Studentų praktika

Lietuvos energetikos institutas (LEI) – tarptautiniu mastu pripažintas energetikos mokslo, inovacijų ir technologijų kompetencijos centras. Vykdome mokslinius ir taikomuosius tyrimus, kuriame inovatyvias technologijas, konsultuojame valstybės, valdžios, viešąsias, privačias institucijas ir įmones, rengiame doktorantus.

Lietuvos energetikos institutas kviečia aktyvius studentus, studijuojančius ar įgijusius bakalauro/magistro laipsnį matematikos, fizikos, chemijos, energetikos, termoinžinerijos, medžiagų inžinerijos, elektros inžinerijos, mechanikos, aplinkos inžinerijos, gamtos mokslų, ekonomikos kryptyse prisidėti prie Žaliojo kurso tikslų įgyvendinimo ir prisijungti prie LEI komandos!


Degimo procesų tyrimai

Studentų specializacija: Aplinkos inžinerija ir technologija, Cheminė technologija ir inžinerija, Taikomoji chemija, Termoinžinerija, Atsinaujinanti energetika, Mechanikos inžinerija, Taikomoji fizika, Energijos technologijos, Medžiagų fizika ir nanotechnologijos.


Deginimo bei dujinimo tyrimai:
1) Dujofikavimo bei terminio skaidymo tyrimai;
2) Dujinių produktų analizė taikant skirtingus analizės metodus;
3) Sintetinių dujų konversijos į biometaną eksperimentiniai tyrimai.


Termocheminių procesų tyrimai:
1) Termocheminių procesų taikymas atliekinės biomasės bei atliekų perdirbimui į vertingus energetinius produktus;
2) Eksperimentiniai metano konversijos efektyvinimo tyrimai taikant katalitines termochemines reakcijas.


Terminės analizės tyrimai:
1) Terminės analizės metodų taikymas pirolizės ir degimo procesams tirti;
2) Biomasės deginimo tyrimai įvairių dujų aplinkoje.

Liepsnos spektroskopinės analizės tyrimai:
1) Neterminės plazmos poveikio dujinių mišinių degimo proceso efektyvumui tyrimas;
2) Žemo kaloringumo dujų degimo sąlygų nustatymas atliekant liepsnos spektroskopinę analizę.


Vadovas: dr. Nerijus Striūgas, tel. (8 37) 401877, el. p. Nerijus.Striugas@lei.lt.

Padalinys: Degimo procesų laboratorija.

Liepsnos-turbulencijos sąveikos modeliavimas

Studento specializacijos: gamtos ir technologijos mokslų kryptys

Praktikos pobūdis: Praktikos/stažuotės metu būtų skaitiškai tiriama liepsnos-turbulencijos sąveika naudojant CFD modeliavimą. Praktikantas turėtų galimybę prisidėti prie degimą modeliuojančios sprendyklės (angl. solver) vystymo ir/arba su ja vykdyti skaičiavimus.


Vadovas: dr. Mantas Povilaitis, tel. (8 37) 401920, el. p. mantas.povilaitis@lei.lt.

Padalinys: Branduolinių įrenginių saugos laboratorija.

Branduolinių įrenginių avarijų modeliavimas

Studento specializacijos: gamtos ir technologijos mokslų kryptys.

Praktikos pobūdis ir tematikos:

1) Sunkiųjų avarijų branduolinėse jėgainėse metu vykstančių procesų ir šiems procesams tirti skirtų eksperimentų skaitinis modeliavimas;
2) Termobranduolinės sintezės įrenginių saugos tyrimai.


Vadovas: dr. Mantas Povilaitis, tel. (8 37) 401920, e-paštas mantas.povilaitis@lei.lt

Padalinys: Branduolinių įrenginių saugos laboratorija.

Tyrimai spektroskopijos metodais

Studento specializacija: taikomoji fizika.

1. Praktikos pobūdis: Dujų mišinio koncentracijos gradientų tyrimas taikant RAMAN sklaidos spektroskopiją.
Prie įvairių masės mainų paviršių (pvz. membranos ar tarpfaziniai paviršiai) formuojasi terpės mišinio sudėtyje esančių, tačiau mainuose nedalyvaujančių medžiagų koncentracijos profiliai. Jų matavimui gali būti panaudota Raman sklaidos spektrometrija. Praktikantas susipažins su metodo taikymo ypatybėmis ir atliks praktiką Raman spektrometrine sistema.


2. Praktikos pobūdis: Turbulencinio tekėjimo struktūros tyrimas taikant IR spektroskopiją.
Tekėjimo struktūros tyrimai yra svarbūs tiriant įvairias tekėjimo sąveikas su jo struktūrą įtakojančiais veiksniais. Kai tėkmėje yra temperatūros skirtumų jos struktūros vizualizacijai ir analizei gali būti panaudota termovizija. Praktikantas susipažins su metodo taikymo ypatybėmis ir atliks praktiką tirdamas tekėjimą Termovizoriumi.


Vadovas: dr. Marijus Šeporaitis, tel. (8 37) 401921, el. paštas marijus.seporaitis@lei.lt.

Padalinys: Branduolinių įrenginių saugos laboratorija.

Takiųjų terpių tyrimai

Studento specializacija: taikomoji fizika.

1. Praktikos pobūdis:
Takiųjų terpių greičių lauko tyrimas taikant Dopplerio efektą.
Tiek atliekant eksperimentinius tyrimus, tiek ir vykdant procesų kontrolę yra poreikis didelio tikslumo greičio matavimui netrikdant tėkmės. Vienas iš metodų yra paremtas Dopplerio efektu ir plačiai naudojamas ten kur tėkmėje yra pakankamai tinkamo dydžio dalelių. Praktikantas susipažins su metodo taikymo ypatybėmis ir atliks praktiką 3D Mini Laser Doppler greičių lauko matavimo sistema.


2. Praktikos pobūdis: Takiųjų terpių modeliavimas taikant CFD.
Takiųjų terpių tekėjimo modeliavimas naudojamas tiek siekiant papildyti ir geriau suprasti natūriniais eksperimentais gautus duomenis, tiek optimizuoti technologinę įrangą gerai suprantamiems ir patikimai simuliuojamiems procesams. Skaitmeniniams eksperimentams plačiai naudojami CFD programų paketai. Praktikantas susipažins su takiųjų terpių modeliavimo ypatybėmis ir atliks praktiką atvirojo kodo OpenFoam programų paketu.


Vadovas: dr. Marijus Šeporaitis, tel. (8 37) 401921, el. paštas marijus.seporaitis@lei.lt.

Padalinys: Branduolinių įrenginių saugos laboratorija.

Elektros energetikos sistemos

Tematika: Tyrimai ir analizės susijusios su elektros energetikos sistemomis.

Studijų profilis: atsinaujinančioji energetika, elektros energetikos inžinerija, elektros energetikos sistemos, valdymo technologijos, informatika, dirbtinis intelektas, taikomoji matematika, duomenų mokslas ir inžinerija, didžiųjų verslo duomenų analitika, ekonomika.


Vadovas: dr. Virginijus Radziukynas, tel. 8-37-401943, el. p. Virginijus.Radziukynas@lei.lt

Padalinys: Išmaniųjų tinklų ir atsinaujinančios energetikos laboratorija.

Šiluminių procesų tyrimai

Studento specializacija: technologijos ir tikslieji mokslai

1. Praktikos pobūdis:
1) Hidrodinaminių ir šiluminių procesų skaitinis modeliavimas;
2) Atliekinės šilumos atgavimo tyrimai;
3) Aplinkos taršos mažinimo tyrimai.

Vadovas: dr. Robertas Poškas, tel. 8 37 401 893, Robertas.Poskas@lei.lt.

Padalinys: Branduolinės inžinerijos problemų laboratorija.


2. Praktikos pobūdis:
1) Biokurą deginančių įrenginių efektyvumo tyrimai ir bandymai (magistrantams);
2) Skysčių, dujų ir šilumos srautų matavimai, matuoklių charakteristikų tyrimai ir bandymai (magistrantams).

Vadovas: dr. Nerijus Pedišius, tel. 8 37 401 863, el. p. nerijus.pedisius@lei.lt

Padalinys: Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija.

Skaitinio modeliavimo metodų taikymas

Studentų specializacija: Termoinžinerija, Taikomoji matematika, Taikomoji fizika, Medžiagų fizika ir nanotechnologijos, Medžiagų mokslas, Multimedijos sistemos, Energijos technologijos, Energija ir aplinka.

Tematikos:
1) Granulių, kaip daugiadalelinės sistemos, judėjimo skaitinis modeliavimas diskretinių elementų metodu. Bus tyrinėjami:
a) dalelių segregacijos ir maišymosi uždaviniai, siekiant nustatyti bendrus dėsningumus.
b) keramikos gamybos procesas.
c) šilumos ir masės pernešimo uždaviniai.
2) Biomasės pirolizės proceso karšto skysčio aplinkoje teorinis ir skaitinis tyrimas.
3) Įsisavinti ir taikyti molekulinės dinamikos metodą, siekiant skaitiškai tyrinėti molekulių dinamiką, įvairius cheminius ir degimo procesus bei anglies nanostruktūrų susidarymą.
5) Nano tekėjimų skaitinis modeliavimas.
6) Daugiadalelinių sistemų vizualizacijos uždaviniai.
7) Hidrodinaminių procesų skaitinis modeliavimas (kraujotaka, širdies vožtuvo darbas, raketų varikliai, šildomų grindų efektyvumas, patalpų vėdinimas ir aušinimas/šildymas, fluidų stratifikacija/destratifikacija).
8) Kraujo degradacijos proceso skaitinis modeliavimas.
9) Smegenų skysčio (likvaro) tekėjimo skaitinis modeliavimas.
10) Akustinės dalelių aglomeracijos skaitinis modeliavimas.


Vadovas: dr. Algis Džiugys, tel. (8 37) 401874, el. p. Algis.Dziugys@lei.lt

Padalinys: Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija.

Plienų savybių tyrimai

Studento specializacija: Medžiagų inžinerija, Mechanikos inžinerija.

Praktikos pobūdis: Metalų mechaninių savybių ir struktūros tyrimai.


Kontaktai: dr. Irena Lukošiūtė, tel. 8 37 401908, el. p. Irena.Lukosiute@lei.lt.

Padalinys: Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorija.

Plazminių procesų tyrimai

Magistrantų specializacija: termoinžinerija, taikomoji chemija, medžiagų mokslas, energija ir aplinka, fizika, elektronikos ir elektros inžinerija.

Tematikos:
1) Konstrukcinių medžiagų paviršinių sluoksnių formavimas plazminėmis technologijomis.
2) Plazmos ir aukštos temperatūros dujų srautų diagnostika.
3) Plazminės technologijos aplinkosaugai.


Vadovas: dr. Vitas Valinčius, tel. (8 37) 401896, el. p. Vitas.Valincius@lei.lt

Padalinys: Plazminių technologijų laboratorija.

Pramonės dekarbonizacija

Studento specializacija: Ekonomikos ir verslo fakulteto specializacijos, taikomoji matematika ir kitos, jeigu išklausyti baziniai ekonomikos dalykai ir suderinama su studijų programa.

Praktikos pobūdis: Pasirinktos pramonės šakos dekarbonizacijos galimybių tyrimas.


Kontaktai: dr. Vidas Lekavičius, Vidas.Lekavicius@lei.lt.

Padalinys: Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija.

Namų ūkių energetika

Studento specializacija: Ekonomikos ir verslo fakulteto specializacijos, taikomoji matematika ir kitos, jeigu išklausyti baziniai ekonomikos dalykai ir suderinama su studijų programa.

Praktikos pobūdis: Energijos vartojimo namų ūkiuose ir energetinio skurdo tyrimai


Kontaktai: dr. Vidas Lekavičius, Vidas.Lekavicius@lei.lt.

Padalinys: Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija.

Srautų dinamikos biotechnologijose skaitiniai tyrimai

Studento specializacija: Biotechnologija, Cheminė technologija ir inžinerija, Taikomoji chemija, Taikomoji fizika, Taikomoji matematika, Informatika, kiti gamtos ir technologijos mokslai.

Aprašymas:
Įvairių chemijos, maisto ir energetikos bioproduktų gamybos procesai remiasi
cheminėmis ir biocheminėmis reakcijomis, pavyzdžiui, fermentacija ar
transesterifikacija, ir šiluminiu ar mechaniniu apdorojimu. Norint efektyviai
vykdyti šiuos procesus, plačiai taikomas mechaninis substrato maišymas
specialios paskirties talpyklose-reaktoriuose – biomaišyklėse. Reakcijų ir
kitų vykstančių procesų greitis jose tiesiogiai priklauso nuo sudėtingos,
maišymu sukeliamos srautų substrate dinamikos. Šioje temoje studentas turės
galimybę sumodeliuoti tokią biomaišyklę ir joje maišomos terpės parametrus –
greičių, slėgių, turbulencijos pasiskirstymus.

Platesnis aprašymas: Biomaišyklės srautų dinamikos tyrimas.

Vadovas: dr. Mantas Povilaitis, tel. (8 37) 401920, e-paštas mantas.povilaitis@lei.lt
Padalinys: Branduolinių įrenginių saugos laboratorija.

Iškilo klausimų? Daugiau informacijos teikia

Studijų administratorė Jolanta Kazakevičienė
Adresas Breslaujos g. 3 – 233, LT-44403 Kaunas
Telefonas +370 37 401809
El. paštas studijos@lei.lt