Su mechatronika susijusių mokslo ir studijų sričių plėtojimas

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2010.05.14 - 2015.06.30
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
DB nuoroda

Projekto metu atnaujinta ir išplėtota šalies mokslo ir studijų institucijose su mechatronikos mokslo plėtra susijusi infrastruktūra. Įsigyta pažangi įranga, reikalinga šiuolaikiniams moksliniams tiriamiesiems darbams atlikti ir pažangiam studijų procesui užtikrinti. Projekto metu nupirkta įranga leido įrengti 2 naujas ir atnaujinti 8 mechatronikos laboratorijas. 2 naujos laboratorijos sukurtos KTU, likę partneriai, tuo pačiu ir KTU atnaujino savo laboratorijas. Mechatronikos mokslo infrastruktūros plėtra apima šias geografines teritorijas, atsižvelgiant į projekto partnerių alokacijos vietą: Kauno, Vilniaus, Panevėžio ir Šiaulių miestus. Išplėtota infrastruktūra skirta projekto dalyvių moksliniams tyrimams ir eksperimentinės (technologinės) plėtros darbams vykdyti, eksperimentams, laboratoriniams darbams atlikti bei demonstracinei veiklai rengiant būsimus specialistus taip reikalingus Lietuvos pramonei. Tikslinės projekto grupės – mokslininkai ir tyrėjai (t.t. dėstytojai) (30 asm.), dirbantys mechatronikos mokslo srityje; studentai (200 asm.), kurie mokosi mechatronikos mokslo. Projekto poveikis pirmiausia pasireiškia geresnėmis mechatronikos mokslo ir studijų sąlygomis, aktyvesne MTEP veikla mechatronikos mokslo srityse, glaudesniu mokslininkų bendradarbiavimu, didesniais moksliniais pasiekimais, kurie galėtų būti pritaikomi pramonėje, geresnėmis specialistų rengimo sąlygomis. Atnaujinta mechatronikos mokslo infrastruktūra ir glaudesnis bendradarbiavimas pagerina mokslininkų darbo sąlygas, gali įtakoti užsienyje dirbančių mokslininkų sugrįžimą į Lietuvą, padidina užsienio šalių mokslininkų, dirbančių Lietuvoje, skaičių. Padidėjęs mokslo potencialas bei kvalifikuotos darbo jėgos pasiūla padidina Lietuvos konkurencingumą pritraukiant tiesiogines investicijas, prisideda prie aukštų ir vidutiniškai aukštų technologijų verslo augimo, mechatronikos pramonės sukuriamos pridėtinės vertės didėjimo.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Bendra projekto vertė: 1 349 629,29 EUR

Koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Partneris: Lietuvos energetikos institutas

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Darius Milčius 304-LK +37037401909 Darius.Milcius@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Antanas Pedišius 303/2-AK +37037401845 Antanas.Pedisius@lei.lt
Nerijus Striūgas 101-LK +37037401877 Nerijus.Striugas@lei.lt