Kvietimas teikti paraiškas dėl bendrų KTU, LSMU, VDU ir LEI mokslo projektų finansavimo

Colaboration Concept Art

Skatindami aktyvesnį asociacijos „Santakos slėnis“ (toliau – Asociacija) mokslo ir studijų institucijų mokslininkų bendradarbiavimą ir jaunųjų tyrėjų kompetencijų ugdymą, Kauno technologijos universitetas (KTU), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU), Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) ir Lietuvos energetikos institutas (LEI) (toliau – Institucijos) skelbia kvietimą teikti paraiškas bendriems KTU, LSMU, VDU, LEI mokslo projektams finansuoti.
 

Konkurso nuostatos:

Paraiškos bendriems moksliniams tyrimams atlikti teikiamos iki 2023 m. kovo 15 d.

Paraiškos priimamos Institucijų visose prioritetinėse mokslinių tyrimų kryptyse, tačiau šioms tematikoms teikiama pirmenybė:

  • KTU: moksliniai tyrimai CERN tyrimų tematikose;
  • LSMU: moksliniai tyrimai CERN tyrimų tematikose;
  • VDU: pirmenybė tematikoms nenumatoma;
  • LEI: pirmenybė tematikoms nenumatoma.

Projektų pradžia – 2023 m. balandžio 11 d. Projektų pabaiga – 2023 m. gruodžio 31 d. Finansavimas skiriamas tik 2023 metams.

Paraiškas teikia tyrėjų, atstovaujančių ne mažiau kaip 2 Institucijas, grupės.

Pagrindiniai vykdytojai – mokslininkai gali būti tik vienos paraiškos vadovais ar vykdytojais.

Prioritetas teikiamas jaunųjų mokslininkų vadovavimo projektams gebėjimų stiprinimui. Jaunasis mokslininkas – mokslininkas, kuriam nuo mokslo daktaro laipsnio suteikimo dienos iki šio konkurso paskelbimo dienos yra praėję ne daugiau kaip 7 metai (nėštumo ir gimdymo, tėvystės atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti į šį laikotarpį neįtraukiamos).

Dėl to paties projekto finansavimo lygiagrečiai teikiamos paraiškos atitinkamoms projekto tyrėjų Institucijoms. Projekto pavadinimas ir paraiškų I-III dalys to paties projekto paraiškose turi sutapti.

IV-V dalyse pateikiama tik konkrečios Institucijos, kuriai teikiama paraiška, projekto dalies išlaidų sąmata ir išlaidas pagrindžiantys priedai.

Kiekviena Institucija finansuoja savo tyrėjų veiklas projekte, skirdama iki 10 000 Eur.

Skiriamos lėšos gali būti naudojamos: darbo užmokesčiui; paslaugoms; prekėms; komandiruotėms (tiesioginiais projekto įgyvendinimo tikslais); būtinam ilgalaikiam turtui įsigyti (LSMU: netinkamos išlaidos, VDU: ne daugiau kaip 20 %). Netiesioginėms išlaidoms lėšos neskiriamos.

Teikiant paraiškas būtina kaip priedą pateikti abiejų / visų projekto vadovų pasirašytą raštą, kuriame apibrėžiamos pagrindinės partnerių veiklos, pirminiai intelektinės nuosavybės objektai, taip pat bendrosios dalinės partnerių intelektinės nuosavybės proporcijos.

Paraiškos teikiamos lietuvių kalba arba esant tarptautinėms tyrėjų grupėms – anglų kalba.
 

Paraiškos priimamos ir teikiamos konsultacijos:

KTU: el. paštu mokslo.projektai@ktu.lt (konsultuoja Mokslo departamentas, tel. (8 37) 300 081, el. p. mokslo.projektai@ktu.lt).

LSMU: el. paštu mokslocentras@lsmuni.lt (konsultuoja Mokslo centras, tel. (8 37) 327 276, el. p. mokslocentras@lsmuni.lt).

VDU: el. paštu mokslo.paslaugos@vdu.lt (konsultuoja Komunikacijos ir technologijų perdavimo centras, tel. (8 37) 327 809, el. p. mokslo.paslaugos@vdu.lt).

LEI: el. paštu Rimantas.Levinskas@lei.lt (konsultuoja Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo skyrius, tel. (8 37) 401 804, el. p. Rimantas.Levinskas@lei.lt).
 

Paraiškų vertinimo kriterijai bei dokumentų formos:

 

Bendrų projektų partnerių institucijų logotipai