Seminaras „Jūrinių vilkikų ekologinių charakteristikų gerinimas pertvarkant į dvirūšių degalų (dyzelino ir gamtinių dujų) vienalaikio naudojimo sistemą“

Gegužės 26 d. 14 val. kviečiame į nuotolinį seminarą
Jūrinių vilkikų ekologinių charakteristikų gerinimas pertvarkant į dvirūšių degalų (dyzelino ir gamtinių dujų) vienalaikio naudojimo sistemą

Pranešėjas: Klaipėdos universiteto doktorantas Lukas Norkevičius

Santrauka:
Laivų jėgainių dekarbonizacija ir kenksmingų išmetamųjų teršalų kiekio mažinimas tapo prioritetu plėtojant jūriniam transportui, įskaitant laivus, plaukiojančius uosto akvatorijose, skirtas technologijas. Vidaus degimo varikliai, varomi dyzelinu, nenaudojant antrinių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo technologijų negali užtikrinti su išmetamais teršalais susijusių ekologinių MARPOL 73/78 III etapo reikalavimų.

Pristatomame darbe atlikti tyrimai apima Baltijos jūros regione eksploatuojamų jūrinių vilkikų statistinių duomenų analizę, kurios tikslas – suklasifikuoti jūrinius vilkikus pagal geometrines, energijos vartojimo efektyvumo charakteristikas ir amžių, siekiant įvertinti Baltijos jūros regiono jūrinių vilkikų parko sudėtį ir naujumą. Remiantis statistinės analizės duomenimis, nustatytos 3 vyraujančios jūrinių vilkikų serijos, į vieną kurių patenka Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste eksploatuojamas jūrinis vilkikas KLASCO-3. Vilkikas KLASCO-3 tyrime pasitelkiamas kaip pagrindinis SGD varomų vilkikų serijos prototipas ir ekologinio poveikio vertinimo objektas, dyzelinu varomą variklį CAT3516C pakeitus į dvirūšių degalų (dyzelino ir gamtinių dujų) vienalaikio naudojimo variklį – „Wartsila 9L20DF“, panaudojant faktinį metinį jūrinio vilkiko variklių apkrovos ciklą.

Naudojant skaičiuojamosios skysčių dinamikos (SSD) programą FLOW 3D, kurios veikimas pagrįstas dalinių išvestinių metodu, o laisvojo paviršiaus sekimo reikmėms naudojamas „TruVOF“ algoritmas, įvertinta suskystintų gamtinių dujų degalų sistemos komponentų (kriogeninių talpyklų) įtaka trijų skirtingų serijų jūrinių vilkikų eigumo ir energijos vartojimo efektyvumo charakteristikoms.

Siekiant plačiai panaudoti atliktų ir disertacijoje aprašytų kriogeninių talpyklų išdėstymo tyrimų rezultatus Baltijos jūros regiono mastu, remiantis laivų geometrinio panašumo teorijos principais parengti dvirūšių degalų vienalaikio naudojimo sistemos racionalaus išdėstymo skirtingų serijų jūriniuose vilkikuose metodikos pagrindai. Sukurta metodika atitinka mokslinio naujumo kriterijų ir yra pritaikyta praktiškai naudoti Baltijos jūros regione eksploatuojamiems jūriniams vilkikams.

Trukmė: 1 val.

Nuoroda nuotoliniam prisijungimui: spauskite čia norėdami prisijungti per MS teams

Andriaus Zuozos daktaro disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Andrius Zuoza, Lietuvos energetikos institutas

Disertacijos pavadinimas: Pramonės konkurencingumo vertinimas energijos vartojimo efektyvumo aspektu

Mokslo sritis, kryptis: socialiniai mokslai, ekonomika – S004

Gynimo data, laikas, vieta: 2022-06-10, 10:00 val., Lietuvos energetikos institutas (nuotoliniu būdu), Breslaujos g. 3, Kaunas.

Mokslinė vadovė – prof. dr. Vaida Pilinkienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – S004).

Mokslinė konsultantė – dr. Inga Konstantinavičiūtė (Lietuvos energetikos institutas, socialiniai mokslai, ekonomika – S004).

Ekonomikos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:

Su disertacija galima susipažinti internete, Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas) ir Lietuvos energetikos instituto skaitykloje (Breslaujos g. 3, Kaunas).

Nuotolinio prisijungimo informacija bus paskelbta 2022 m. birželio 9 d.

Anotacija
Jau kelis dešimtmečius skiriamasis Europos Sąjungos (ES) politikos bruožas yra ambicingų aplinkos apsaugos tikslų kėlimas. Europos Komisija savo strategija „Europos žaliasis kursas“ siekia, kad ES iki 2050 m. tapti neutralaus poveikio klimatui žemynu. Taip pat siekiama ES ekonomikos augimą atsieti nuo energetikos išteklių naudojimo, o ekonomiką pertvarkyti taip, kad grynasis šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas būtų nulinis. Šiai vizijai įgyvendinti ir lygiagrečiai išlaikyti ES pramonės konkurencingumą energijos vartojimo efektyvumo didinimas turi tapti kiekvienos ES valstybės narės pramonės politikos prioritetu. Tam, kad ši vizija taptų realybe, be kitų priemonių ES taip pat planuoja investuoti į aplinką tausojančias technologijas, remti inovacijas diegiančią pramonę, mažinti energetinio sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro bei didinti energijos vartojimo efektyvumą.

Energijos vartojimo efektyvumo, aplinkos apsaugos ir pramonės konkurencingumo tarpusavio ryšio kompleksiškumo kontekste kyla klausimas ar galima pagrįstai įvertinti ir palyginti didelį energijos kiekį vartojančios pramonės konkurencingumą Europos valstybių kontekste. Todėl šios disertacijos mokslinio tyrimo tikslas yra parengti pramonės konkurencingumo vertinimo koncepcinį modelį, įtraukiant energijos vartojimo efektyvumo ir klimato kaitos švelninimo dedamąsias, šio modelio pagrindu suformuoti pramonės konkurencingumo vertinimo energijos vartojimo efektyvumo indeksą ir jį empiriškai pritaikyti didelį energijos kiekį suvartojančiose pramonės šakose.

Disertacijoje atlikto empirinio tyrimu buvo ištirta 19 Europos valstybių didelį energijos kiekį vartojančių pramonės šakų konkurencingumas, tirtos šalys suskirstytos į grupes, išskirti veiksniai lemiantis pramonės šakos konkurencingumą.

Visuotinis darbuotojų susirinkimas 2022

2022 m. gegužės 6 d. 13:00 val. Lietuvos energetikos instituto Konferencijų salėje (I a.) ir nuotoliniu būdu įvyks visuotinis darbuotojų susirinkimas, kurio metu vyks 2021 m. instituto veiklos ataskaitos pristatymas ir LEI darbuotojų bei partnerių apdovanojimai.

Susirinkimo programa:

1. 2021 m. Instituto veiklos ataskaita. Direktorius – Sigitas Rimkevičius.
2. Apdovanojimai. Lietuvos energetikos instituto atminimo medalių įteikimas.

 

Lietuvos energetikos instituto Konkursų ir atestacijos komisijos posėdis

2022 m. balandžio 13 d. (trečiadienį) 09:00 val. AK-202 a. ir nuotoliniu būdu vyks Lietuvos energetikos instituto Konkursų ir atestacijos komisijos posėdis.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl pretendentų mokslo darbuotojo pareigoms eiti mokslinių pranešimų ir konkurso eiti pareigas

 1. Dr. Asta Narkūnieniė, pretenduojanti eiti vyresniosios mokslo darbuotojos pareigas Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijoje.
  Mokslinio darbo tema: moksliniai tyrimai susiję su panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų šalinimo saugos vertinimu (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), (1,0 et.);

 2. Dr. Edgaras Misiulis, pretenduojantis eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijoje.
  Mokslinio darbo tema: masės ir šilumos mainų tyrimai skaitinės hidrodinamikos metodais (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), (1,0 et.);.

 3. Dr. Paulius Vilkinis, pretenduojantis eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijoje.
  Mokslinio darbo tema: masės pernašos procesų struktūrizuotose kanaluose tyrimai (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), (1,0 et.);

 4. Dr. Arūnas Stankevičius, pretenduojantis eiti mokslo darbuotojo pareigas Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijoje.
  Mokslinio darbo tema: biokuro savybių gerinimas naudojant membranines technologijas (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), (1,0 et.);

 5. Inesa Kniuipytė, pretenduojanti eiti jaunesniosios mokslo darbuotojos pareigas Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijoje.
  Mokslinio darbo tema: dirvožemio taršos sunkiaisiais metalais biologinės remediacijos strategijos keičiantis klimatui (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), (1,0 et.).

 
2. Dėl Lietuvos energetikos instituto mokslo darbuotojų atestacijos

 1. Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorijos vyresniojo mokslo darbuotojo dr. Arūno Baltušniko atestacija (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija);
   
 2. Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos vyresniojo mokslo darbuotojo dr. Gintauto Dundulio atestacija (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija);
   
 3. Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos mokslo darbuotojo dr. Ramūno Gataučio atestacija (socialiniai mokslai, ekonomika);
   
 4. Plazminių technologijų laboratorijoje vyresniosios mokslo darbuotojos dr. Viktorijos Grigaitienės atestacija (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija);
   
 5. Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorijos vyresniojo mokslo darbuotojo dr. Alberto Grybėno atestacija (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija);
   
 6. Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorijos vyresniosios mokslo darbuotojos dr. Reginos Kalpokaitės-Dičkuvienės atestacija (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija);
   
 7. Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorijos vyresniojo mokslo darbuotojo dr. Vido Makarevičiaus atestacija (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija );
   
 8. Išmaniųjų tinklų ir atsinaujinančios energetikos laboratorijos jaunesniosios mokslo darbuotojos Neringos Radziukynienės atestacija (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija);
   
 9. Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijos vyresniojo mokslo darbuotojo dr. Valdo Ragaišio atestacija (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija);
   
 10. Plazminių technologijų laboratorijoje vyresniosios mokslo darbuotojos Vilmos Snapkauskienės atestacija (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija);
   
 11. Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijos vyresniojo mokslo darbuotojo dr. Vytauto Šimonio atestacija (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija);
   
 12. Hidrologijos laboratorijos jaunesniosios mokslo darbuotojos Aldonos Tomkevičienės atestacija (technologijos mokslai, aplinkos inžinerija).

 
3. Dėl Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos vadovo dr. Arvydo Galinio veiklos įvertinimo.

Seminare galima dalyvauti ir nuotoliniu būdu. Dėl nuotolinio prisijungimo nuorodos kreiptis Svetlana.Petraitiene@lei.lt iki posėdžio pradžios.


Konkursų ir atestacijos komisijos pirmininkas

Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis

2022 m. kovo 24 d. 13.00 val. organizuojamas Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis. Norinčius pasisakyti darbotvarkėje numatytais svarstyti klausimais ir dalyvauti posėdyje dėl nuotolinio prisijungimo nuorodos MS Teams aplinkoje prašome kreiptis el. paštu: Lina.Murauskaite@lei.lt.

Darbotvarkė:

 1. Praėjusio Mokslo tarybos posėdžio (2022-02-03 Nr. V5-1) protokolo tvirtinimas (N. Striūgas) (pranešimo trukmė 5 min).
 2. Instituto 2021 m. veiklos ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas (S. Rimkevičius) (pranešimo trukmė 40 min).
 3. Instituto Mokslo Tarybos komisijų darbo veiklų, planų aptarimas ir tvirtinimas:
  3.1. Strateginės veiklos komisija. (R. Poškas) (pranešimo trukmė 5 min);
  3.2. Akademinės etikos komisija (R. Skvorčinskienė) (pranešimo trukmė 5 min);
  3.3. Finansinės veiklos komisija (D. Meilutytė-Lukauskienė) (pranešimo trukmė 5 min);
  3.4. Doktorantūros komisija (E. Urbonavičius) (pranešimo trukmė 5 min);
  3.5. Konkursų ir atestacijos komisija (R. Pabarčius) (pranešimo trukmė 5 min).
 4. Kiti klausimai:
  4.1. Prof. R. Viskantos vardinės premijos skyrimo komisijos sprendimo dėl atrinktų kandidatų tvirtinimas (R. Levinskas) (pranešimo trukmė 2 min).

Doktorantūros studijos Lietuvos energetikos institute 2022

Kviečiame studijuoti perspektyviose Žaliojo kurso tematikose su galimybe įsidarbinti!

Lietuvos energetikos institutas kviečia aktyvius studentus, įgijusius magistro laipsnį matematikos, fizikos, chemijos, energetikos, termoinžinerijos, medžiagų inžinerijos, elektros inžinerijos, mechanikos, aplinkos inžinerijos, gamtos mokslų, ekonomikos kryptyse prisidėti prie Žaliojo kurso tikslų įgyvendinimo ir stoti į doktorantūros studijas ▶️ energetikos ir termoinžinerijos, ▶️ aplinkos inžinerijos ▶️ ir ekonomikos mokslo kryptyse.


➖➖
Priimtiems į valstybės finansuojamas doktorantūros vietas studijų laikotarpiu mokama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio stipendija: 1-aisias studijų metais – 798 Eur/mėn, nuo antrųjų – 924 Eur/mėn.

LEI DOKTORANTAMS SUDAROME SĄLYGAS:
✓ Įsidarbinti studijų metu;
✓ Tyrimams naudoti naujausią pasaulinio lygio mokslinę įrangą;
✓ Stažuotis užsienio mokslo centruose;
✓ Skelbti mokslo pasiekimus tarptautinėse konferencijose;
✓ Dalyvauti nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokslinių tyrimų projektuose;
✓ Tobulėti aktyviame instituto mokslininkų kolektyve, plėsti savo kompetencijas, įgyti naujų įgūdžių.

Kartu ieškokime sprendimų šių dienų ir ateities problemoms!
Klimato kaita,  tvari ekonomika, atsinaujinanti energetika,  išmanieji miestai ir energijos tinklai, vandenilio energetika, branduolinė energetika – tarp daugelio aktualių sričių, su kuriomis dirba LEI mokslininkai.
➖➖
DISERTACIJŲ TYRIMŲ TEMATIKOS STOJANTIESIEMS 2022 M. IR STOJIMO SĄLYGOS:
https://www.lei.lt/doktorantura/priemimas-i-doktoranturos-studijas-2022/

SVARBIOS DATOS:
✓ Dokumentai priimami 2022 m. birželio 6 – 20 d.
✓ Motyvaciniai pokalbiai su mokslo krypčių doktorantūros komitetais – 2022 m. birželio 28-30 d.
✓ Stojančiųjų į doktorantūros studijas informavimas apie konkurso rezultatus – 2022 m. birželio 30 d. nuo 16.00 val.
✓ Likus laisvų vietų – papildomas konkursas 2022 m. rugsėjį-spalį.

CYSENI 2022 – tarptautinė jaunųjų tyrėjų energetikos ir gamtos mokslų konferencija

Cyseni 2022 header image
 

18TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS ON ENERGY AND NATURAL SCIENCES ISSUES (CYSENI)

CYSENI 2022 will be held online, from May 24 to 27, 2022.

Presentations of the keynote speakers and the Plenary Session of the conference will be broadcast live on www.cyseni.com. A live section will appear on the conference homepage on the event day.

🆓 Registration is closed.

🟢 PROGRAMME
https://cyseni.com/programme/

Partnership between CYSENI Conference and scientific journals (Applied Sciences, Energetika, Plants): https://www.lei.lt/partnership-between-cyseni-conference-and-scientific-journals/

To stay up-to-date on the Conference news – check the Conference website and Facebook for updates frequently.


Lithuanian Energy Institute (LEI), with partners Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry (LAMMC) and the Center for Physical Sciences and Technology (FTMC), invites you to participate in the 18th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2022). This year again the conference will be held online, from May 24 to 27, 2022.

By going online, we can deliver our core value to even greater audiences:

International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues is an annual event aimed at young researchers and professionals from Europe and worldwide working in the fields of Energy, Physical and Environmental sciences. CYSENI seeks to provide a free and well-established platform to undergraduate, MSc, Ph.D. students, postdoc, entrant engineers and other young scientists to present their latest research, develop their skills, make new contacts and forge durable scientific relationships.

This conference is scheduled in the online format. It frees our resources and allows us to divert more efforts towards expanding the scope and increasing the conference’s reach.

This year, to attain these goals, LEI has has partnered with two other top-tier Lithuanian science institutions: LAMMC and FTMC. This partnership is built on years of previous cooperation on identified synergies of their research fields, and is reflected in an expanded list of Topics for the Conference.


Participation in the conference is free of charge!


Conference topics:

Energy Sciences

⦿ Renewable energy sources
⦿ Bioenergy, Biomass and biofuels
⦿ Energy efficiency, reliability and security
⦿ Smart energy systems
⦿ Energy economics and policy
⦿ Hydrogen energy and fuel cell technologies
⦿ Fusion energy, nuclear fission and radiation protection
⦿ Cross-cutting energy issues

Physical Sciences

⦿ Combustion and plasma processes
⦿ Thermal physics, fluid mechanics and metrology
⦿ Material sciences and technologies
⦿ Laser Technologies
⦿ Plasmonics and Nanophotonics

Environmental Sciences

⦿ Innovative agriculture, horticulture, and forestry solutions
⦿ Toxic free environment
⦿ Sustainable Pest Management
⦿ Food sciences and technologies
⦿ Plant biology and physiology
⦿ Plant genetics and breeding
⦿ Global change and environmental footprint


Publication:

All submitted papers/extended abstracts will be published in conference proceedings of 18th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2022) ISSN 2783-6339.

 

Conference organizers:

Cyseni 2022 logos of organisers: LEI, LAMMC, FTMC, RTO Lithuania.

KTU, LSMU, VDU ir LEI projektų ataskaitinė konferencija

Kauno technologijos universiteto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos energetikos instituto jungtinių mokslininkų grupių projektų vykdytojų ataskaitinė konferencija šiais metais vyks Lietuvos energetikos institute.

Renginys vyks 2022 m. vasario 1 d. nuo 14 val. I a. Konferencijų salėje ir nuotoliniu būdu. Dalyvaujant nuotoliniu būdu, prisijungimo nuoroda bus atsiųsta prieš renginį.

Būtina registracija: https://forms.gle/4Jk6hEUE1YgUndv68

*Konferencijoje fiziškai dalyvaujama tik su galimybių pasu, dėvint respiratorių, laikantis visų nustatytų saugumo reikalavimų.

Konferencijos programa: Ataskaitinės konferencijos programa

IFtorina‘22

Metai prabėgo ir IFtorina22 vėl laukia dalyvių! Kadangi situacija vis dar nestabili – vieną dieną einame į mokyklą / universitetą / darbą, o kitą jau ne, tad penkioliktoji  IFtorina vyks nuotoliniu būdu. Smagus laikas sprendžiant įvairias informatikos bei matematikos užduotis, azartas varžantis protmūšio rungtyje, džiaugsmas laimint prizus… Nori dalyvauti? Ką reikia daryti? Pakviesk savo bičiulius, suburk komandą, atlikite užduotis ir laimėkite puikius renginio rėmėjų prizus 😊

Renginys „IFtorina‘22“ vyks 2022 m. sausio 29 dieną. Viktorinoje kviečiami dalyvauti 2-4 gimnazinių ir 10-12 klasių moksleiviai. Renginio metu moksleiviai varžysis komandinėse rungtyse, pasitikrins informatikos ir matematikos žinias bei klausysis įdomios paskaitos.

Šių metų renginyje kviečiame dalyvauti ir mokytojus, kurių lauks įdomūs ir naudingi nuotoliniai seminarai. Seminaro dalyviams bus išduodami pažymėjimai.

Komandas gali sudaryti nuo 1 iki 5 moksleivių (skaičiuojant galutinius balus atsižvelgiama į komandos dydį). Registruojantis komandos kapitonas turi surašyti visus komandos narius, o kiekvienas komandos narys savo anketoje parašo kapitono vardą ir pavardę.
Svarbu: kiekvienas dalyvis turi užsiregistruoti. Jei turite kokių klausimų rašykite el. paštu: iftorina@vdu.lt

Viktorinos dalyviai gaus dalyvio sertifikatus, o geriausiai pasirodę moksleiviai bus apdovanoti rėmėjų prizais ir diplomais.

Renginio rėmėjai: Lietuvos energetikos institutas, UAB KAYAK Lithuania, UAB DevBridge LT, UAB Equinox Europe, UAB NOD Baltic,  UAB Disco products, VDU IF Alumni. UAB Tildė, UAB „Verslo žinios“.

Registruotis į renginį galima nuo 2021 m. gruodžio 13 d. iki 2022 m. sausio 24 d. „Iftorinos“ tinklapyje iftorina.vdu.lt.

Daugiau informacijos apie renginį:

Mokslinė konferencija. Hidrotechninių statinių poveikis upių nuotėkiui ir vandens ekosistemoms


Lietuvos energetikos institutas kviečia Jus į MOKSLINĘ KONFERENCIJĄ.
2021 m. gruodžio 15 d. 10:00-14:00 val.

Hidrotechniniai statiniai (HS) yra vieni iš labiausiai paplitusių antropogeninių struktūrų, darančių įtaką vandens telkinių ekologinei būklei. HS sunaikina natūraliai nusistovėjusį upės vientisumą, pakeičia hidromorfologinius rodiklius, sukelia hidropikingą ir nuotėkio svyravimus. Dėl šių pokyčių degraduoja buveinės ir nyksta biologinė įvairovė. Lietuvoje iki šiol HS poveikis upių žemutiniam bjefui vertintas tik istoriniu periodu. Tirta ir HS įtaka žuvų ir makrobestuburių būklei, tačiau šie darbai nebuvo susiję su ekologinio nuotėkio (e-flow) vertinimu. E-flow yra valdymo priemonė, skirta subalansuoti HS veiklą, siekiant patenkinti žmogaus ir vandens ekosistemų poreikius. Konferencijoje bus pristatyti vykdomo projekto rezultatai – pirmą kartą Lietuvos mastu įvertintas HS poveikis upių nuotėkiui ir žuvų buveinių prieinamumui bei pateiktos šio poveikio prognozės ateičiai, taikant mezo-buveinių modeliavimo metodiką ir ekologinio nuotėkio koncepciją.

Konferencija vyks nuotoliniu būdu „Zoom“ platformoje.
Registracija vyksta iki gruodžio 10 d. 12 val.

REGISTRACIJA: Spauskite čia.
(dalyvių skaičius ribojamas, todėl tik pirmi 100 užsiregistravusių galės sudalyvauti)

Kontaktai pasiteiravimui: hydro@lei.lt

PROGRAMA: