Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos rinkimai

Europos energetikos tyrimų aljanso seminaras „Energetikos sistemų tvarumas“


 

EERA seminaras „Energetikos sistemų tvarumas“
2024 m. birželio 4 d., Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos g. 3, LT-44403 Kaunas.

Seminarą regia ir jame dalyvauja Europos energetikos tyrimų aljanso (EERA) Švarios energetikos transformacijos tvariai visuomenei (e3s) ir Energetikos sistemų integracijos (ESI) jungtinių programų organizacijos.

Kontekstas

Svarbiausias energetikos pertvarkos tikslas – ne tik užtikrinti klimato neutralumą, bet ir tai, kad būsima energetikos sistema būtų tvari. Šiuo metu energetikos sistemų modeliai (ESM) yra dominuojanti priemonė, naudojama modeliais grindžiamiems energetikos scenarijams, kuriais siekiama teikti politines rekomendacijas, kad iki amžiaus vidurio būtų pasiektas klimato neutralumas. Tačiau daugeliu atvejų naudojamais modeliais minimizuojamos bendros sistemos sąnaudos esant įvairiems anglies dioksido išmetimo mažinimo apribojimams ir apskritai daugiausia dėmesio skiriama techniniams-ekonominiams aspektams, t. y. juose nepakankamai atsižvelgiama į tvarumo aspektus platesne prasme. Paprastai trūksta išsamaus gautų scenarijų ir energetikos sistemų tvarumo vertinimo, o tais keliais atvejais, kai jis atliekamas, scenarijai paprastai prastai vertinami pagal kitus tvarumo kriterijus nei visuotinio atšilimo potencialas, nes į šiuos kriterijus neatsižvelgiama rengiant scenarijus; taigi rizikuojama, jog parengti scenarijai ir sistemos bus praktiškai neįgyvendinami.

Uždaviniai

Šio seminaro tikslas – aptarti metodologinius iššūkius ir galimus sprendimus, kad būtų sudarytos reikiamos prielaidos kurti tvarios energetikos sistemas ir pereinamojo laikotarpio scenarijus holistiniu požiūriu. Todėl daugiausia dėmesio bus skiriama tarpdisciplininiams metodams, kurie tinka aplinkosauginiams, ekonominiams ir socialiniams aspektams bei jų tarpusavio poveikiui nagrinėti ir neišvengiamai kylantiems tiksliniams konfliktams spręsti. Siekiama aptartus galimus sprendimus ir mokslinių tyrimų reikalavimus apibendrinti informaciniame leidinyje.

Formatas

Tai yra praktinis seminaras, kurio metu gali tekti pasiraitoti rankoves. Dalyviai raginami per pusdienį pristatyti stendinį pranešimą, kuriame daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama galimam indėliui į seminaro temą (sprendimai, kaip holistiškiau kurti perėjimo prie tvarių energetikos sistemų scenarijus). Pageidautina, kad galimi stendiniai pranešimai atlieptų bent dvi iš šių temų:

Programa: EERA JP e3s JP ESI joint Workshop 4th June Kaunas Programme

Nuotolinis seminaras „Laivo eigos dyzelinio variklio pritaikymo veikimui amoniaku degimo ciklo vykdymo rodiklių optimizavimas“

2024 m. gegužės 28 d. 10-11 val. kviečiame į nuotolinį seminarą „Laivo eigos dyzelinio variklio pritaikymo veikimui amoniaku degimo ciklo vykdymo rodiklių optimizavimas“.

Pranešėjas: Klaipėdos universiteto doktorantas Martynas Drazdauskas.

Vidutinis laivų amžius yra 25 metai, o 98% eksploatuojamų laivų naudoja naftinės kilmės degalus, todėl Europos Sąjungos ir Tarptautinės Jūrų Organizacijos tikslai pasiekti šiltnamio efektą sukeliančių dūjų neutralumą jūrų transporto sektoriuje iki 2050 m., siejami su atsinaujinančio ir mažai anglies dioksido generuojančio kuro panaudojimu. Viena iš perspektyviai vertinamų kuro rūšių jūrų transporte yra amoniakas. Amoniakas degdamas neišskiria CO2 emisijų, nes cheminiame junginyje neturi anglies atomų, tačiau ženkliai padidėja kenksmingų NOx emisijų išsiskyrimas kartu su N2O, kuris vertinamas kaip 273 kartų žalingesnis šiltnamio efektui nei CO2. Taip pat skirtingos amoniako fizikinės charakteristikos lyginant su dyzelino, komplikuoja jo panaudojimą laivų dyzeliniuose varikliuose. Rezultate, tiesioginis laivų dyzelinių variklių pritaikymas veikimui amoniaku lemia aukštas kenksmingų medžiagų emisijas ir degimo ciklo parametrų pokyčius, kurie savo ruožtu turi įtakos variklio energetiniam efketyvumui, detalių patikimumui. Todėl racionaliam jūrų transporto dyzelinių variklių pritaikymui veikimui amoniaku, būtinas degimo ciklo vykdymo optimizavimas.

Pristatomame darbe tiriamos dvejopo amoniako ir dyzelino kuro degimo ciklo charakteristikos panaudojant daugiazoninį „AVL FIRE M“ matematinį modelį. Tyrimo objektu pasirinktas laivo paskirties dyzelinis „Wartsila 6L46“ variklis. Atliktas dvejopo amoniako ir dyzelino kuro degimo ciklo optimizavimas remiantis praktikoje naudojamais dyzelinių variklių tobulinimo sprendimais (įpurškimo intensifikavimu, įpurškimo fazių reguliavimu) siekiant energetinio efektyvumo didinimo bei kenksmingų medžiagų emisijų mažinimo. Sudarytas motodologinių sprendimų racioanalus tyrimų vykdymo nuoseklumas laivo dyzelinių variklių pritaikymui veikimui dvejopu kuru su amoniaku. Atliktų tyrimų rezultatai prisideda prie amoniako panaudojimo laivų dyzeliniuose varikliuose problemų sprendimo.

Nuoroda nuotoliniam prisijungimui: spauskite čia norėdami prisijungti per MS teams

EERA JPs ESI & e3s seminarai Kaune

Apie renginį
EERA bendrosios programos dėl energijos sistemų integracijos (JP ESI) ir švarios energijos pereinamojo laikotarpio tvariai visuomenei (JP e3s) organizuoja asociacijos narių susitikimą Lietuvos energetikos institute, kur dvi dienas vyks intensyvi veikla ir diskusijos apie energijos perėjimą ir tvarumą.

Plačiau apie renginį (anglų k.): https://www.eera-set.eu/events/events-of-eera-and-its-partners/4219:eera-jps-esi-e3s-workshops-in-kaunas-lithuania-1.html

Birželio 4 d. programa: EERA JP e3s JP ESI joint Workshop 4th June Kaunas Programme
Birželio 5 d. programa: EERA Central-Eastern Europe workshop 5th June Kaunas Programme
Birželio 6 d. programa: EERA Steering Commitee meeting 6th June Kaunas Programme


Visuotinis LEI darbuotojų susirinkimas 2024

2024 m. gegužės 13 d. 15 val. Instituto Konferencijų salėje (116-AK aud.) direktorius Sigitas Rimkevičius darbuotojams pristatys LEI 2023 m. veiklos ataskaitą, atsakys į rūpimus klausimus. Ketinama apžvelgti svarbiausius LEI 2023 m. įvykius, darbuotojų ir mokslo padalinių pasiekimus, nacionalinę ir tarptautinę projektinę veiklą, bendradarbiavimą su verslu, pristatyti 2023 m. mokslinės veiklos ir finansinius rodiklius.

Gedimino Skarbaliaus daktaro disertacijos „Išgaruojančių, besikondensuojančių ir atsispindinčių molekulių energetinių charakteristikų skysčio-garų tarpfaziniame sluoksnyje tyrimas molekulinės dinamikos metodu“ gynimas

Autorius, institucija: Gediminas Skarbalius, Lietuvos energetikos institutas

Disertacijos pavadinimas: Išgaruojančių, besikondensuojančių ir atsispindinčių molekulių energetinių charakteristikų skysčio-garų tarpfaziniame sluoksnyje tyrimas molekulinės dinamikos metodu

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006.

Gynimo data, laikas, vieta: 2024-04-18, 10:00 val., Lietuvos energetikos instituto posėdžių salėje, AK-202 a., Breslaujos g. 3, Kaunas, Lietuva.

Mokslinis vadovas – dr. Algis Džiugys (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T 006).

Energetikos ir termoinžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, Kaunas) bibliotekoje ir Lietuvos energetikos instituto (Breslaujos g. 3, Kaunas) skaitykloje, taip pat internete adresu: www.ktu.edu (iki 2024-04-18)

Anotacija
Garavimo / kondensacijos procesų supratimas nanoskalėse yra itin svarbus mikro- ir nanosrautų technologijų vystymuisi. Tačiau šių procesų eksperimentinis įvertinimas išlieka sudėtingas dėl sunkumų išmatuoti konkrečias procesų sąlygas Knudseno sluoksnyje prie pat išgaruojančio / besikondensuojančio skysčio paviršiaus. Šioje disertacijoje garavimo / kondensacijos procesai Knudseno sluoksnyje buvo tiriami taikant molekulinės dinamikos metodą, kuris leidžia šiuos procesus įvertinti molekuliniame lygmenyje ir išskaičiuoti proceso koeficientus tiesiogiai iš molekulių srautų, kertančių skysčio-garo tarpfazinį sluoksnį. Iš molekulinės dinamikos modeliavimų buvo įvertinta vandens kondensacijos koeficiento priklausomybė nuo besikondensuojančių garo molekulių energijos ir nustatytos tarpfazinį sluoksnį kertančių vandens molekulių energetinės charakteristikos. Taip pat, siekiant patikslinti garavimo / kondensacijos procesų molekulinės dinamikos modeliavimo metodiką, buvo atliktas temperatūros valdymo strategijos virtualaus vakuumo modeliavime poveikio spontaninio garavimo greičiui ir atitinkamam garavimo koeficientui tyrimas.

Doktoranto Justo Šereikos daktaro disertacijos svarstymas

2024 m. balandžio 5 d. 13.00 val. Lietuvos energetikos instituto Posėdžių salėje, AK-202 a. vyks Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijos išplėstinis posėdis, kuriame bus svarstoma doktoranto Justo Šereikos daktaro disertacija „Srautų dinamikos ir struktūros ribotų matmenų kamerose eksperimentinis ir skaitinis tyrimas“ (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – T 006). Mokslinis vadovas – dr. Paulius Vilkinis.

Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis

2024 m. kovo 29 d. 11 val. (penktadienį) Lietuvos energetikos instituto Posėdžių salėje (202-AK kab.) organizuojamas Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis.

Preliminari darbotvarkė:

  1. Praėjusio Mokslo tarybos posėdžio protokolo (2024-02-27 Nr. V5-2) tvirtinimas (N. Striūgas) (pranešimo trukmė 5 min).
  2. Instituto direktoriaus metinės veiklos ataskaitos svarstymas (S. Rimkevičius) (pranešimo trukmė 45 min).
  3. LEI Mokslo tarybos veiklos aptarimas (N. Striūgas) (pranešimo trukmė 10 min).
  4. Kiti klausimai.

Seminaras-diskusija „Balkoninės saulės jėgainės“

seminaro banneris
 

Lietuvos energetikos institutas kartu su Lietuvos saulės energetikos asociacija rengia nuotolinį seminarą-diskusiją „Balkoninės saulės jėgainės“.

Seminaro data: 2024 m. kovo 6 d. (trečiadienis)
Seminaro laikas: 9:00 – 12:00 val.

Kviečiame atkreipti dėmėsį į seminaro programą (žemiau) – tikimės įdomios ir atviros diskusijos!

Prašome registruotis iki 2024 m. kovo 5 d. (nuoroda žemiau).

Seminaras organizuojamas ES Baltijos jūros regiono programos finansuojamo projekto PV4All apimtyje.

Seminaras nemokamas.

Kviečiame pasidalinti šiuo kvietimu su kolegomis, kuriems jis gali būti įdomus/aktualus.

Maloniai lauksime!
 

Seminaro programa

Laikas Tema Autorius Skaidrės
9:00 – 9:10 Sveikinimo žodis, trumpas projekto PV4All pristatymas Dr. Rimantas Bakas,
Lietuvos energetikos institutas
9:10 – 9:40 Kas yra balkoninės jėgainės, techniniai aspektai, reguliavimas Dr. Rokas Valančius,
Kauno technologijos universitetas
Atsisiųsti
9:40 – 10:00 Ekonominiai investicijų aspektai Andrius Karazinas,
Lietuvos saulės energetikos asociacija
Atsisiųsti
10:00 – 10:20 Modulių testavimas, siekiant jas panaudoti balkoninėms elektrinėms Darius Nislaitis,
VšĮ Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas, Protechlab
Atsisiųsti
10:20 – 10:40 Renovacija, balkoninės PV ir architektų požiūris Dr. Ramūnas Gatautis,
Lietuvos energetikos institutas
Atsisiųsti
10:40 – 11:00 ESO požiūris į balkonines PV Lukas Čibiras,
ESO Inovacijų ir skaitmenizacijos departamento, Paslaugų vystymo vadovas
11:00 – 12:00 Klausimai, diskusijos  


 

Organizatoriai

seminaro organizatorių logotipai

EDIHLT mokymai „Skaitmeniniai sprendimai energetikoje“ (kovo mėn.)

Aprašymas

Skaitmenizacijos priemonės neatsiejama energetikos sistemų dalis, svarbu identifikuoti tikslus: kam to reikia? kaip tą daryti? ir kokia pridėtinę naudą galite gauti? Pradedant nuo duomenų surinkimo ir apdorojimo bei taikant dirbtinį intelektą galime geriau suvokti procesus ir numatyti jų kitimą, kas prisideda prie procesų ir/ar finansinių kaštų optimizavimo.

Mokymai nemokami. 
Registracija vykdoma Vytauto Didžiojo universiteto platformoje (Neturite prisijungimo? Spauskite „Kurti naują paskyrą“): https://mokymosiakademija.vdu.lt/mokymai/studijos/1469

Mokymosi struktūra

Trumpas aprašymas
· Skaitmenizacija leidžia efektyviau vartoti išteklius bei organizuoti gamybos procesus, prisitaikant prie besikeičiančių sąlygų. Matematinių metodų, pradedant nuo aprašomosios statistikos ir neapsiribojant iki Dirbtinio Intelekto (DI), taikymas padeda užtikrinti tvarius energetinius sprendimus.
· Mokymuose taip pat supažindinsime su pagrindiniais optimizavimo metodais, didžiausią dėmesį teikiant Dirbtinio Intelekto (DI) metodams, bei jų taikymo pavydžiais optimizavimo uždaviniams energetikos srityse spręsti.

Mokymų turinys
Mokymų metu bus aptariamos šios temos:
· Duomenų apdorojimas ir technologijos.
· Klasikiniai prognozavimo metodai.
· DI paremti prognozavimo metodai ir technologijos.
· Optimizavimo metodų apžvalga, dirbtiniam intelektui priskiriami optimizavimo metodai.
· Energetikos procesų optimizavimo uždaviniai ir jų sąsajos su naudotinais sprendimo metodais.
· Praktiniai pavyzdžiai ir atvejų analizė.

Mokymų tikslai:
· Supažindinti su duomenų apdorojimo, optimizavimo ir prognozavimo metodais, taikytinais energetikoje.
· Išmokyti dalyvius naudoti duomenų apdorojimo, optimizavimo ir prognozavimo metodus energetikoje.
· Paruošti dalyvius savarankiškai spręsti iššūkius naudojant įgytas žinias.

Data: 2024 m. kovo 28, 29 d. 9:00–16:00 val.
Tikslinė grupė: Visiems, kurie nori gilinti savo žinias apie dirbtiniu intelektu paremtus optimizavimo algoritmus ir jų panaudojimą sprendžiant uždavinius energetikos srityje.
Plėtojami gebėjimai: Skaitmeninių kompetencijų tobulinimas.
Trukmė. 16 akademinių valandų.
Vieta: Nuotoliniu būdu, MS TEAMS, 4 susitikimai po 4 val. (galima organizuoti mokymus kontaktiniu būdu)
Veiklos forma – mokymai.
Pažymėjimas išduodamas išdalyvavus ne mažiau kaip 70 % mokymų laiko.

Užsiregistravę dalyviai susitikimo nuorodą gaus likus 2 d. d. iki mokymų. Kilus klausimams prašome kreiptis mokymosi.akademija@vdu.lt.
Dalyviams reikės turėti kompiuterį su prieiga prie interneto ir įdiegtą MS Teams programą.

Lektoriai

Mokymų lektorius dr. Darius Naujokaitis
Lietuvos energetikos instituto Išmaniųjų tinklų ir atsinaujinančios energetikos laboratorijos mokslo darbuotojas.
Daugiau nei 10 metų patirtis: energetikos sistemų ir tinklų matematinio modeliavimo bei valdymo problemų tyrimuose.
Lektorius turi ilgametę patirtį debesų kompiuterijos ir dirbtinio intelekto srityse.
DevOps & Cloud Academy sertifikatas (12 savaičių, Centric IT Solutions Lithuania)
Dirbtinio intelekto kursų pažymėjimas (80 val., Kauno technologijos universitetas)

Mokymų lektorius dr. Gediminas Kairaitis
Lietuvos energetikos instituto Išmaniųjų tinklų ir atsinaujinančios energetikos laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas.
Mokslinių interesų sritys: matematiniai modeliai ir optimizavimo metodai energetikos, verslo ir fizikinėms sistemoms.
2015 m. Kauno technologijos universitete apginta daktaro disertacija: „Fazinės struktūros kinetika augančiose nanostruktūrizuotose Ni:C dangose“.