Išrinkta nauja Lietuvos energetikos instituto Mokslo taryba

2024 m. liepos 5 d., visuotino Lietuvos energetikos instituto mokslo darbuotojų balsavimo metu, išrinkta nauja Lietuvos energetikos instituto Mokslo taryba. Naujai išrinkta Taryba pradės veiklą sukvietus pirmąjį posėdį. Dabartinės MT kadencija baigiasi rugpjūčio 28 d.
 
mt-rinkimai-2024-pirmas-etapas-rezultatai

mt-rinkimai-2024-antras-etapas-rezultatai

mt-rinkimai-2024-ministeriju-skirti


Apie Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos rinkimus ir veiklą (LEI įstatų 32-34 punktai):

Mokslo taryba sudaroma 5 metams iš mokslo ir administracijos darbuotojų, taip pat iš kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų, suinteresuotų Instituto tikslų ir Instituto dokumentuose nurodytos misijos įgyvendinimu, atstovų.

    Mokslo taryba sudaroma laikantis šių principų:

  • Mokslo tarybą sudaro 15 narių, iš kurių ne mažiau kaip 5 nariai – Institute nedirbantys asmenys;
  • Rinkimus į Mokslo tarybą skelbia ir organizuoja Instituto direktorius pagal jo patvirtintą Mokslo tarybos rinkimų reglamentą; informacija paskelbiama Instituto ir Lietuvos mokslo tarybos interneto svetainėse ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki rinkimų dienos;
  • 4 Mokslo tarybos narius skiria Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 1 Mokslo tarybos narį skiria Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Kandidatus į likusias Mokslo tarybos narių vietas kelia Instituto mokslo ir administracijos darbuotojai ir Instituto tikslų ir misijos įgyvendinimu suinteresuoti juridiniai asmenys; į Mokslo tarybos narius negali būti keliamas ar skiriamas Instituto direktorius, direktoriaus pavaduotojai ir mokslinis sekretorius;
  • Mokslo tarybos narius iš kandidatų į Mokslo tarybos narius renka Instituto mokslo darbuotojai slaptu balsavimu, į balsavimo biuletenius įtraukiami visi iškelti kandidatai.

Apie Mokslo tarybos veiklą išsamiau skaitykite LEI interneto svetainėje:

Mokslo taryba