktorius Kęstutis Kvedaravičius. LEI direktorius Sigitas Rimkevičius svečius supažindino su instituto veikla bei pasiekimais. Aptariant energetikos bei specifiškai šilumos gamybos ir tiekimo aktualijas, galimas bendrdarbiavimo sritis diskusijose dalyvavo Nerijus Pedišius, Raimondas Pabarčius, Algirdas Kaliatka, Nerijus Striūgas bei kiti susitikime dalyvavę LEI darbuotojai. Taip pat buvo aptartas galimas dalyvavimas rengiant ir teikiant paraiškas programos „Europos horizontas“ energetikos tematikos (5-as klasteris) bei Climate Neutral and Smart Cities misijos kvietimuose.

Lietuvos mokslų akademijoje vyko LMA Jaunosios akademijos kartu su LEI organizuotas tarptautinis seminaras

Lapkričio 10 d. Lietuvos mokslų akademijoje (LMA) gyvai ir nuotoliniu būdu vyko LMA Jaunosios akademijos kartu su Lietuvos energetikos institutu (LEI) organizuotas tarptautinis seminaras, skirtas energijos pakankamumo (angl. energy sufficiency) vaidmeniui energetikos transformacijoje aptarti. Siekiant ambicingų klimato kaitos švelninimo tikslų nepakanka vien techninių pokyčių – pažangesnių technologijų, energijos vartojimo efektyvumo priemonių ar atsinaujinančių energijos išteklių plėtros. Vis geriau suprantamas esminis vaidmuo, tenkantis gyventojų elgsenos pokyčiams. Energijos pakankamumas pabrėžia būtinų energijos poreikių patenkinimą mažinant poveikį aplinkai ir atsisakant perteklinio vartojimo, tačiau gyventojų elgsenos pokyčiai kelia rimtų iššūkių, kuriems įveikti būtina sutelkti socialinių mokslų ir kitų sričių tyrėjų pastangas. Seminare pristatytos net dviejų energijos pakankamumo problemas nagrinėjančių tarptautinių projektų įžvalgos, patirtimi dalijosi svečiai iš Danijos, Prancūzijos, Vokietijos.

Plačiau:
http://www.lma.lt/news/1398/38/Kaip-palengvinti-energetikos-transformacija-Energijos-pakankamumo-vaidmuo

18-oji tarptautinė doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencija „CYSENI 2022“

Registration to the conference and extended abstract submission is now open. We encourage prospective attendees and guests to subscribe to the event CYSENI 2022 for the latest updates.

REGISTRATION: https://cyseni.com/registration/
FACEBOOK EVENT: https://www.facebook.com/events/1534512643587140

DESCRIPTION
We invite you to participate in the 18th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2022). Keeping the pandemic in view this conference is scheduled in an online format, from May 24 to 27, 2022.

CYSENI main goal is to discuss issues and perspectives of Natural Sciences and Energy Sector worldwide. Also, this conference allows young scientists, such as undergraduates, MSc, PhD students, postdocs, entrant engineers to develop their skills, make new contacts and forge durable scientific relationships.

If you-re seeking new knowledge and want to share your research, this is the event to attend. Participation in the conference is free of charge!

✅ Important information: this year young researchers can participate in the conference in two ways: to submit the extended abstract or full paper.
✅ Participation with a full paper will have an opportunity to be published with a discount in partner Journals!

CONFERENCE TOPICS AND IMPORTANT DATES: www.cyseni.com/topics-and-deadlines/

Deadlines for extended abstract submission

January 23, 2022 – deadline for registration and extended abstract submission
May 16, 2022 – submission of the recorded presentation

Deadlines for full-paper submission
January 23, 2022 – deadline for registration and extended abstract submission
March 07, 2022 – draft paper submission. Papers have to be prepared
according to the instructions
April 30, 2022 – final paper submission
May 16, 2022 – submission of the recorded presentation

1956 – 2021 m. – Lietuvos energetikos instituto 65-metis!

🎉 1956 – 2021 M. – LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO 65-METIS!

Lietuvos energetikos institutas, pripažintas energetikos ir susijusių sričių mokslo, inovacijų ir technologijų kompetencijos centras, šiandien yra tarp svarbiausių Lietuvoje mokslo tiriamųjų institucijų.

🔰 Lietuvos energetikos instituto istorija prasidėjo 1956 m. spalio 1 d., kai LTSR MA Fizikos-technikos institutas buvo reorganizuotas į atskirus Fizikos ir matematikos, Statybos ir architektūros bei Energetikos ir elektrotechnikos institutus.
🔰 1967 m. sausio 1 d. institutas reorganizuotas į LTSR MA Fizikinių-techninių energetikos problemų institutą (FTEPI).
🔰 Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 1992 m. institutas buvo pavadintas Lietuvos energetikos institutu.

Plačiau apie LEI:
www.lei.lt/apie-lei/

LEI vyko MTEPIPC seminaras verslo atstovams

2014-2020 ES fondų investicijų ženklasCPVA logotipas

Vykdant projekto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo centro (MTEPIPC) antreprenerystės veiklos skatinimas“, finansuojamo iš Europos regioninės plėtros fondo ir vykdomo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonę „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“, suplanuotas veiklas, 2021 m. lapkričio 23 d. Lietuvos energetikos institute MTEPIPC suorganizavo ir pravedė seminarą „Atsinaujinantys energijos ištekliai ir atliekos – konversija į energiją ir vertingus produktus (TWIN-PEAKS pavyzdys)“. Seminare dalyvavo Klaipėdos, Šiaulių, Alytaus ir Kauno regionų verslo organizacijų atstovai, kuriems buvo pristatyta informacija apie Instituto mokslininkų bendradarbiavimą su verslo organizacijomis ir sukurtus MTEP produktus. Naujausius MTEP produktus pristatė ir pademonstravo Vandenilio energetikos technologijų centro mokslininkai. Ypač detaliai buvo pristatyti vykdomame projekte TWIN-PEAKS reklamuojami naujausi MTEP produktai, sukurti Plazminių technologijų ir Degimo procesų laboratorijose, skirti efektyviam atliekų pavertimui į energiją ir/arba vertingus produktus: sintezės dujas, vandenilį, metaną, metanolį. Seminaro dalyviams buvo pademonstruotas paminėtiems produktams sintezuoti sukurtas plazminis įrenginys. Suinteresuotiems verslininkams Degimo procesų ir Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijose buvo pademonstruoti biomasės ir atliekų tyrimo įrengimai bei jų panaudojimo galimybės teikiant MTEP paslaugas.

Skelbiame Lietuvos energetikos instituto 2021 m. pažangiausių magistrantų, doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konkursą

Skelbiame Lietuvos energetikos instituto 2021 m. pažangiausių magistrantų, doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konkursą

KONKURSO KATEGORIJOS:
Pažangiausias 2021 metų
• magistrantas,
• pirmųjų metų doktorantas,
• antrųjų metų doktorantas,
• trečiųjų metų doktorantas,
• ketvirtųjų metų doktorantas,
• jaunasis mokslininkas.

KONKURSO DALYVIAI:
Magistrantai – LEI dirbantys ir magistrantūroje studijuojantys asmenys, arba LEI dirbantys asmenys, kuriems nuo magistro kvalifikacinio laipsnio įgijimo praėję ne daugiau kaip dveji metai.
Doktorantai – LEI doktorantūroje studijuojantys asmenys. Doktorantai, ataskaitinio laikotarpio metu buvę akademinėse atostogose, dalyvauti konkurse neturi teisės.
Jaunieji mokslininkai – LEI pagrindinėse pareigose dirbantys asmenys, kuriems nuo daktaro laipsnio įgijimo praėję ne daugiau kaip 5-eri metai (į šį laikotarpį neįskaitomos vaiko priežiūros atostogos).

Konkurse vertinama dalyvių mokslinė veikla atlikta nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. rugsėjo 1 d.

Paraiškas iki 2021 m. gruodžio 3 d. 15 val. atsiųsti studijų administratorei Jolantai Kazakevičienei  el. p.  Jolanta.Kazakeviciene@lei.lt
Konkurso nuostatai
Konkurso paraiškos forma

Konkurso nugalėtojams bus skiriamos premijos.
Kviečiame dalyvauti!

Skelbiame LEI kandidato(-ų) atranką į LMA 2021 m. jaunųjų mokslininkų ir doktorantų geriausių mokslinių darbų konkursą

Skelbiame Lietuvos energetikos instituto kandidato(-ų) atranką į Lietuvos mokslų akademijos 2021 m. jaunųjų mokslininkų ir doktorantų geriausių mokslinių darbų konkursą.

Galimi pareiškėjai: doktorantai ir daktaro mokslo laipsnį turintys tyrėjai iki 35 metų amžiaus, daktaro mokslo laipsnį įgiję ne anksčiau kaip prieš 5-erius metus iki darbų pateikimo termino pabaigos – 2021 m. gruodžio 15 d. (į šį laikotarpį neįskaitomos vaiko priežiūros atostogos).

Paraiškas kviečiame teikti iki 2021 m. gruodžio 3 d. 15 val. studijų administratorei Jolantai Kazakevičienei, el. p. Jolanta.Kazakeviciene@lei.lt

Paraiškos forma

LMA Konkurso nuostatai adresu:
https://konkursai.lma.lt/public/contest/2021-met-lietuvos-moksl-akademijos-jaunj-mokslinink-ir-doktorant-mokslini-darb-konkursas170/