Įvairių rūšių paruošto biokuro, gaminamo iš žemės ūkio atliekų ir perdirbimo produktų, savybių bei šio kuro pritaikymo mažos ir vidutinės galios šildymo įrenginiuose tyrimai (AGROBIOATENA)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2013.01.11 - 2015.07.11
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
DB nuoroda

Įvairių rūšių biokuro, gaminamo iš žemės ūkio atliekų ir perdirbimo produktų, tokių kaip šiaudai, jų mišiniai, nemaistiniai grūdai, potencialas Lietuvoje yra nemažas ir siekia 200 ktne, tačiau iki šiol energijai gaminti panaudojama tik 5,7 ktne. Viena iš priežasčių – iki šiol nebuvo pakankamai išvystytos tokio kuro paruošimo ir jo panaudojimo energijos gamybai technologijos. Pastaruoju metu pradėtos gaminti įvairių šiaudų granulės. Tokį kurą, esant tinkamoms technologijoms, būtų galima sėkmingai naudoti automatizuotose šildymo įrenginiuose.

Projekto idėja – atlikti įvairių rūšių paruošto biokuro, gaminamo iš žemės ūkio atliekų ir perdirbimo produktų, tokių kaip šiaudai, jų mišiniai, nemaistiniai grūdai, fizikinių ir cheminių savybių bei šio kuro pritaikymo mažos ir vidutinės galios šildymo įrenginiuose tyrimus.

Rezultatai: projekto eigoje buvo sukurti šildymo įrenginių maketai, atlikti eksperimentiniai ir skaitiniai kuro degimo kūryklose tyrimai, siekiant optimizuoti degimo procesą ir rasti būdai, kaip sumažinti pelenų lydymąsi degimo kameroje bei teršalų, išsiskiriančių degimo proceso metu, koncentracijas.

Kvietimas: VP1-3.1-ŠMM-10-V-02
Projekto kodas: VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-011

Projekto vykdytojas: Lietuvos energetikos institutas

Projekto finansavimas: 149 178,76 EUR
Iš jo ES dalis: 140 063,93 EUR

Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Res­publikos vals­tybės biudžeto lėšomis, pagal veiksmų programos „Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa“ prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas“.

 
European Union flag