Studijas pradedančių doktorantų susirinkimas

STUDIJAS PRADEDANČIŲ DOKTORANTŲ DĖMESIUI

2022 m. rugsėjo 2 d. 13 val.

LEI AK-330 kab., vyks 2022 m. priimtų doktorantų susirinkimas.

Darbotvarkė:

Kviečiu dalyvauti
Jolanta Kazakevičienė
Studijų administratorė

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos išplėstinis posėdis

2022 m. rugpjūčio 30 d. 10 val. LEI AK-327 kab. vyks Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos išplėstinis posėdis, kuriame bus svarstoma doktoranto Eimanto Neniškio daktaro disertacija „Integruotas transporto ir energetikos sektorių dekarbonizacijos mažiausiais kaštais vertinimas“ (socialiniai mokslai, ekonomika – S004). Mokslinis vadovas – dr. Arvydas Galinis.

Kviečiame dalyvauti.

Hidrologijos laboratorijos išplėstinis posėdis

2022 m. rugpjūčio 24 d. 10 val. LEI AK-330 kab. vyks Hidrologijos laboratorijos išplėstinis posėdis, kuriame bus svarstoma doktoranto Gintaro Adžgausko daktaro disertacija „Lietuvos upių energijos išteklių prognozė vertinant klimato kaitos veiksnius“ (technologijos mokslai, aplinkos inžinerija – T004). Mokslinis vadovas – dr. Darius Jakimavičius.

Kviečiame dalyvauti.

Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijos išplėstinis posėdis

2022 m. rugpjūčio 25 d. 10 val. Lietuvos energetikos institute nuotoliniu būdu vyks Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijos išplėstinis posėdis, kuriame bus svarstoma doktoranto Vladislavo Kulkovo daktaro disertacija „Vietinio šilumos atidavimo eksperimentinis tyrimas biokuro dūmų kondensacinio ekonomaizerio modelyje“ (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – T 006), mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Povilas Poškas.

Prisijungimo nuoroda.

Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis

2022 m. birželio 29 d. 13.00 val. organizuojamas Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis.

Darbotvarkė:

  1. Praėjusio Mokslo tarybos posėdžio (2022-03-24 Nr. V5-2) protokolo tvirtinimas (N. Striūgas) (pranešimo trukmė 5 min).
  2. Instituto Mokslo Tarybos sudėties keitimas (N. Striūgas) (pranešimo trukmė 10 min).
  3. Instituto dalyvavimo Asociacijos „Santakos slėnis“ veikloje pristatymas (A. Tamošiūnas) (pranešimo trukmė 15 min).
  4. Kiti klausimai.

„R&D meetups”: verslo ir mokslo bendradarbiavimo galimybės

Bendradarbiavimo su Lietuvos energetikos institutu galimybės verslui

Renginio metu kalbėsime apie inovatyvius MTEP produktus – idėjas ir sprendimus – sukurtus Lietuvos energetikos Institute Lietuvai žaliųjų technologijų ir atsinaujinančios energetikos tematika. Verslo atstovai dalinsis savo gerosiomis praktikomis, ieškosime galimybių megzti ryšius tarp verslo ir mokslo. Vystysime diskusijas apie galimybes mažinti aplinkos taršą, ieškoti inovatyvių sprendimų savo verslo procesuose, kuriant produktus ir keliant jų technologinės parengties lygį, perdirbant atliekas, tiriant savo produktų medžiagines savybes, pasinaudojant Lietuvos energetikos instituto siūlomomais mokslo sprendimais, kompetencija ir įranga.

Dalyviai: Lietuvos energetikos instituto mokslininkai ir antrepreneriai bei Kauno mokslo ir technologijų parko inovatyvių verslų atstovai.

Laikas: Birželio 28 d. (antradienis) 10:00 – 13:00 val.
Vieta: Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos g. 3, 1 a. Konferencijų salė (didžioji).

Renginio programa

09:45-10:00 Dalyvių registracija
10:00-10:15 Renginio pradžia. Organizatorių žodis ir temos pristatymas
10:15-11:00 Lietuvos energetikos instituto veiklų, paslaugų verslui bei sukurtų ir kuriamų MTEP produktų pristatymas
11:00-11:15 Kavos pertrauka
11:15-12:00 Inovatyvių verslo idėjų prisistatymai.
12:00-12.30 Vizitas po LEI laboratorijas ir demonstracines erdves. Bendradarbiavimo galimybių paieška.
12:30-13:00 B2B bendradarbiavimo galimybių paieška

BŪTINA REGISTRACIJA. Vietų skaičius ribotas

Norinčius dalyvauti kviečiame parašyti: jurate.daneniene@kaunomtp.lt


renginio aprašas ir programa

Degimo procesų laboratorijos išplėstinis posėdis

2022 m. birželio 1 d. 9.30 val.
LEI posėdžių salėje (AK-202 a.) vyks Degimo procesų laboratorijos išplėstinis posėdis, kuriame bus svarstoma doktorantės LINOS VOROTINSKIENĖS daktaro disertacija „Skirtingų savybių biokuro deginimo proceso dėsningumo pakurose tyrimas“ (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – T 006). Mokslinis vadovas – dr. Nerijus Striūgas.

Kviečiame dalyvauti.

Seminaras „Jūrinių vilkikų ekologinių charakteristikų gerinimas pertvarkant į dvirūšių degalų (dyzelino ir gamtinių dujų) vienalaikio naudojimo sistemą“

Gegužės 26 d. 14 val. kviečiame į nuotolinį seminarą
Jūrinių vilkikų ekologinių charakteristikų gerinimas pertvarkant į dvirūšių degalų (dyzelino ir gamtinių dujų) vienalaikio naudojimo sistemą

Pranešėjas: Klaipėdos universiteto doktorantas Lukas Norkevičius

Santrauka:
Laivų jėgainių dekarbonizacija ir kenksmingų išmetamųjų teršalų kiekio mažinimas tapo prioritetu plėtojant jūriniam transportui, įskaitant laivus, plaukiojančius uosto akvatorijose, skirtas technologijas. Vidaus degimo varikliai, varomi dyzelinu, nenaudojant antrinių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo technologijų negali užtikrinti su išmetamais teršalais susijusių ekologinių MARPOL 73/78 III etapo reikalavimų.

Pristatomame darbe atlikti tyrimai apima Baltijos jūros regione eksploatuojamų jūrinių vilkikų statistinių duomenų analizę, kurios tikslas – suklasifikuoti jūrinius vilkikus pagal geometrines, energijos vartojimo efektyvumo charakteristikas ir amžių, siekiant įvertinti Baltijos jūros regiono jūrinių vilkikų parko sudėtį ir naujumą. Remiantis statistinės analizės duomenimis, nustatytos 3 vyraujančios jūrinių vilkikų serijos, į vieną kurių patenka Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste eksploatuojamas jūrinis vilkikas KLASCO-3. Vilkikas KLASCO-3 tyrime pasitelkiamas kaip pagrindinis SGD varomų vilkikų serijos prototipas ir ekologinio poveikio vertinimo objektas, dyzelinu varomą variklį CAT3516C pakeitus į dvirūšių degalų (dyzelino ir gamtinių dujų) vienalaikio naudojimo variklį – „Wartsila 9L20DF“, panaudojant faktinį metinį jūrinio vilkiko variklių apkrovos ciklą.

Naudojant skaičiuojamosios skysčių dinamikos (SSD) programą FLOW 3D, kurios veikimas pagrįstas dalinių išvestinių metodu, o laisvojo paviršiaus sekimo reikmėms naudojamas „TruVOF“ algoritmas, įvertinta suskystintų gamtinių dujų degalų sistemos komponentų (kriogeninių talpyklų) įtaka trijų skirtingų serijų jūrinių vilkikų eigumo ir energijos vartojimo efektyvumo charakteristikoms.

Siekiant plačiai panaudoti atliktų ir disertacijoje aprašytų kriogeninių talpyklų išdėstymo tyrimų rezultatus Baltijos jūros regiono mastu, remiantis laivų geometrinio panašumo teorijos principais parengti dvirūšių degalų vienalaikio naudojimo sistemos racionalaus išdėstymo skirtingų serijų jūriniuose vilkikuose metodikos pagrindai. Sukurta metodika atitinka mokslinio naujumo kriterijų ir yra pritaikyta praktiškai naudoti Baltijos jūros regione eksploatuojamiems jūriniams vilkikams.

Trukmė: 1 val.

Nuoroda nuotoliniam prisijungimui: spauskite čia norėdami prisijungti per MS teams

Andriaus Zuozos daktaro disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Andrius Zuoza, Lietuvos energetikos institutas

Disertacijos pavadinimas: Pramonės konkurencingumo vertinimas energijos vartojimo efektyvumo aspektu

Mokslo sritis, kryptis: socialiniai mokslai, ekonomika – S004

Gynimo data, laikas, vieta: 2022-06-10, 10:00 val., Lietuvos energetikos institutas (nuotoliniu būdu), Breslaujos g. 3, Kaunas.

Mokslinė vadovė – prof. dr. Vaida Pilinkienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – S004).

Mokslinė konsultantė – dr. Inga Konstantinavičiūtė (Lietuvos energetikos institutas, socialiniai mokslai, ekonomika – S004).

Ekonomikos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:

Su disertacija galima susipažinti internete, Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas) ir Lietuvos energetikos instituto skaitykloje (Breslaujos g. 3, Kaunas).

Prisijunimo nuoroda:
https://liedm.zoom.us/j/84552240688#success

Anotacija
Jau kelis dešimtmečius skiriamasis Europos Sąjungos (ES) politikos bruožas yra ambicingų aplinkos apsaugos tikslų kėlimas. Europos Komisija savo strategija „Europos žaliasis kursas“ siekia, kad ES iki 2050 m. tapti neutralaus poveikio klimatui žemynu. Taip pat siekiama ES ekonomikos augimą atsieti nuo energetikos išteklių naudojimo, o ekonomiką pertvarkyti taip, kad grynasis šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas būtų nulinis. Šiai vizijai įgyvendinti ir lygiagrečiai išlaikyti ES pramonės konkurencingumą energijos vartojimo efektyvumo didinimas turi tapti kiekvienos ES valstybės narės pramonės politikos prioritetu. Tam, kad ši vizija taptų realybe, be kitų priemonių ES taip pat planuoja investuoti į aplinką tausojančias technologijas, remti inovacijas diegiančią pramonę, mažinti energetinio sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro bei didinti energijos vartojimo efektyvumą.

Energijos vartojimo efektyvumo, aplinkos apsaugos ir pramonės konkurencingumo tarpusavio ryšio kompleksiškumo kontekste kyla klausimas ar galima pagrįstai įvertinti ir palyginti didelį energijos kiekį vartojančios pramonės konkurencingumą Europos valstybių kontekste. Todėl šios disertacijos mokslinio tyrimo tikslas yra parengti pramonės konkurencingumo vertinimo koncepcinį modelį, įtraukiant energijos vartojimo efektyvumo ir klimato kaitos švelninimo dedamąsias, šio modelio pagrindu suformuoti pramonės konkurencingumo vertinimo energijos vartojimo efektyvumo indeksą ir jį empiriškai pritaikyti didelį energijos kiekį suvartojančiose pramonės šakose.

Disertacijoje atlikto empirinio tyrimu buvo ištirta 19 Europos valstybių didelį energijos kiekį vartojančių pramonės šakų konkurencingumas, tirtos šalys suskirstytos į grupes, išskirti veiksniai lemiantis pramonės šakos konkurencingumą.

Visuotinis darbuotojų susirinkimas 2022

2022 m. gegužės 6 d. 13:00 val. Lietuvos energetikos instituto Konferencijų salėje (I a.) ir nuotoliniu būdu įvyks visuotinis darbuotojų susirinkimas, kurio metu vyks 2021 m. instituto veiklos ataskaitos pristatymas ir LEI darbuotojų bei partnerių apdovanojimai.

Susirinkimo programa:

1. 2021 m. Instituto veiklos ataskaita. Direktorius – Sigitas Rimkevičius.
2. Apdovanojimai. Lietuvos energetikos instituto atminimo medalių įteikimas.