Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos plėtra ir stiprinimas

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2010.04.01 - 2012.03.31
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė

Projekto esmę sudaro Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos (LJMS), kaip mokslininkų ir kitų tyrėjų tinklo, veiklos stiprinimas ir jos narių bendrųjų gebėjimų ugdymas. Projekto metu planuojama LJMS atstovų mokslo ir studijų institucijose tinklo plėtra, planuojamas jų aktyvus dalyvavimas institucijų veikloje, kuris sąlygos efektyvesnį tyrimų politikos įgyvendinimą. Sąjungos numatyti renginiai ir informacinė kampanija padės formuoti palankią terpę jauniems, į kokybiškus ir aukšto lygio tyrimus orientuotiems mokslininkams ir kitiems tyrėjams, skleisti mokslo žinias visuomenėje, taip įgyvendinant sąjungos viziją ir misiją. Bendrųjų gebėjimų ugdymo stoka Lietuvos mokslo visuomenės aplinkoje ir mažas jaunųjų mokslininkų aktyvumas tyrimų politikos formavime ir įgyvendinime (ypač tarptautinės) yra problemos, kurias padės spręsti šis inicijuojamas projektas. Projekto vykdymo veiklų ir uždavinių įgyvendinimas stiprins LJMS tinklinę struktūrą, leis nariams ugdyti savo bendruosius gebėjimus Planuojama sąjungos informacinės sistemos kūrimas (apimančios vidinių darbo organizavimo praktikų optimizavimą bei platesnį informacinių technologijų taikymą) ir diegimas sudarys prielaidas efektyviau organizuoti sąjungos veiklą, įsitraukti į ją didesniam mokslininkų ir kitų tyrėjų skaičiui.
Tarptautinio bendradarbiavimo plėtra (visų pirma per skėtinę Europos šalių jaunųjų mokslininkų sąjungų asociaciją EURODOC) sudarys sąlygas platesniam Lietuvos jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų interesų atstovavimui tarptautiniu mastu (visų pirma Europos Sąjungos) vykstančiuose procesuose. Projekto metu planuojami mokymai kurių metu sąjungos nariai turės galimybę tobulinti savo bendruosius gebėjimus (projektų valdymo, verslumo, mokslo žinių komunikacijos, tyrimų vadybos, autorinių teisių apsaugos ir kt.). Pagrindiniai projekto tikslai yra Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos veiklos ir tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas, sąjungos narių bendrųjų gebėjimų ugdymas.

Bendra projekto vertė: 230 298,02 €
Veiksmų programa: Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:: Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:: MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas
Kvietimo numeris: VP1-3.1-ŠMM-05-K-01
Projekto kodas: VP1-3.1-ŠMM-05-K-01-017

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Diana Meilutytė-Lukauskienė 418-AK +37037401981 Diana.Meilutyte-Lukauskiene@lei.lt