Tyrėjų karjeros patrauklumo skatinimo gairių ir veiksmų plano Lietuvos energetikos institute sukūrimas, pasirengiant įdiegti HRS4R strategijos nuostatas (Nr. 10-040-T-0012)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2024.01.02 - 2024.07.31
Projekto statusas
Vykdomas
Projekto lentelė

Projekto tikslas: Išanalizuoti galimybes bei pasiruošti Gaires ir Veiksmų planą žmogiškųjų išteklių valdymo strategijos (HRS4R) įsidiegimui, siekiant paskatinti tyrėjų karjeros patrauklumą Lietuvos energetikos institute.

Pagrindinis LEI veiklos tikslas yra užtikrinti technologijos ir socialinių mokslų sričių tarptautinio lygio kompetenciją, vykdyti ilgalaikius tarptautinio lygio fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinės plėtros darbus, kurių reikia darniai Lietuvos energetikos ir kitų Lietuvos ūkio šakų plėtrai ir integracijai į Europos energetikos sistemas ir Europos mokslinių tyrimų erdvę (EMTE). 2023 m. vykusio palyginamojo ekspertinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklų vertinimo metu užsienio ekspertai pastebėjo, kad LEI savo strateginiame plane daug dėmesio skiria didesnio nacionalinio ir tarptautinio mokslinių tyrimų finansavimo užtikrinimui ir tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimui, doktorantų pritraukimui, tačiau, jų nuomone, mokslininkų (įskaitant ir iš užsienio), jaunesniųjų mokslo darbuotojų bei doktorantų, ypač iš užsienio, skaičius visgi yra nepakankamas. Palyginamojo ekspertinio vertinimo ekspertai pasiūlė šių problemų sprendimą suintensyvinti jaunųjų antrosios pakopos (magistrantūros) tyrėjų skatinimą tęsti mokslinę karjerą Lietuvoje, suteikiant jiems stažavimosi LEI moksliniuose padaliniuose galimybes, aiškiai apibrėžiant jų pareigas ir pasiūlant galimybes moksliniams tyrimams finansuoti. Rekomenduota pritraukti mokslininkus ir doktorantus iš ES (o galbūt netgi ir ne ES) šalių, taip padidinant naujų tyrėjų potencialą. Prie šių tikslų įgyvendinimo prisidėtų trumpalaikių ir ilgalaikių stažuočių vietų sukūrimas LEI tyrėjams iš užsienio MSI centrų.

Mokslo institucijoms siekiant tapti patrauklesnėmis tyrėjams, ieškantiems naujo darbdavio ar naujos vietos savo mokslinių projektų vykdymui, EK rekomenduoja įsidiegti Mokslininkų chartijos ir mokslininkams skirto Kodekso nuostatas savo žmogiškųjų išteklių valdymo strategijoje. Siekiant spręsti užsienio ekspertų identifikuotas problemas Instituto vadovybė nusprendė, kad reikia pasirengti tyrėjų karjeros patrauklumo skatinimo Gaires ir Veiksmų planą, atspindinčius EMTE veiksmo Nr. 4, skirto skatinti patrauklią mokslinių tyrimų srities karjerą, subalansuotą talentų apykaitą ir tarptautinį, tarpdisciplininį ir tarpsektorinį judumą visoje EMTE, principus. Gairės ir Veiksmų planas bus orientuoti į pasirengimą įdiegti žmogiškųjų išteklių valdymo strategijos (HRS4R) nuostatas, su tolimesniu tikslu siekti „Žmogiškųjų išteklių valdymo meistriškumo MTEP“ apdovanojimo (angl „Human Resource Excellence in Research“ award) Institutui, kuriuo viešai pripažįstamos mokslinių tyrimų institucijos, padariusios pažangą derinant savo žmogiškųjų išteklių politiką su Mokslininkų chartijoje ir Kodekse išdėstytais principais. Instituto vadovybė tiki, kad šis projektas padės pagrindus HRS4R strategijos įgyvendinimui, tačiau supranta, kad įgyvendinimo procesas apims ilgalaikį Instituto įsipareigojimą ir įsitraukimą kiekviename organizaciniame lygmenyje, taip pat ciklinį veiksmų pažangos ir kokybės vertinimą.

Šio Projekto objektas – tyrėjų karjeros LEI patrauklumo skatinimo Gairių ir Veiksmų plano sukūrimas, siekiant pasirengti HRS4R strategijos diegimui, numatant esamų ir naujų tyrėjų karjeros tęsimo galimybių plėtrą LEI ir už Instituto ribų, ir su tuo susijusius viešinimo, tyrėjų pritraukimo bei jų karjeros valdymo procesus.

Raktažodžiai:

Mokslinė karjera, tyrėjai, žmogiškieji ištekliai, žmogiškųjų išteklių valdymo strategija, Mokslininkų chartija

Projekto ID: 10-040-T-0012

Projekto numeris LEI vidaus apskaitoje: 10-040-T-0012

Kvietimas: Parama veikloms, skirtoms Europos mokslinių tyrimų erdvės prioritetams įgyvendinti, siekiant institucinių pokyčių (Veiklos Nr. 12-001-01-02-01-02-01-06)

Bendra projekto vertė: 59291,46 EUR

 

Koordinatorius: Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA), Lietuva.

Vykdytojas:

 

Finansuoja Europos Sąjunga NextGenerationEU 2021‒2027 metų ES fondų ir (arba) Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo „Naujos kartos Lietuva“ priemonės (EGADP) lėšomis, pagal sutartį Nr. 10-040-T-0012.

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Rimantas Levinskas 208-AK/330-AK +37037401804 Rimantas.Levinskas@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Simonas Mikalauskis 403-AK +37037401826 Simonas.Mikalauskis@lei.lt
Mindaugas Milieška 109-LK +37037401895 Mindaugas.Milieska@lei.lt
Adomas Minkevičius 403-AK +37037401826 Adomas.Minkevicius@lei.lt
Aistė Stragienė 330-AK +37037401848 Aiste.Stragiene@lei.lt