Andriaus Tidiko daktaro disertacijos gynimas

Data2019-09-03
VietaBreslaujos g. 3, Kaunas. AK-202 kab.

Autorius, institucija: Andrius Tidikas, Lietuvos energetikos institutas

Disertacijos pavadinimas: Branduolių sintezės įrenginiuose vykstančių neutronų pernešimo ir radiacinių procesų tyrimas

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – T006

Gynimo data, laikas, vieta: 2019-09-03, 13:00 val., Lietuvos energetikos institutas (Posėdžių salė – AK-202 kab.), Breslaujos g. 3, Kaunas.

Mokslinis vadovas – dr. Gediminas Stankūnas (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – T006)

Energetikos ir termoinžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:

  • Pirmininkas – prof. habil. dr. Eugenijus Ušpuras (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – T006);
  • prof. habil. dr. Juozas Augutis (Vytauto Didžiojo universitetas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006);
  • Dr. Artūras Plukis (Fizinių ir technologijos mokslų centras, gamtos mokslai, fizika, N002);
  • Dr. Ion E. Stamatelatos (Nacionalinis mokslinių tyrimų centras „Demokritos“ (Graikija), gamtos mokslai, fizika, N 002);
  • dr. Egidijus Urbonavičius (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – T006).

Su disertacija galima susipažinti internete, Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, 44239 Kaunas) ir Lietuvos energetikos instituto skaitykloje (Breslaujos g. 3, Kaunas).

Anotacija:
Augant tvarios ir mažomis anglies dvideginio išlakomis pasižyminčios energijos gamybos poreikiui didėja ir branduolių sintezės tyrimų svarba. Branduolių sintezės įrenginių veikimo metu susidarantys dideli neutronų srautai daro poveikį arti apšvitos šaltinio esančioms struktūrinėmis ir funkcinėmis medžiagomis. Neutronų sąveikos metu, be šilumos mainų, taip pat vyksta ir medžiagų aktyvacijos procesai. Aktyvacijos procesų metu susidaro radioaktyvūs branduoliai, kurių jonizuojančios spinduliuotės ir skilimo šilumos poveikis yra reikšmingas branduolių sintezės įrenginių eksploatacijai, eksploatacijos nutraukimui ir atliekų tvarkymui. Šiame darbe buvo atlikti neutronų pernešimo ir medžiagų aktyvacijos skaičiavimai, siekiant įvertinti radioaktyvių branduolių susidarymą sintezės įrenginiuose, skirtuose elektros energijos gamybai.
Medžiagų aktyvacijos dėsningumų nustatymas buvo atliktas apjungus trijų branduolių sintezės tyrimams skirtų įrenginių skaičiavimų rezultatus: Joint European Torus, Fusion Materials Irradiation Facility – Demo Oriented Neutron Source ir Demonstration Power Station. Aktyvacijos uždavinių sprendimui buvo panaudota praplėsta medžiagų aktyvacijos skaičiavimo metodika, kurios pagalba buvo nustatyti medžiagų aktyvumų, dozės galių ir skilimo šilumų pokyčiai ir dėsningumai, atsirandantys dėl skirtingų branduolių sintezės reakcijų, apšvitos scenarijų, medžiagų sandaros, vakuuminio indo tūrio ir šiluminės galios kitimo. Taip pat šiame darbe buvo pasiūlytas naujas jautrumo analize paremtas metodas neutronų spektrų vertinimui. Tikimasi, jog atlikti tyrimai bus naudingi ateities branduolių sintezės eksperimentinei ir technologinei plėtrai.