Mokslo taryba

Pagrindinės Mokslo tarybos funkcijos:

  Instituto direktoriaus teikimu svarsto ir tvirtina:

 • Instituto struktūrą ir jos pakeitimus;
 • siūlymus dėl Instituto įstatų keitimo;
 • dokumentus, reglamentuojančius Institute atliekamus mokslinius tyrimus, taip pat vidaus taisykles, susijusias su intelektinės veiklos rezultatų nuosavybe;
 • nuolatines arba laikinąsias komisijas, susijusias su Instituto mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos koordinavimu ir atitinkamų projektų rengimu;
 • rengia ir tvirtina mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarką;
 • svarsto ir tvirtina Instituto mokslinių temų ir tematikų inicijavimą arba keitimą;
 • svarsto ir teikia Instituto direktoriui pasiūlymus dėl Instituto bendradarbiavimo su mokslo ir studijų institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
 • svarsto direktoriaus pristatytas Instituto metines veiklos ataskaitas ir vertina, kaip Institutas įgyvendina savo tikslus ir uždavinius;
 • rengia ir tvirtina Instituto mokslinę veiklą reglamentuojančius dokumentus, taip pat Instituto emeritūros nuostatus;
 • rengia ir teikia Instituto direktoriui tvirtinti Akademinės etikos kodeksą;
 • priima sprendimus dėl mokslininko emerito vardo suteikimo Instituto darbuotojams;
 • rengia ir tvirtina savo darbo reglamentą;
 • atlieka kitas Mokslo tarybos reglamente nustatytas funkcijas.

Mokslo tarybos sudėtis:

Nerijus Striūgas Tarybos pirmininkas,
Degimo procesų laboratorijos vadovas
Raimondas Pabarčius Tarybos pirmininko pavaduotojas,
Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos vadovas
Nemunas Biknius AB Amber Grid
Generalinis direktorius
Vytautas Budreika LR Energetikos ministerijos
patarėjas (Strateginių pokyčių valdymo grupė)
Tomas Daukantas LR Energetikos ministerijos
Teisės ir personalo grupės vadovas
Zita Duchovskienė LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
Studijų, mokslo ir technologijų departamento Technologijų ir inovacijų skyriaus vedėja
Arvydas Galinis Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos vadovas
Julija Kiršienė Vytauto Didžiojo universiteto
Mokslo prorektorė
Jūratė Kriaučiūnienė Hidrologijos laboratorijos vadovė
Inga Žilienė LR Energetikos ministerija
Energetikos viceministrė
Robertas Poškas Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijos vyriaus. m. d.
Eugenijus Valatka Kauno technologijos universiteto
rektorius
Vitas Valinčius Plazminių technologijų laboratorijos vadovas
Gintaras Valušis Fizinių ir technologijų mokslų centro (FTMC)
direktorius