Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos rinkimai

2024 m. birželio 26 d. nuo 10 val. iki 13 val. Lietuvos energetikos instituto Posėdžių salėje (202 kab.) vyks Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos rinkimai.

Kandidatų į Mokslo tarybos narius iškėlimas baigiamas likus 2 savaitėms iki rinkimų.
Kandidatūros keliamos tokia tvarka:

  • Mokslo darbuotojų ir administracijos kandidatūras į Mokslo tarybos narius siūlo Instituto padaliniai. Keliamas 1 kandidatas nuo 10 mokslo darbuotojų mokslo padaliniuose ir 1 kandidatas nuo 10 administravimo padalinio darbuotojų (trupmenas apvalinant iki artimiausio didesnio sveiko skaičiaus). Instituto padaliniai kandidatais gali kelti ir kitų institucijų atstovus, prieš tai gavę oficialų siūlomos įstaigos atstovo raštišką sutikimą.
  • Instituto tikslų ir misijos įgyvendinimu suinteresuotų kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų atstovų kandidatūros pateikiamos siunčiant oficialius įstaigų, įmonių ir organizacijų raštus Instituto direktoriui kartu su kandidato gyvenimo aprašymu (ne daugiau 1 psl.).
  • Rinkimų komisija, gavusi visų siūlomų kandidatų pavardes, tvirtina kandidatų į Mokslo tarybą sąrašą, kurį viešai skelbia likus 1 savaitei iki rinkimų, ir rinkėjų sąrašą.

Rinkimų komisija kontroliuoja rinkimų eigą, teisėtumą, sprendžia ginčus.

Išsamesnė informacija – Lietuvos energetikos instituto įstatai (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/041ebad021b611eca51399bc661f78e7) ir Lietuvos energetikos instituto mokslo tarybos rinkimų reglamentas (https://www.lei.lt/wp-content/uploads/2024/04/lei-mokslo-tarybos-rinkimu-reglamentas-2024.04.22.pdf).

Direktorius Sigitas Rimkevičius