Baltijos jūros regiono bioenergetikos skatinimo projektas (Bioenergy Promotion)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2009.01.01 - 2013.12.28
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
DB nuoroda

Bioenergetikos skatinimas 1 (2007-2012)

Baltijos jūros regione yra gausūs biomasės ištekliai, tačiau iki šiol energetikoje panaudojama tik maža jų dalis. Domėjimasis šiais ištekliais ir jų naudojimas nuolat auga. Kadangi biomasės ištekliai yra riboti jų vartojimas turi būti tvarus ir konkurencija tarp vartojimo maistui ir energetikai turi būti subalansuota. Projekto tikslas stiprinti tvarų, konkurencingą ir teritoriniu požiūriu integruotą Baltijos jūros regiono vystymą bioenergetikos tvaraus naudojimo srityje. Projekto vykdymo metu sudarytos sąlygos tarptautiniam ir tarpsektoriniam bendradarbiavimui regione, sudarant galimybes pasikeitimui informacija bei žiniomis ir technologijomis, koordinuojant politikos ir teisės aktų tobulinimą bioenergetikos srityje bei rengiant bioenergetikos skatinimo priemones nacionaliniu ir regioniniu lygiu. Projektą sudaro keturi darbo paketai:

  1. Politikos tobulinimas.
  2. Regioninis vystymas.
  3. Verslo vystymas.
  4. Informacinė sklaida.

Išsamiau: https://keep.eu/projects/15622/The-Baltic-Sea-Region-Bioen-EN/
 
Bioenergetikos skatinimas 2 (2012-2014)

Projektas „Bioenergetikos skatinimas 2“ vykdomas pagal Baltijos jūros regiono programos 2007-2013 4-tą prioritetą – Patrauklių ir konkurencingų miestų bei regionų skatinimas.

Šis projektas yra anksčiau vykdyto ir 2012 m. baigto projekto „Baltijos jūros regiono bioenergetikos skatinimo projektas“ (Bioenergetikos skatinimas 1) tęsinys.

Pagrindiniai projekto „Bioenergetikos skatinimas 2“ tikslai yra šie:

  1. Padėti demonstracinių rajonų administracijos darbuotojams kelti kompetenciją rengiant ir įdiegiant bioenergetikos strategijas bei pasidalinant patirtimi su kitais Baltijos jūros regiono rajonais bei savivaldybėmis.
  2. Užmegzti ryšius tarp valstybinių ir privačių organizacijų bei vietinių valdžios organų tikslu išbandyti ir patvirtinti darnaus vystymosi principų ir kriterijų, kurie buvo parengti ankstesnio projekto metu, tinkamumą bioenergetikos srityje.
  3. Įtraukti pagrindinio projekto metu gautus rezultatus į politinius procesus makro-regioniniame ir tarptautiniame lygmenyse Baltijos jūros regione ir už jo ribų, siekiant tvaraus ir efektyvaus biomasės išteklių naudojimo.
  4. Įtraukti pagrindinio projekto metu gautus rezultatus į programas, finansuojamas iš ES struktūrinių fondų, įskaitant Europos regioninį plėtros fondą (European Regional Development Fund – ERDF) ir Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai (European Agricultural Fund for Rural Development – EAFRD). Pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad darnaus bioenergijos gamybos ir vartojimo principai ir kriterijai būtų įtraukti rengiant regioninės, nacionalinės ir tarpvalstybinės svarbos veiksmus ir iniciatyvas, tokiu būdu įtakojant politinius sprendimus ankstyvuose diskusijų ir planavimo etapuose.

Išsamiau: https://keep.eu/projects/15649/From-strategies-to-activiti-EN/

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Nerijus Pedišius 204/1-LK +37037401863