Mokslo taryba

Pagrindinės Mokslo tarybos funkcijos:

  • Direktoriaus teikimu svarstyti ir tvirtinti Instituto struktūrą ir jos pakeitimus, svarstyti direktoriaus pateiktus pasiūlymus dėl Instituto įstatų keitimo;
  • Tvirtinti mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarką;
  • Svarstyti ir tvirtinti Instituto mokslinę veiklą reglamentuojančius dokumentus;
  • Svarstyti Instituto direktoriaus pateiktas metines veiklos ataskaitas ir vertinti, kaip Institutas įgyvendina savo tikslus;
  • Svarstyti ir teikiti direktoriui pasiūlymus dėl Instituto asociacinių ryšių su mokslo ir studijų institucijomis, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės) veiklos, bendradarbiavimo su tarptautinėmis organizacijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
  • Direktoriaus teikimu sudaryti nuolatines arba laikinąsias komisijas, susijusias su Instituto mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės) plėtros veiklos koordinavimu ir atitinkamų projektų rengimu;
  • Rengti ir teikti direktoriui tvirtinti Akademinės etikos kodeksą.

Mokslo tarybos sudėtis:

Nerijus Striūgas Tarybos pirmininkas,
Degimo procesų laboratorijos vadovas
Raimondas Pabarčius Tarybos pirmininko pavaduotojas,
Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos vadovas
Nemunas Biknius AB Amber Grid
Generalinis direktorius
Vytautas Budreika LR Energetikos ministerijos
patarėjas (Strateginių pokyčių valdymo grupė)
Tomas Daukantas LR Energetikos ministerijos
Kancleris
Zita Duchovskienė LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
Studijų, mokslo ir technologijų departamento Technologijų ir inovacijų skyriaus vedėja
Arvydas Galinis Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos vadovas
Julija Kiršienė Vytauto Didžiojo universiteto
Mokslo prorektorė
Jūratė Kriaučiūnienė Hidrologijos laboratorijos vadovė
Nerijus Pedišius Šiluminių įrenginių tyrimo ir bandymų laboratorijos vadovas
Virgilijus Poderis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos vyriausiasis patarėjas
Robertas Poškas Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijos v. m. d.
Eugenijus Valatka Kauno technologijos universiteto
rektorius
Vitas Valinčius Plazminių technologijų laboratorijos vadovas
Gintaras Valušis Fizinių ir technologijų mokslų centro (FTMC)
direktorius