Tęsiamas LEI Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo centro (MTEPIPC) antreprenerystės veiklos skatinimas

LEI ir MITA atstovai „Hannover Messe 2018“ parodoje
Asociatyvi nuotrauka: LEI ir MITA atstovai „Hannover Messe 2018“ parodoje. MITA nuotrauka.

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „LEI Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo centro (MTEPIPC) antreprenerystės veiklos skatinimasNr. 01.2.2-CPVA-K-703-04-0013. Projektas tęsia 2018 m. vasarį pradėto MTEPIPC veiklos skatinimo projekto (išsamiau: Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-01-0022) veiklas.

Šio projekto vykdymu siekiama sustiprinti Lietuvos energetikos instituto sukurtų/kuriamų MTEP produktų, jų prototipų demonstracines veiklas, parengiant MTEP produktus komercinimui. Šiam tikslui pasiekti bus išplėsta ir sustiprinta vadybininkų komanda, kuri sieks kuo plačiau pristatyti Instituto pasiekimus verslo rinkoje, MTEP rezultatų pagrindu kurti verslo idėjas, organizuoti verslo atstovams LEI MTEP produktų demonstracinėse erdvėse pristatymus ir valdyti intelektinę nuosavybę.

LEI sukurtų MTEP produktų (žinių, metodų, technologijų ir kt.) maketai (modeliai) ar prototipai bus demonstruojami Lietuvos ir užsienio pramonės ir verslo bei mokslo įstaigų atstovams tam iš šio projekto lėšų įrengtose keturiose demonstracinėse erdvėse.

Projekto metu ir toliau bus siekiama skatinti LEI mokslininkų pasirengimą, sukurtų MTEP produktų komercinimą, kurio mastas bus didinamas ne tik kviečiant potencialius partnerius lankytis LEI esančiose demonstracinėse MTEP produktų erdvėse, bet ir patiems MTEPIPC vadybininkams ir antrepreneriams lankant Lietuvos ir užsienio verslo ir mokslo įstaigas, dalyvaujant tarptautinėse parodose, kituose renginiuose, skirtuose technologijų komercinimui.

Vystant LEI MTEP produktų rinkodarą ir nustatant MTEP produktų tinkamumą komercinimui bus naudojamasi išorės ekspertų konsultacijomis, taip pat organizuojamos antreprenerystės veiklą vykdančių darbuotojų stažuotės, dalyvaujama tarptautinių antreprenerystės bendrijų veikloje. Šiomis veiklomis bus aktyviai prisidedama prie LEI mokslo padalinių kontaktų išplėtimo su verslu, finale virsiančiu sutarčių su įmonėmis finansinės vertės bei gautų MTEP užsakymų skaičiaus padidėjimu.

Išsamiau apie projektą:
https://lei.lt/projektas/lei-mtepipc-antreprenerystes-veiklos-skatinimas/

 

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonę „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“.

 

2014-2020 ES fondų investicijų ženklasCPVA logotipas