Gyvenamųjų pastatų modernizavimas apmokant per sąskaitas už energiją (RenOnBill)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2019.05.01 - 2022.04.30
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
DB nuoroda
RenOnBill project logo

Projekto pavadinimas: Gyvenamųjų pastatų modernizavimas apmokant per sąskaitas už energiją (angl. Residential Building Energy Renovations with On-Bill Financing – RenOnBill)
 

Kontekstas:

Siekiant Europos Komisijos ilgalaikės energetikos efektyvumo didinimo vizijos iki 2050 m. įgyvendinimo, būtina iš esmės padidinti kasmet atnaujinamų pastatų mastą, t. y. nuo dabartinio 0,4 – 1,2 % (priklausomai nuo šalies) kasmet atnaujinamo nacionalinio pastatų ploto padidinti bent iki 2,3 %. Kompleksinė pastatų renovacija, leidžianti sutaupyti virš 60 % energijos, bus labai svarbi, tačiau gali būti brangi, todėl nauji ir inovatyvūs renovacijos finansavimo būdai yra itin svarbūs.

Renovacijos apmokėjimo per sąskaitas už energiją schemos yra esminė finansavimo būdo inovacija didinant energijos vartojimo efektyvumą. Programos „Horizontas 2020″ projektas „RenOnBill” skatina šių inovacijų plėtrą ir įgyvendinimą Europoje, siekiant padidinti investicijų apimtis į kompleksinę gyvenamųjų pastatų renovaciją.

Projekto „RenOnBill” idėja paremta prielaida, kad pastatų renovacijos apmokėjimo per sąskaitas už energiją schemos gali būti sėkmingai įgyvendintos tik glaudžiai bendradarbiaujant energetikos įmonėms ir finansinėms institucijoms. Energijos tiekimo įmonės turi pakankamai kompetencijos, techninių galimybių ir duomenų, reikalingų nuodugniam atskirų projektų įvertinimui. Siekdamos gauti finansavimą, energijos tiekimo įmonės gali apjungti kelių pastatų atnaujinimo projektus ir išnaudoti masto ekonomijos efektą, o taip pat sudominti investuotojus nedideliais energijos efektyvumo didinimo projektais gyvenamųjų pastatų sektoriuje.

Be to, finansų institucijos kur kas aktyviau investuodamos į energijos vartojimo efektyvumo didinimo gyvenamų pastatų sektoriuje projektus ir bendradarbiaudamos su energijos tiekimo įmonėmis, gali įveikti tokius iššūkius kaip projektų susiskaidymas ir suvokiama rizika.
 

Apmokėjimo per sąskaitas už energiją schemos:

Renovacijos apmokėjimo per sąskaitas už energiją schemos yra pastatų atnaujinimo finansavimo būdas, kai paskolos už pastato renovaciją mokėjimai klientui yra pateikiami kartu su sąskaitomis už patiektą energiją ar kitas komunalines paslaugas. Tokiu atveju finansinių įsipareigojimų neįvykdymo rodikliai yra kur kas mažesni, tad investuotojai patiria santykinai mažesnę riziką.

Pastatų atnaujinimo apmokėjimo per sąskaitas už energiją schemos leidžia klientui išvengti didelių momentinių išlaidų įdiegus energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones. Tiesiog šios išlaidos apmokamos įtraukiant jas į periodinių mokėjimų už patiektą energiją sąskaitas.Tai reiškia, kad išlaidas už energijos vartojimo efektyvumo didinimą apmoka energijos tiekimo įmonės (arba su energijos tiekimo įmone bendradarbiaujančios finansų įstaigos), o klientas tas išlaidas grąžina įmonei per tam tikrą laikotarpį apmokėdamas mėnesines sąskaitas už energiją. Atsipirkimo laikotarpiu dėl energijos sutaupymų sumažėjus išlaidoms už patiektą energiją, sutaupytos lėšos gali būti skirtos apmokėti renovacijos metu patirtų išlaidų paskolos grąžinimui, taip nepakeičiant sąskaitų už energiją dydžio. Grąžinus paskolas už energijos vartojimo efektyvumo didinimą, sąskaita klientui bus mažesnė.

Renovacijos apmokėjimo per sąskaitas už energiją schemos taikomos jau daugiau nei 30 metų. Jos ypač paplitusios JAV ir Kanadoje, kur tokiu būdu skatinamas pastatų atnaujinimas. Europoje tokia praktika naudojama kur kas rečiau. Taigi, renovacijos išlaidų apmokėjimo per sąskaitas už energiją schemų galimybės vis dar neišnaudotos.
 

Projekto tikslai:

Pagrindinis „RenOnBill” projekto tikslas yra paskatinti investicijas į kompleksinę gyvenamųjų pastatų renovaciją, tobulinant ir diegiant renovacijos išlaidų apmokėjimo per sąskaitas už energiją schemas, paremtas energijos tiekimo įmonių ir finansų institucijų bendradarbiavimu.

Vykdant „RenOnBill” projektą numatoma:

 • išanalizuoti Europos gyvenamųjų pastatų sektorių ir išnagrinėti renovacijos išlaidų apmokėjimo per sąskaitas už patiektą energiją schemų taikymo Europos šalyse galimybes;
 • išnaudojant šalių suinteresuotųjų dalyvių platformas, įtraukti į procesą visas suinteresuotąsias puses;
 • remiantis skaidria metodika, sukurti įrankį, skirtą analizuoti gyvenamojo sektoriaus renovacijos finansavimo poreikį ir pateikti investavimo galimybių vertinimą;
 • sukurti apmokėjimo per sąskaitas už energiją schemų taikymo verslo modelius ir išbandyti juos „RenOnBill” projekto partnerių įmonėse;
 • „RenOnBill” projekto vykdymo metu įgytą patirtį ir naujus rezultatus skleisdami visoje ES.

Šie tikslai atitinka penkias projekto „RenOnBill” dalis, kurios savo ruožtu sudaro projekto metodiką.
 

Darbo apimtis:

„RenOnBill” projektas įgyvendinamas keturiose tikslinėse šalyse – Vokietijoje, Italijoje, Lietuvoje ir Ispanijoje. Ši geografinė aprėptis leidžia parodyti skirtumus, su kuriais galima susidurti taikant apmokėjimo per sąskaitas už energiją schemas Europos Sąjungoje, pavyzdžiui, klimato sąlygos, teisinė bazė ir prieinamos pastatų renovacijos paramos priemonės.

Projekto rezultatai:

 • Suburtos keturių tikslinių valstybių nacionalinės suinteresuotųjų šalių platformos, kuriose dalyvauja daug suinteresuotųjų pusių, įtraukiant energetikos įmones, finansų įstaigas, gamybos ir energetikos paslaugų įmones, namų savininkus ir nuomininkus bei politikos formuotojus.
 • Parengtos apmokėjimo per sąskaitas už energiją schemos, leisiančios „RenOnBill” energijos tiekimo įmonėms rinkai pasiūlyti pastatų renovacijos sprendimus, ir išbandyti juos su savo klientais.
 • Parengtos nacionalinės gairės siūlančios politikos, reguliavimo ir rinkos tobulinimo priemonių rinkinį.
 • Pasiūlytos standartizuotos ir inovatyvios pastatų atnaujinimo apmokėjimo per sąskaitas už energiją schemos ir priemonės, suteikiančios Europos komunalinėms įmonėms ir kitiems rinkos dalyviams verslo galimybes bei pritraukiančios ženklias investicijas energijos efektyvumo didinimui ir pasiekiančios didelį vartotojų skaičių.
 • Ženklus indėlis siekiant Europos Sąjungos energetikos ir CO2 tikslų.

 
Kvietimas: H2020-LC-SC3-EE-2018

Bendra projekto vertė: 1 661 872,50 EUR (LEI dalis: 81 125 EUR)

Koordinatorius: CREARA CONSULTORES SL, Ispanija

Partneriai:

 • UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA, Italija
 • LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS, Lietuva
 • EPTA PRIME S.R.L, Italija
 • ADELPHI RESEARCH GEMEINNUTZIGE GMBH, Vokietija
 • BUILDINGS PERFORMANCE INSTITUTE EUROPE ASBL, Belgija
 • FENIE ENERGIA SA, Ispanija
 • KAUNO ENERGIJA AB, Lietuva
 • BLUENERGY GROUP SPA, Italija

 
 
Europos Sąjungos vėliava Projektas finansuojamas Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ lėšomis, dotacijos sutartis Nr. 847056.

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Rolandas Urbonas 406-AK +37037401832 Rolandas.Urbonas@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Rimantas Bakas 443-AK +37037401930 Rimantas.Bakas@lei.lt
Ramūnas Gatautis 307-AK +37037401949 Ramunas.Gatautis@lei.lt
Ričardas Krikštolaitis
Linas Martišauskas 316-AK +37037401938 Linas.Martisauskas@lei.lt
Aušra Pažėraitė 306-AK +37037401953 Ausra.Pazeraite@lei.lt